Arkivet över bildmaterial

Arkivet över bildmaterial

Arkivet över bildmaterial är en tjänst som hör till Kanta-tjänsterna. Där arkiveras material från bilddiagnostiska undersökningar som gjorts i samband med vården av patienter.

Med hjälp av tjänsten går det att söka både material från bilddiagnostiska undersökningar som lagrats i arkivet och journalhandlingar gällande bilddiagnostik som lagrats i Patientdataarkivet.

Tjänsten används av hälso- och sjukvårdsorganisationer som utför bilddiagnostiska undersökningar och av organisationer som utnyttjar undersökningarna och ger utlåtanden om dem. Organisationerna ska vara användare av Patientdataarkivet och ha ett system för arkivering och sökning av handlingar som lämpar sig för användning av Arkivet över bildmaterial.

Organisationer och systemleverantörer som tar i bruk tjänsten bör tänka på att inleda certifieringsprocessen för systemen i tillräckligt god tid. Mer information om certifieringsprocessen finns på sidan Certifiering.

Som ett led i certifieringen måste system som tekniskt ansluter sig till Arkivet över bildmaterial klara FPA:s samtestning. Mer information om anmälan till samtestning finns på sidan Anmälan till samtestning.
Än så länge har Arkivet över bildmaterial tagits i produktionsbruk av Samkommunen för social- och hälsovården i Norra Karelen (Siun sote), Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt, Lapplands sjukvårdsdistrikt och Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Ibruktagande av tjänsten

Projektet för ibruktagning av tjänsten Arkivet över bildmaterial inleds så att en aktör inom hälso- och sjukvården

  • tar kontakt med Institutet för hälsa och välfärd (THL) på adressen kantapalvelut@thl.fi
  • kommer överens med sina systemleverantörer om genomförandet av projektet och om arbetsuppgifterna.

Tjänsten kan tas i bruk inom hälso- och sjukvården efter att aktören har

  • anslutit sig till Patientdataarkivet
  • lämnat in blanketten för godkännande av servicebeskrivningen (Palvelukuvauksen hyväksyntä) och blanketten för tekniska uppgifter (Tekniset tiedot).

Material som behövs för ibruktagandet

Närmare information om tjänsten och ibruktagandet ges av Institutet för hälsa och välfärd (THL) på kantapalvelut@thl.fi eller av kundsupporten för Kanta-tjänsterna på kanta@kanta.fi.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 31.12.2019