Åtkomsträtt till register inom socialvården

Åtkomsträtt till register inom socialvården

Åtkomsträtt till register inom socialvården är en funktion enligt fas 2 av Klientdataarkivet för socialvården. Den ger möjlighet till elektronisk behandling och överföring av klientuppgifter mellan tjänsteanordnaren och tjänsteproducenten i en köptjänstsituation.

Med hjälp av funktionen Åtkomsträtt till register inom socialvården ger tjänsteanordnaren tjänsteproducenten rätt att använda klientuppgifter som finns i tjänsteanordnarens eget register, när tjänsteanordnaren köper den tjänst klienten behöver från en tjänsteproducent.

Med hjälp av åtkomsträtt till register kan tjänsteproducenten

  • hämta och läsa uppgifter som finns i tjänsteanordnarens register
  • spara uppgifter direkt i tjänsteanordnarens register i Klientdataarkivet för socialvården.

Enligt lagstiftningen ska tjänsteproducenten arkivera handlingar inom socialvården som uppkommit i samband med köpta tjänster i den tjänsteanordnares klientregister som har köpt tjänsten. Det här gäller även tjänster som ordnas med servicesedel.

Åtkomsträtten till register förtydligar dokumentationen

Åtkomsträtten till register förtydligar dokumentationen av uppgifter i tjänsteanordnarens register och är ett informationssäkert sätt att behandla elektroniska handlingar.

Åtkomsträtten till register underlättar samarbetet, eftersom både tjänsteproducenten och tjänsteanordnaren med dess hjälp ser de behövliga klienthandlingarna i Klientdataarkivet för socialvården via sitt eget klientdatasystem. Klientuppgifter som uppkommit vid tjänsteproducentens produktion av tjänster behöver inte heller lämnas till tjänsteanordnaren på papper, vilket spar tid och kostnader.

Hur fungerar åtkomsträtt till register?

Åtkomsträtt till register uppkommer när en tjänsteanordnare inom socialvården sparar följande i klientens klientrelationshandling:

  • uppgifter om tjänsteproducentens serviceenhet
  • tidpunkten då klientrelationen vid serviceenheten började.

När åtkomsträtt till register används kopplas de handlingar som upprättas för klienten till det socialvårdsärende som tjänsteanordnaren har skapat. Ärendet identifieras med en ärendekod i OID-format. Tjänsteproducenten får koden genom att hämta den från Klientdataarkivet för socialvården, till exempel från en ärendehandling eller ett servicebeslut.

Den sakliga anknytningen mellan klienten och den yrkesutbildade personen inom socialvården måste kunna verifieras tekniskt, när åtkomsträtt till register används. Yrkesutbildade personers åtkomsträttigheter ska i enlighet med föreskriften om åtkomsträttigheter specificeras i både tjänsteanordnarens och tjänsteproducentens klientdatasystem.

När kan åtkomsträtt till register användas?

Åtkomsträtt till register kan användas när både tjänsteanordnaren och tjänsteproducenten har anslutit sig till Klientdataarkivet för socialvården och funktionen åtkomsträtt till register har implementerats i varderas klientdatasystem. Klientdatasystemen behöver inte vara desamma.

Åtkomsträtt till register kan utnyttjas i följande situationer:

  • varderas klientdatasystem stöder funktionerna enligt fas 2 av Klientdataarkivet för socialvården
  • tjänsteanordnarens klientdatasystem har funktioner enligt fas 2 och tjänsteproducentens system funktioner enligt fas 1, och dessutom börjar tjänsteproducenten använda Åtkomsträtt till register som partiell implementering.  

Åtkomsträtt till register kan inte implementeras om tjänsteproducentens klientdatasystem har funktioner enligt fas 2 medan anordnarens system bara har funktioner enligt fas 1. I detta fall måste de uppgifter som uppkommit i en köptjänstsituation överföras till anordnaren på något annat sätt.

Aktuellt att införa åtkomsträtt till register inom socialvården?

Studera materialet som rör införandet.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 16.5.2022