SHA-Chatbot-upotus

Socialvårdens klientdatalager

Socialvårdens klientdatalager

Socialvårdens klientdatalager ingår i de riksomfattande Kanta-tjänsterna. I Kanta-tjänsterna är klientuppgifterna inom socialvården enkelt och datasäkert tillgängliga för personalen.

Ändringar i namnen på Kanta-tjänsterna

Namnen på följande Kanta-tjänster har ändrats i maj 2024

  • Patientdataarkivet -> Patientdatalagret
  • Klientdataarkivet för socialvården -> Socialvårdens klientdatalager
  • Arkivet över bildmaterial -> Datalagret för bildmaterial

Vi uppdaterar ändringarna på kanta.fi i etapper.

En tjänstetillhandahållare inom socialvården som använder ett elektroniskt klientdatasystem måste lagra uppgifterna i Socialvårdens klientdatalager (tidigare Klientdatarkivet för socialvården). Socialvården tar i bruk Kanta-tjänsterna inom de i lag angivna övergångstiderna.

I Kanta-tjänsterna samlas alla klientuppgifter från den offentliga och den privata socialvården på ett och samma ställe. Vårdpersonalen dokumenterar uppgifterna i det egna klientdatasystemet, och därifrån lagras de i Kanta-tjänsterna. 

I Kanta-tjänsterna är uppgifterna om klienten lätt och i realtid tillgängliga för vårdpersonalen även om klienten flyttar från en ort till en annan. Dessutom visas uppgifterna för klienten i tjänsten MittKanta, vilket förbättrar informationsflödet mellan vårdpersonalen och klienten. 

Processen för ibruktagande av tjänsten framskrider i etapper. Läs mer om införandet av Socialvårdens klientdatalager.

Funktioner och datainnehåll i Socialvårdens klientdatalager

Funktioner i Socialvårdens klientdatalager

Det lönar sig för tjänstetillhandahållarna inom socialvården att ta i bruk de funktioner som krävs enligt anslutningsskyldigheten i kunduppgiftslagen så fort som möjligt, så att de kan dra maximal nytta av tjänsten. Läs mer om funktionerna i Socialvårdens klientdatalager.

Åtkomsträtt till register inom socialvården

Uppgifter behandlas med åtkomsträtt till register när till exempel välfärdsområdet skaffar socialservice av en privat tjänsteproducent. Läs mer om åtkomsträtten till register inom socialvården.

Gamla klientuppgifter inom socialvården

Klientuppgifter som uppkommit före anslutningen till Kanta-tjänsterna kan arkiveras i Socialvårdens klientdatalager som så kallade gamla klientuppgifter. Läs mer om gamla klientuppgifter inom socialvården.

Anvisningar och stöd för kunderna i Socialvårdens klientdatalager 

När Socialvårdens klientdatalager tas i bruk förändras arbetssätten och informationshanteringen. Kanta-tjänsterna tillhandahåller anvisningar och stöd i olika skeden av klientrelationen.

De tjänstetillhandahållare inom socialvården som använder Socialvårdens klientdatalager följer enhetliga nationella förfaranden. Dessa anger bland annat praxisen för dokumentering, principerna för användning av uppgifterna samt verksamheten enligt planen för egenkontroll.

Läs mer:

Lär dig om förfarandena i Kanta-webbskolorna

I webbskolorna kan du behändigt lära dig om förfarandena för användning av Kanta-tjänsterna. Webbskolorna för socialvården är:

I MittKanta kan klienten se de uppgifter om sig som lagrats i Socialvårdens klientdatalager. Klientuppgifterna från socialservicen börjar visas successivt i MittKanta efter hand som tjänstetillhandahållarna inom socialvården gör de ändringar som behövs i sina klientdatasystem. 

Kanta-tjänsterna tillhandahåller stödmaterial för kommunikationen om ändringen.

Läs mer:

De uppgifter som lagrats i Socialvårdens klientdatalager förvaras på ett datasäkert sätt. Uppgifterna behöver inte arkiveras i andra system, vilket underlättar förvaringen av dem. All dataöverföring mellan socialvården och Kanta-tjänsterna sker krypterat.

Socialvårdspersonalen får hämta och läsa klientuppgifter endast när uppgifterna behövs för skötseln av klientens ärenden. Socialvården administrerar rättigheterna till behandling av klientuppgifter i datasystemen. 

Den vårdpersonal som utnyttjar uppgifter i Kanta-tjänsterna måste identifiera sig med social- och hälsovårdens yrkeskort.
När någon söker uppgifter i Socialvårdens klientdatalager lämnar det alltid ett spår. Loggdatan visar vem som behandlat uppgifterna. Med hjälp av loggdatan kan man övervaka att uppgifterna används lagenligt.

De uppgifter som lagrats i Socialvårdens klientdatalager är alltid tillgängliga för de personuppgiftsansvariga. Om klientuppgifter söks ur en annan tjänstetillhandahållares register inom socialvården är det fråga om utlämnande av uppgifter, och då krävs ett tillstånd för utlämnande av klienten.

Tillstånd behövs dock inte när tjänstetillhandahållarna inom socialvården och myndigheterna har rätt till information enligt lag. 

Läs mer:

 

Läs mer

Sidan har uppdaterats 13.6.2024