Arkivet över bildmaterial

Arkivet över bildmaterial

Arkivet över bildmaterial är en tjänst som hör till Kanta-tjänsterna. Där arkiveras bilddiagnostiska undersökningar som uppkommit i samband med vården av en patient samt begäranden, undersökningsanteckningar och -utlåtanden som hänför sig till undersökningarna.

För närvarande går det att arkivera EKG- och bilddiagnostiska undersökningar enligt nomenklaturen för radiologi samt enligt åtgärds- och undersökningsnomenklaturen. Med hjälp av tjänsten går det att både arkivera och hämta EKG- och bilddiagnostiska undersökningar som lagrats i Arkivet över bildmaterial samt journalhandlingar gällande bilddiagnostik som lagrats i Patientdataarkivet.

Aktörer som redan använder Arkivet över bildmaterial för produktion har kunnat spara EKG-undersökningar sedan ingången av 2021.

Tjänsten används av hälso- och sjukvårdsorganisationer som utför bilddiagnostiska undersökningar samt av organisationer som använder tjänsten med certifierade system och utnyttjar undersökningarna och ger utlåtanden om dem.

Alla har nytta av att bildmaterial arkiveras

Fördelar för medborgarna

 • ger via Mina Kanta-sidor åtkomst till utlåtanden om bilddiagnostiska undersökningar. Utlåtandena kan också laddas ned eller vidarebefordras
 • förbättrar dataskyddet, eftersom man också kan förbjuda läsning och vidareanvändning av sina egna uppgifter
 • hjälper patienten att delta i sin egen vård.

Fördelar för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

 • ger möjlighet att hämta tidigare jämförelsebilder som sparats i arkivet
 • gör det lättare att bedöma behovet av en ny bilddiagnostisk undersökning, när man känner till vilka undersökningar som gjorts tidigare på annat håll
 • ger möjlighet att granska bildernas kvalitet och resultaten i samråd med andra specialister
 • minskar den manuella bokföringen
 • ger möjlighet att beakta viljeyttringar.

Fördelar för samhället

 • sparar kostnader, när de regionala och lokala arkiven inte längre behövs
 • förebygger överlappande och onödiga bilddiagnostiska undersökningar
 • ger möjlighet att förbättra patientsäkerheten och utveckla vårdprocesserna
 • förbättrar bildmaterialets jämförbarhet både nationellt och internationellt.

Användare av Arkivet över bildmaterial

Än så länge har Arkivet över bildmaterial tagits i produktionsbruk av följande enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården 

 • Lapplands sjukvårdsdistrikt
 • Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt
 • Mellestra Finlands sjuksvårdsdistrikt
 • Mellersta Österbottens social- och hälsövårdssamkommun (Soite)
 • Norra Savolax sjukvårdsdistrikt
 • Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt
 • Samkommunen för social- och hälsovården i Kajanaland (Kainuun Sote)
 • Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (ESSOTE)
 • Samkommunen för social- och hälsovården i Norra Karelen (Siun sote)
 • Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
 • Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Inom den privata hälso- och sjukvården använder tjänsten

 • Suomen Terveystalo Oy.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 23.06.2021