Arkivering av gamla patient uppgifter

Arkivering av gamla patient uppgifter

Med gamla uppgifter avses patientuppgifter som sparats i hälso- och sjukvårdens informationssystem före ibruktagandet av tjänsten Patientdataarkivet. Till gamla dokument hör också patientuppgifter som sparats i hälso- och sjukvårdens informationssystem efter ibruktagandet, men som börjar förmedlas till tjänsten Patientdataarkivet i ett senare skede i enlighet med SHM:s förordning (1257/2015).

Patientdataarkivet har Arkivverkets tillstånd till elektronisk förvaring. Tillståndet gäller även arkivering av gamla uppgifter. När uppgifterna har sparats framgångsrikt kan de gamla uppgifterna raderas från källsystemet och enbart förvaras i elektronisk form i Patientdataarkivet.

Gamla patientuppgifter kan sökas för eget bruk, och då är de gamla uppgifterna som hänför sig till vården av patienten lättillgängliga i en vårdsituation. Arkiverade uppgifter kan också granskas via Arkivariens användargränssnitt. Gamla patientuppgifter kan inte lämnas ut via Patientdataarkivet och uppgifterna visas inte heller i tjänsten Mina Kanta-sidor. Uppgifterna bör dock kunna lämnas ut till patienten på dennas begäran.

Inled projektet genom att kontakta kantapalvelut@thl.fi angående arkiveringsbehovet och kom överens med systemleverantörerna om genomförandet av arkiveringsprojektet och om arbetsuppgifterna

Dokument som behövs vid ibruktagandet (Kommer senare)

  • Ansökan och förbindelse
  • Tjänstebeskrivning av tjänsten Arkivering av gamla uppgifter
    • Bilaga: Överföring av säkerhetsklassat informationsmaterial mellan FPA och dess intressenter (Kanta i Extranätet)

Läs mer

Sidan har uppdaterats 26.09.2018