Åtkomsträtt till register inom socialvården

Åtkomsträtt till register inom socialvården

Åtkomsträtt till register inom socialvården ger möjlighet till elektronisk behandling av klientuppgifter mellan tjänsteanordnaren och tjänsteproducenten.

Åtkomsträtt till register inom socialvården är en funktion i fas 2 av Klientdataarkivet för socialvården. Organisationerna kan införa funktionen från och med 2020.

Med hjälp av funktionen ger tjänsteanordnaren tjänsteproducenten rätt att

 • använda klientuppgifter som hör till tjänsteanordnarens register elektroniskt via Klientdataarkivet för socialvården
 • spara klientuppgifter elektroniskt i tjänsteanordnarens register i Klientdataarkivet för socialvården.

Åtkomsträtten till register omfattar också produktion av tjänster som ordnas med servicesedel.

Elektronisk behandling av uppgifter gör verksamheten smidigare. Klientuppgifter som uppkommit vid tjänsteproducentens produktion av tjänster behöver inte lämnas till tjänsteanordnaren på papper. I tjänsteanordnarens register i Klientdataarkivet för socialvården ser tjänsteproducenten elektroniskt via sitt eget klientdatasystem de klientuppgifter som behövs för att genomföra tjänsten.

Köptjänster

Tjänsteanordnare inom socialvården kan köpa socialservice som köptjänst från en privat tjänsteproducent. I köptjänstsituationer ska de handlingar som tjänsteproducenten upprättat arkiveras i tjänsteanordnarens klientregister inom socialvården.

Med tjänsteanordnare avses den aktör, ofta en kommun eller samkommun, som svarar för anordnandet av socialservice och som kan köpa tjänsten av en privat tjänsteproducent.

Förutsättningar för åtkomsträtt till register

 • Mellan tjänsteanordnaren och tjänsteproducenten har det upprättats ett avtal om produktion av tjänsten och om arrangemangen i samband med det.
 • Båda parterna använder Klientdataarkivet för socialvården och funktionen Åtkomsträtt till register.
 • Båda parterna använder ett eget klientdatasystem.
 • Klientdatasystemen är interoperabla sinsemellan. Interoperabilitet förutsätter att tjänsteanordnarens och tjänsteproducentens klientdatasystem producerar sådana uppgifter som vardera kan hämta och läsa i Klientdataarkivet för socialvården.
 • Interoperabiliteten fungerar bäst när båda informationssystemen har de funktioner som hör till fas 2 av Klientdataarkivet för socialvården.
 • Det är möjligt att tjänsteanordnarens klientdatasystem har funktioner enligt fas 2 och tjänsteproducentens system funktioner enligt fas 1, och dessutom börjar tjänsteproducenten använda Åtkomsträtt till register som partiell implementering.  
 • Om tjänsteproducentens klientdatasystem har funktioner enligt fas 2 medan anordnaren har funktioner enligt fas 1 kan Åtkomsträtt till register inte implementeras.
 • Den sakliga anknytningen mellan den anställda som producerar servicen och klienten ska kunna verifieras tekniskt.
 • Handlingarna kan fogas till ett ärende som tjänsteanordnaren skapat. Ärendet identifieras med en ärendekod i OID-format, som tjänsteproducenten får vid sökningen i Klientdataarkivet för socialvården.
 • Tjänsteproducenten får kännedom om den ursprungliga ärendekoden genom att ta fram den i Klientdataarkivet för socialvården, t.ex. i ärendehandlingen eller i servicebeslutet om ärendet i fråga.
 • Åtkomsträttigheterna har fastställts i enlighet med föreskriften om åtkomsträttigheter i både tjänsteanordnarens och tjänsteproducentens klientdatasystem.

I situationer där tjänsteanordnaren eller tjänsteproducenten inte har anslutit sig som användare av Klientdataarkivet för socialvården, måste frågan om hur uppgifter ska lämnas till tjänsteanordnaren lösas på något annat sätt.

Närmare specifikationer för Åtkomsträtt till register finns att läsa i Lösningsarkitekturen för riksomfattande informationssystemtjänster inom socialvården.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 28.10.2020