Innehållspublicerare

Fokusområdena i Kanta-tjänsterna för år 2024 har fastställts

Meddelande - Utvecklare Skrivet 14.12.2023 Alla meddelanden

I utvecklingen av Kanta-tjänsterna för år 2024 betonas förnyelsen av MittKanta och stödet för utvecklingen av digitaliseringen av social- och hälsovårdsorganisationerna.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och FPA har publicerat fokusområdena i Kanta-tjänsterna för år 2024. Eftersom Kanta fungerar i en ständigt föränderlig miljö kommer fokusområdena inom utvecklingen att ses över vid behov under årets lopp. Utvecklingen av Kanta-tjänsterna är en del av en mer omfattande strategi för digitalisering och informationshantering inom social- och hälsovården.

Uppgifternas rörlighet främjas

I Kanta-tjänsterna främjas informationens rörlighet inom och mellan verksamhetsområden inom social- och hälsovården samt från kunden till social- och hälsovården.

Lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (kunduppgiftslagen) som träder i kraft den 1 januari 2024 gör det bland annat möjligt att hämta klientuppgifter inom socialvården från Kanta med en omfattande rätt till information och att lämna ut uppgifter om välbefinnande till yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.  

Dessutom främjas informationens rörlighet utanför hälso- och sjukvården. Med hjälp av informationsförmedlings- och förfrågningsservicen kan intyg och utlåtanden som upprättats inom hälso- och sjukvården och registrerats i Kanta förmedlas elektroniskt, varvid serviceprocesserna och behandlingstiderna blir snabbare. Användningen av servicen kommer att utvidgas inom den närmaste framtiden när den förutom FPA och Traficom får nya mottagare.

Även registreringen av socialvårdens anmälningar om utlämnande i Kanta utvecklas. En klient inom socialvården har rätt att få information om användningen och utlämnandet av sina klientuppgifter och om orsakerna till utlämnandet av uppgifterna. Tjänstetillhandahållaren ska samla in logguppgifterna per register och registrera dem i förvaringstjänsten för Kanta-tjänsternas loggregister. Klienten kan se logguppgifterna senare i MittKanta.

Förnyelsen av MittKanta fortsätter

Förnyelsen av användargränssnittet i MittKanta som redan inletts fortsätter under år 2024. Nästa steg är att införa nya förbud enligt kunduppgiftslagen, ett avsnitt om uppgifter om välbefinnande och att förbättra receptfunktionerna utifrån användarresponsen.

I och med reformen kan MittKanta integreras bättre i välfärdsområdenas egna e-tjänster. Användaren kan till exempel dirigeras från områdets e-tjänst till MittKanta för att förnya sina recept med enkel inloggning via Suomi.fi. På så sätt skulle användaren ha en så smidig servicestig som möjligt i de regionala och nationella digitala tjänsterna.

Social- och hälsovårdsministeriet har beslutat att ta i bruk mobilappen för MittKanta under år 2024. Appen är en förnyelse som användarna av MittKanta har önskat och som gör mobilanvändningen smidigare: identifieringen är snabb och säker, och appen kan till exempel påminna dig om att förnya ditt recept. Mobilappen underlättar särskilt uträttandet av ärenden för dem som använder MittKanta mycket. Den första versionen av appen publiceras uppskattningsvis i början av år 2025.

Utveckling av informationsinnehåll och sekundär användning av information

Kanta-tjänsterna förenhetligas och moderniseras genom en övergång från dokumentbaserade strukturer till datamodellsbaserade strukturer. HL7 FHIR-standarden gör utvecklingen av det nationella informationsinnehållet smidigare såväl i systemen kopplade till Kanta som i Kanta-tjänsterna. Informationen är då i ett format som är lättare att utnyttja, mer enhetlig och följer de senaste internationella standarderna.

Det långsiktiga målet för Kanta är att alla tekniska gränssnitt i Kanta ska baseras på HL7 FHIR-standarden. Övergången genomförs stegvis och år 2024 görs det nya informationsinnehållet som är under arbete (tidsbokning inom hälso- och sjukvården, anmälningar om utlämnande inom socialvården och utlämnande av uppgifter om välbefinnande som användaren själv har registrerat i MittKanta till social- och hälsovårdspersonal) enligt FHIR-standarden.  

