Arkivet över bildmaterial

Arkivet över bildmaterial

Arkivet över bildmaterial är en tjänst som hör till Kanta-tjänsterna. Där arkiveras EKG- och bilddiagnostiska undersökningar som uppkommit i samband med patientens vård.

Arkiveringen av bildmaterial i Kanta gör bilderna tillgängliga i hela landet mellan både privata och offentliga hälso- och sjukvårdsorganisationer. Med hjälp av tjänsten kan hälso- och sjukvårdspersonalen hämta

Bildmaterialet som lagrats i Kanta och de tillhörande handlingarna är lättillgängliga för hälso- och sjukvårdspersonal över organisationsgränserna, när patienten har gett sitt samtycke till det. Om en patient har förbjudit utlämnande av sina uppgifter, är bildmaterialet tillgängligt endast för den personuppgiftsansvarige som arkiverat materialet.

Enligt SHM:s tidigare förordning 1257/2015 (finlex.fi) är tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården skyldiga att i Kanta-tjänsterna arkivera bildmaterial av diagnostisk undersökning som uppstått i samband med undersökning och vård av patienten. För arkivering av radiologiskt bildmaterial har tidsgränsen varit 31.12.2019.

Vad går det att spara i Arkivet över bildmaterial?

För närvarande går det att arkivera EKG- och bilddiagnostiska undersökningar i Arkivet över bildmaterial. Allt bildmaterial som arkiveras måste vara i DICOM-format. Undersökningar som arkiverats i Arkivet över bildmaterial kopplas till bilddiagnostikhandlingar som sparats i Patientdataarkivet.

Arkiveringen sker enligt följande process:

 1. Begäran om undersökning, anteckning om besöket samt det eventuella utlåtandet sparas i Patientdataarkivet.
 2. Efter det kan den egentliga undersökningen sparas i DICOM-format i Arkivet över bildmaterial.

Vid undersökningsbenämningarna ska koderna i THL:s åtgärds- och undersökningsnomenklatur användas.

Radiologiska undersökningar

Exempel på bilddiagnostiska undersökningar som kan arkiveras i Arkivet över bildmaterial är

 • nativundersökningar
 • bilder inom mun- och tandvården (med undantag för intraorala undersökningar)
 • ultraljudsundersökningar
 • datortomografiundersökningar
 • magnetundersökningar.

Radiologiska undersökningar har kunnat arkiveras i Arkivet över bildmaterial sedan 2018.

EKG-undersökningar

I Arkivet över bildmaterial går det att arkivera

 • vilo-EKG-undersökningar i signalform
 • belastnings-EKG som pdf-rapport.

EKG-undersökningar har kunnat arkiveras i Arkivet över bildmaterial sedan 2021.

Informationsinnehållet utvidgas i framtiden

Arkivet över bildmaterial utvecklas kontinuerligt och innehållet som kan sparas i arkivet kommer i framtiden att utvidgas även till undersökningar av annan typ.

I Arkivet över bildmaterial kommer möjlighet att spara bland annat

 • bilder tagna med hjälp av synligt ljus (ögonbottenbilder, fotografier)
 • intraorala bilder inom mun- och tandvården
 • bilder från screeningundersökningar.

Arkiveringen av nya informationsinnehåll i Arkivet över bildmaterial genomförs i etapper. I kunduppgiftslagen anges tidsgränser för när nytt bildmaterial ska arkiveras i Kanta-tjänsterna.

Arkivering underlättar den professionella vårdpersonalens arbete

När bildmaterial sparas i Kanta

 • är jämförelsebilder lättillgängliga mellan privata och offentliga hälso- och sjukvårdsorganisationer
 • förebyggs överlappande och onödiga bilddiagnostiska undersökningar
 • löper vårdpersonalens arbete smidigare
 • kan patientens viljeyttringar beaktas.

Samtidigt överförs också skyldigheten att arkivera bildmaterial till FPA. Det här sparar kostnader, när de regionala och lokala arkiven inte längre behövs.

Patienten ser sina vårduppgifter på Mina Kanta-sidor

När handlingarna som hänför sig till bilddiagnostiska undersökningar har sparats i Kanta, ser patienten på Mina Kanta-sidor begäran om undersökning, undersökningsanteckningen och utlåtandet. Det här hjälper patienten att delta i sin egen vård. Patienten kan inte se bilderna på Mina Kanta-sidor.

Patienten kan också själv påverka behandlingen av sina uppgifter genom att förbjuda att uppgifterna visas för andra tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården.

På väg att införa Arkivet över bildmaterial?

Studera materialet som rör införandet.

Användare av Arkivet över bildmaterial

Tabell: Tjänstetillhandahållarer inom hälso- och sjukvården som använder Arkivet över bildmaterial
Tjänstetillhandahållare Anslutningsdatum
Dextra Lapsettomuusklinikka Oy 6/2022
DokTori Oy 6/2022
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 3/2020
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) 4/2021
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 10/2020
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Sosteri) 10/2021
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun Sote) 6/2021
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 1/2022
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite) 11/2020
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 6/2021
Kompassi Lääkärikeskus Oy 6/2022
Lapin sairaanhoitopiiri 6/2019
Linnan Klinikka Oy 6/2022
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri 2/2019
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy 6/2022
Pihlajalinna Oulu Oy 6/2022
Pihlajalinna Seinäjoki Oy 6/2022
Pihlajalinna Terveys Oy 6/2022
Pihlajalinna Turku Oy 6/2022
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 8/2021
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote) 9/2018
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 11/2019
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2/2021
Suomen Terveystalo Oy 12/2021
Terveyspalvelu Verso Oy 6/2022
Työterveys Virta Oy 6/2022

Läs mer

Sidan har uppdaterats 25.07.2022