Innehållspresentatör

Klientdataarkivet för socialvården klart för servicetillhandahållarnas pilotförsök

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 15.02.2018 Alla meddelanden

Klientdataarkivet för socialvården byggs upp i etapper vid FPA. Funktionaliteten för fas I av tjänsten är klar och de organisationer som deltar i pilotförsöket kan ta i bruk tjänsten.

I pilotförsöket deltar social- och hälsosektorn i Vasa, Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt, Åbo stads välfärdssektor samt Förbundet för mödra- och skyddshem rf. Pilotanvändningen av tjänsten väntas starta under våren 2018.

I fas I kan servicetillhandahållare inom socialvården lagra klienthandlingar som har uppkommit före anslutningen till klientdataarkivet eller som uppkommer från och med anslutningstidpunkten. Klienthandlingarna lagras i visningsformat (PDF/A eller XHTML) och kan utnyttjas inom den registeransvariges egen verksamhet.

Servicetillhandahållare inom socialvården kan ta i bruk tjänsten efter pilotperioden, från och med hösten 2018. THL har publicerat tidsplaner för ibruktagandena. Stödet och styrningen under införandet genomförs enligt tidtabellen.

Utvecklingen av Kanta-tjänster för socialvården ingår i projektet för genomförande av riksomfattande informationssystemtjänster och strukturerad dokumentation inom socialvården. Klientdataarkivet för socialvården möjliggör centraliserad elektronisk lagring av klientuppgifter samt aktiv användning av uppgifterna.

Mer information