Arkivering av gamla patient uppgifter

Arkivering av gamla patient uppgifter

Arkivering av gamla uppgifter är en tjänst som upprätthålls av FPA:s Kanta-tjänster och hör till Kanta-tjänsterna.

Med gamla uppgifter avses patientuppgifter som sparats i hälso- och sjukvårdens informationssystem före ibruktagandet av tjänsten Patientdataarkivet. Till gamla dokument hör också patientuppgifter som sparats i hälso- och sjukvårdens informationssystem efter ibruktagandet, men som börjar förmedlas till tjänsten Patientdataarkivet i ett senare skede i enlighet med SHM:s förordning (1257/2015).

Patientdataarkivet har Arkivverkets tillstånd till elektronisk förvaring. Tillståndet gäller även arkivering av gamla uppgifter. När uppgifterna har sparats framgångsrikt kan de gamla uppgifterna raderas från källsystemet och enbart förvaras i elektronisk form i Patientdataarkivet.

Gamla patientuppgifter kan sökas för eget bruk, och då är de gamla uppgifterna som hänför sig till vården av patienten lättillgängliga i en vårdsituation. Arkiverade uppgifter kan också granskas via Arkivariens användargränssnitt. Gamla patientuppgifter kan inte lämnas ut via Patientdataarkivet och uppgifterna visas inte heller i tjänsten Mina Kanta-sidor. Uppgifterna bör dock kunna lämnas ut till patienten på dennas begäran.

Inledande av projektet Arkivering av organisationens gamla uppgifter

 • inled projektet genom att kontakta kantapalvelut@thl.fi angående arkiveringsbehovet
 • kom överens med systemleverantörerna om genomförandet av arkiveringsprojektet och om arbetsuppgifterna

Tjänsten kan tas i bruk inom hälso- och sjukvården efter att aktören inom hälso- och sjukvården har

 • gjort en ansökan till FPA
 • fått meddelande från FPA om godkännande som användare av tjänsten
 • genomfört ibruktagningsprovet och rapporterat om det till FPA

FPA meddelar om godkännande av ibruktagningsprovskedet.

Dokument som behövs vid ibruktagandet (Kommer senare)

Ansökan och förbindelse

 • Tjänstebeskrivning av tjänsten Arkivering av gamla uppgifter
  • Bilaga: Överföring av säkerhetsklassat informationsmaterial mellan FPA och dess intressenter (Kanta i Extranätet)
 • Anvisning till ibruktagare av tjänsten
 • Plan för ibruktagande och rapport
 • Testfall till Kanta-kundtesttjänsten
 • Ibruktagningsprovets testfall

Läs mer

Sidan har uppdaterats 06.06.2018