Innehållspresentatör

Kanta-tjänsterna, UNA och Norra Savolax sjukvårdsdistrikt genomför pilotförsök med elektroniska utlåtanden

Meddelande - Medborgare Skrivet 05.06.2020 Alla meddelanden

Digitaliseringen av intyg och utlåtanden inom hälso- och sjukvården försnabbar bl.a. kundernas ansökan om sjukdagpenning och kan medföra kostnadsbesparingar för hälso- och sjukvården. I Norra Savolax sjukvårdsdistrikt genomför man som bäst ett pilotförsök med lösningen Lomake UNA, som gör behandlingsprocessen för intyg inom hälso- och sjukvården effektivare.

Det nu inledda pilotförsöket är ett viktigt steg mot ett bredare utnyttjande av elektroniska utlåtanden.Med hjälp av elektroniska blanketter inom hälso- och sjukvården arkiveras intyg eller utlåtanden som signerats av läkare i Kanta-tjänsten. Med kundens samtycke kan intyget förmedlas till FPA, och den eventuella ersättningshandläggningen försnabbas när myndigheterna får tillgång till intygen direkt från Kanta-tjänsterna. 

På motsvarande sätt kan kunderna utnyttja uppgifter som sparats i Kanta när de förnyar körkortet. I vissa situationer är det möjligt att förnya körkortet helt på elektronisk väg.

Kostnadsbesparingar inom hälso- och sjukvården och enklare vardag för kunden

Med hjälp av elektroniska intyg och utlåtanden kan hälso- och sjukvårdsenheterna erbjuda medborgarna snabbare och smidigare service. Digitaliseringen ger möjlighet till högklassigare och enhetligare utlåtanden. Den kan också medföra kostnadsbesparingar för hälso- och sjukvården, när t.ex. behovet av manuell behandling av utskrifter och utlåtanden inom hälso- och sjukvården minskar. Digitalisering är ett informationssäkert sätt att förmedla utlåtanden.

När blanketterna är elektroniska behöver kunden inte längre själv lämna in läkarintyg och -utlåtanden till myndigheterna. Kunderna kan granska sina utlåtanden och intyg via Mina Kanta-sidor, om hälso- och sjukvårdsenheten har tagit i bruk funktionen i sitt eget patientdatasystem. 

Via Kanta-tjänsterna kan uppgifterna om kunden användas vid alla hälso- och sjukvårdsenheter som hör till Kanta, om kunden har gett sitt samtycke till detta.

Målet är att ytterligare utöka användningen av elektroniska blanketter

Lomake UNA-pilotförsöket i Norra Savolax sjukvårdsdistrikt startade i början av juni vid Kysteris verksamhetsställen i Tervo och Kaavi. De första blanketterna som tas i bruk är Läkarintyg A för sjukdagpenning och Läkarutlåtande om körförmågan. Ibruktagandet utvidgas successivt till hela sjukvårdsdistriktet efter pilotperioden.

Kanta-tjänsterna samarbetar aktivt med hälso- och sjukvården och systemutvecklarna för att ytterligare utöka användningen av elektroniska blanketter.

Läs mer:

Elektroniska intyg och utlåtanden

UNA:s meddelande: Lomake UNA käyttöön PSSHP:ssa (på finska)

Mer information:

  • Mer information för professionella och systemleverantörer: kanta@kanta.fi
  • Kundtjänst för medborgarna: asiakaspalvelu@kanta.fi