Kanta-dataplattformen är en centraliserad källa för sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter: uppgifterna i flera register hos tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster blir tillgängliga för granskning på ett och samma ställe. Utvecklingen av dataplattformen fortsätter år 2024. När uppgifterna produceras via Kanta-tjänsterna behöver social- och hälsovårdspersonalen inte separat producera uppgifter för till exempel statistikföring eller uppföljning. Informationen är också tillgänglig för effektivitetsbaserad styrning och ledning av social- och hälsovårdstjänster. Uppgifternas kvalitet förbättras i olika skeden av dess livscykel i samarbete mellan alla aktörer.

Fokusområden i ibruktagandet av Kanta-tjänsterna för social- och hälsovårdsorganisationerna år 2024

Vid ibruktagandet bör tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster beakta de ändringar och övergångstider som kunduppgiftslagen medför. Lagen som träder i kraft 1.1.2024 möjliggör i fortsättningen

  • utnyttjande av samtycken till utlämnande av uppgifter även vid utlämnanden utanför Kanta. Utlämnanden utanför Kanta är till exempel patientuppgifter på papper eller uppgifter som förmedlats elektroniskt på annat sätt än via Kanta.
  • att kunden även i fortsättningen kan begränsa utlämnandet av sina uppgifter mellan tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster genom att utfärda förbud mot utlämnande. Kunden har möjlighet att utfärda ett omfattande förbud mot utlämnande som förhindrar alla utlämnanden av patientuppgifter mellan tjänstetillhandahållare och register. Kundens förbud ska också beaktas när uppgifter lämnas ut utanför Kanta.
  • registrering av patientuppgifter som genererats inom socialvården i Patientdataarkivet i Kanta-tjänsterna.

Kunduppgiftslagen förpliktar tillhandahållare av socialvårdstjänster att ansluta sig som användare av Klientdataarkivet för socialvården i enlighet med övergångsbestämmelserna. Privata tjänstetillhandahållare som verkar för allmänhetens räkning ska när de ansluter sig som användare av arkivet ha tillgång till ett klientdatasystem med de funktioner som är förenliga med anslutningsskyldigheten. Med hjälp av dem uppfyller tjänstetillhandahållarna kraven i kunduppgiftslagen och får den bästa nyttan av arkivet. Funktionerna möjliggör till exempel utlämnande av klientuppgifter inom socialvården inom verksamhetsområdet och registrering av strukturerade dokument. Strukturerad registrering gör det möjligt att bättre utnyttja uppgifterna. Privata tjänstetillhandahållare kan dessutom inom ramen för åtkomsträttigheterna registrera klientuppgifter i välfärdsområdets register eller hämta dem där, när de producerar socialvårdstjänster för välfärdsområdet.

Dessutom främjar Kanta-tjänsterna ibruktagandet av sammandrag av centrala hälsouppgifter år 2024. De sammanställda uppgifterna gör det möjligt att bättre utnyttja Kanta-tjänsterna. Till exempel hittas väsentlig information lätt och vårdbesluten kan baseras på aktuell information.

FPA och THL stöder och handleder social- och hälsovårdsorganisationerna i ibruktagandet av Kanta-tjänsterna bland annat genom att ordna stöd- och utbildningsevenemang för ibruktagandet samt genom att producera webbskolor som yrkesutbildade personer kan dra nytta av.

Kanta utvecklas i samarbete

Kanta-tjänsterna bildar en nationell digital servicehelhet inom social- och hälsovården, en helhet som också är kopplad till internationella informationssystem. Kanta-tjänsterna utvidgas och blir mångsidigare i och med att kundernas behov och lagstiftningen utvecklas. Kanta-tjänsterna utvecklas i samarbete med social- och hälsovårdsorganisationerna och leverantörerna av informationssystem. Social- och hälsovårdsministeriet styr och finansierar utvecklingen.

Läs mer