Arkivet över bildmaterial

Arkivet över bildmaterial

Arkivet över bildmaterial är en tjänst som hör till Kanta-tjänsterna, där man arkiverar bildmaterial som uppkommer i samband med vården av patienter.

När bildmaterial lagras i Kanta

 • är jämförelsebilder lätt tillgängliga mellan den privata och den offentliga hälso- och sjukvården, vilket underlättar vårdpersonalens arbete och undvikas överlappande bilddiagnostiska undersökningar
 • ser patienten i MittKanta undersökningsnoteringar och andra handlingar som anknyter till bilden, såsom begäran och utlåtandet.
 • överförs skyldigheten att arkivera bildmaterial till FPA, vilket gör det möjligt att avstå från regionala och lokala arkiv.

Med hjälp av Arkivet över bildmaterial kan hälso- och sjukvårdspersonalen hämta

Undersökningar som sparas i Arkivet över bildmaterial

Exempel på bilddiagnostiska undersökningar som kan arkiveras i Arkivet över bildmaterial är

 • nativröntgenundersökningar
 • röntgenbilder av munhålan (intraorala bilder kan arkiveras år 2024)
 • ultraljudsundersökningar 
 • datortomografiundersökningar
 • magnetundersökningar
 • angiografiundersökningar
 • åtgärdsradiologi
 • genomlysningsundersökningar.

Radiologiska undersökningar har kunnat arkiveras i Arkivet över bildmaterial sedan 2018. Tidsgränsen för arkiveringen av radiologiskt bildmaterial har enligt SHM:s förordning varit den 31 december 2019.

I Arkivet över bildmaterial går det att arkivera

 • vilo-EKG-undersökningar i signalform
 • belastnings-EKG som pdf-rapport.

EKG-undersökningar har kunnat arkiveras i Arkivet över bildmaterial sedan 2021. Sedan 2024 har det varit möjligt att arkivera EKG-undersökningar även från laboratoriesystem. Enligt kunduppgiftslagen ska EKG-undersökningar arkiveras i Kanta-tjänsterna senast den 1 oktober 2029.

I Arkivet över bildmaterial kan sparas 

 • omfattande bilder från mun- och tandvården (PTG, cefalometri)
 • intraorala bilder (periapikala bilder och bitewing).

Det har varit möjligt att arkivera intraorala bilder från mun- och tandvården från och med 2024. Enligt kunduppgiftslagen ska intraorala bilder arkiveras i Kanta-tjänsterna senast den 1 oktober 2029.

Från och med 2024 är det möjligt att lagra bilder från ögats område, såsom ögonbottensbilder i Arkivet över bildmaterial. Bilderna av ögats område hör till bilder av synligt ljus och ger inte upphov till strålningsexponering för patienten. 

Enligt kunduppgiftslagen ska optometribilder arkiveras i Kanta-tjänsterna senast den 1 oktober 2029.

Kanta-tjänsternas fullmakt för köpta tjänster gör behandlingen av bilddiagnostiska undersökningar som producerats i form av köpta tjänster smidigare.

Med hjälp av fullmakt för köpta tjänster   

 • kan en producent av bilddiagnostiska tjänster se bilddiagnostiska undersökningar och  journalhandlingar som finns i serviceanordnarens register
 • får tjänsteproducenten föra in bilderna och handlingarna direkt i serviceanordnarens register, där de enligt lag ska finnas.

Fullmakt för köpta tjänster har kunnat utnyttjas för bilddiagnostiska undersökningar sedan 2023.

Läs mer om Fullmakt för köpta tjänster.

 

Allt bildmaterial som arkiveras i Kanta-tjänsterna ska vara i DICOM-format. Undersökningar som arkiverats i Arkivet över bildmaterial kopplas till bilddiagnostikhandlingar som sparats i Patientdataarkivet.

Arkiveringen sker enligt följande process:

 1. Begäran om undersökning, anteckning om besöket samt det eventuella utlåtandet sparas i Patientdataarkivet.
 2. Efter det kan den egentliga undersökningen sparas i DICOM-format i Arkivet över bildmaterial.

Vid undersökningsbenämningarna ska koderna i THL:s åtgärds- och undersökningsnomenklatur användas.

Informationsinnehållet utvidgas i framtiden

Arkiveringen av nya informationsinnehåll i Arkivet över bildmaterial genomförs i etapper. I kunduppgiftslagen anges tidsgränser för när nytt bildmaterial ska arkiveras i Kanta-tjänsterna.

På väg att införa Arkivet över bildmaterial?

Studera materialet som rör införandet.

Om du vill ta i bruk fullmakt för köpta tjänster för avbildning, läs anvisningarna för införande av fullmakt för köpta tjänster.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 19.3.2024