Arkivering av gamla patient uppgifter

Arkivering av gamla patient uppgifter

Arkivering av gamla patientuppgifter är en tjänst som förutsätter att organisationen använder tjänsten Patientdataarkivet. Tjänsten gör det möjligt att utnyttja den egna gamla patientuppgifter i en vårdsituation.

Med gamla uppgifter avses sådana patientuppgifter som lagrats i hälso- och sjukvårdens datasystem

  • innan Patientdataarkivet togs i bruk
  • efter att Patientdataarkivet togs i bruk, men som lagras i Patientdataarkivet i ett senare skede.

När de gamla uppgifterna har arkiverats i Patientdataarkivet kan de raderas ur källsystemet och lagras bara i elektronisk form. Den personuppgiftsansvariga ansvarar för gamla patientuppgifter på samma sätt som för andra handlingar som arkiverats.

Man kan söka gamla patientuppgifter för eget bruk, varvid gammal information som gäller vården av en patient är lättillgänglig i en vårdsituation. Arkiverade uppgifter kan granskas också via arkivariens användargränssnitt. Gamla patientuppgifter kan inte lämnas ut via Patientdataarkivet och uppgifterna visas inte heller på Mina Kanta-sidor. Uppgifterna ska emellertid lämnas ut till patienterna på deras begäran.

Projektet för ibruktagning av tjänsten Arkivering av gamla patientuppgifter inleds så att en aktör inom hälso- och sjukvården

  • tar kontakt på adressen kantapalvelut@thl.fi med Institutet för hälsa och välfärd (THL) angående arkiveringsbehovet
  • kommer överens med sina systemleverantörer om genomförandet av det egna projektet och om arbetsuppgifterna

Ibruktagande av tjänsten

Tjänsten kan tas i bruk inom hälso- och sjukvården efter att aktören har

  • anslutit sig till Patientdataarkivet
  • lämnat in blanketten för godkännande av servicebeskrivningen (Palvelukuvauksen hyväksyntä) och blanketten för tekniska uppgifter (Tekniset tiedot)
  • utfört den testning på egen hand som krävs för ibruktagande av tjänsten
  • lämnat in material enligt specifikationerna till Kanta-tjänsterna
  • rättat felaktiga handlingar och lämnat in dem till Kanta-tjänsterna.

Material som behövs för ibruktagandet

Läs mer

Sidan har uppdaterats 02.10.2019