Innehållspresentatör

Allt fler nöjda Kanta-kunder 

Meddelande Skrivet 19.03.2019 Alla meddelanden

Kanta-tjänsterna är till nytta för både medborgarna och de yrkesutbildade personerna inom social- och hälsovården. Detta avslöjar en kundundersökning om Kanta-tjänsterna. Sakkunskapen, kompetensen, den fungerande störningskommunikationen och det smidiga samarbetet får beröm.

Kundundersökningen om Kanta-tjänsterna genomfördes i oktober 2018. I undersökningen ombads kunden betygsätta de olika delområdena av Kanta-tjänsterna. Kunderna kunde också ge öppna svar, och via dessa fick man in en hel del värdefull respons.

Undersökningen besvarades av social- och hälsovårdsorganisationer som använder Receptet och Patientdataarkivet. Svarsprocenten var 23 inom den offentliga sektorn och 12 inom den privata.

Den offentliga sektorn nöjdare än den privata

De som svarade inom den offentliga sektorn var i medeltal nöjdare med Kanta-tjänsterna än inom den privata sektorn. Inom den offentliga sektorn var nöjdheten aningen mindre än i undersökningen 2017, medan nöjdheten däremot hade ökat inom den privata sektorn.

Som helhet fick Kanta-tjänsternas verksamhet medelbetyget 3,6 (offentliga sektorn) och 3,5 (privata sektorn) på skalan 1–5. 

Tjänsteproducenterna ombads bedöma hur stor nytta kunden har av de olika Kanta-tjänsterna. Tjänsteproducenterna ansåg att medborgarna hade störst nytta av det elektroniska receptet, som fick betyget 4,5 av den offentliga sektorn och 4,0 av den privata. Den Kanta-tjänst som var till näst störst nytta var Patientdataarkivet, som fick betyget 4,1 av tjänsteproducenterna inom den offentliga sektorn och 3,7 inom den privata. 

Nöjda med störningsinformationen

Kommunikationen om störningar i Kanta-tjänsterna ansågs vara ganska lyckad. Inom den offentliga sektorn ansåg 79 % och inom den privata 86 % av dem som svarade att de fick tillräckligt med information om störningar i Kanta-tjänsterna. Inom den offentliga sektorn ansåg 78 % och inom den privata 86 % att störningsmeddelandena är tydliga. 

Användningen av Patientdataarkivet i vardagen söker fortfarande sin form

På basis av svaren fungerar användningen av Patientdataarkivet ännu inte optimalt. En del av dem som svarade ansåg att det är tidsödande och jobbigt att söka uppgifter. Alla tjänstetillhandahållare har ännu inte börjat spara uppgifter i Patientdataarkivet, och därför är inte alla patientuppgifter tillgängliga via tjänsten. 

Utifrån responsen förekommer det stora variationer i omfattningen och kvaliteten på det informationsinnehåll som sparas i Patientdataarkivet och likaså i hur uppdaterade uppgifterna är. 

Av dem som svarade har ändå 90 % inom den offentliga sektorn och 40 % inom den privata kunnat utnyttja uppgifter som andra tjänstetillhandahållare har sparat i Patientdataarkivet. Inom den offentliga sektorn ansåg 72 % och inom den privata 59 % att Patientdataarkivet är till nytta för tillhandahållaren av hälso- och sjukvårdstjänster.

Användarna vill delta i utvecklingen

På basis av svaren vet tjänstetillhandahållarna inte på vilket sätt de ska kunna få sin röst hörd vid utvecklingen av Kanta-tjänsterna. De som svarade upplevde också att det fanns brister i kommunikationen om utvecklingsarbetet och införandet av nya egenskaper. 

Förbättringsförslag i de öppna svaren

I de öppna svaren fick man respons om att mottagarna av störningsmeddelanden vill kunna specificera närmare med vilka redskap och vid vilka tidpunkter de vill ta emot störningsmeddelanden. Önskemålet har nu tagits med bland saker att förbättra inom Kanta-tjänsterna.

En annan sak som framkom var att den privata sektorn oroar sig för kostnaderna för införandet av Kanta-tjänster. 

Dessa och de andra frågorna som framkom i undersökningen kommer att gås igenom tillsammans med myndigheterna som deltar i produktionen av Kanta-tjänster. Tillsammans ska vi fundera på hur vi bättre ska kunna tillmötesgå Kanta-tjänsternas användare i deras önskemål.

Tack för era svar! Undersökningen gav oss värdefull information.

Ett sammandrag av resultaten (pdf)