Arkivering av gamla patient uppgifter

Arkivering av gamla patient uppgifter

Arkivering av gamla patientuppgifter är en tjänst som förutsätter att organisationen använder tjänsten Patientdataarkivet. Tjänsten ger möjlighet att utnyttja gamla patientuppgifter i en vårdsituation.

Med gamla uppgifter avses sådana patientuppgifter som lagrats i hälso- och sjukvårdens informationssystem

 • före ibruktagandet av tjänsten Patientdataarkivet 
 • efter ibruktagandet av Patientdataarkivet, men som börjar förmedlas till tjänsten i ett senare skede i enlighet med SHM:s förordning om informationstjänster  (1257/2015).

Patientdataarkivet har Arkivverkets tillstånd till elektronisk förvaring. Tillståndet gäller även arkivering av gamla uppgifter. När uppgifterna har sparats framgångsrikt kan de gamla uppgifterna raderas från källsystemet och enbart förvaras i elektronisk form i Patientdataarkivet. Den registeransvarige ansvarar för gamla patientuppgifter på samma sätt som för övriga handlingar som den registeransvarige arkiverat.

Gamla patientuppgifter kan sökas för eget bruk, och då är de gamla uppgifterna som hänför sig till vården av patienten lättillgängliga i en vårdsituation. Arkiverade uppgifter kan också granskas via Arkivariens användargränssnitt. Gamla patientuppgifter kan inte lämnas ut via Patientdataarkivet och uppgifterna visas inte heller i tjänsten Mina Kanta-sidor. Uppgifterna bör dock kunna lämnas ut till patienten på dennas begäran.

Införandet

Projektet för att ta i bruk tjänsten Arkivering av gamla patientuppgifter i en organisation börjar med att hälso- och sjukvårdsaktören

 • tar kontakt med kantapalvelut@thl.fi angående arkiveringsbehovet
 • kommer överens med sina systemleverantörer om genomförandet av det egna projektet och om arbetsuppgifterna

Förberedande möte inför ibruktagandet

 • FPA Material för förberedande möte (pdf) 9.4.2018

Tjänsten kan tas i bruk inom hälso- och sjukvården efter att aktören har

 • anslutit sig till Kanta-kundtesttjänsten
 • anslutit sig till Patientdataarkivet
 • lämnat in en ansökan-förbindelse till FPA
 • utfört testningsfasen i samband med ibruktagandet av tjänsten och rapporterat om detta till FPA
 • lämnat in materialet enligt specifikationerna till FPA
 • rättat felaktiga handlingar och lämnat in dem till FPA

Dokument som behövs vid ibruktagandet (Kommer senare)

 • Ansökan och förbindelse
 • Tjänstebeskrivning av tjänsten Arkivering av gamla uppgifter
  • Bilaga: Överföring av säkerhetsklassat informationsmaterial mellan FPA och dess intressenter (Extranätet)

Läs mer

Sidan har uppdaterats 04.01.2019