Dataskyddsbeskrivning för Datalagret för egna uppgifter användaruppgiftsregister

Dataskyddsbeskrivning för Datalagret för egna uppgifter användaruppgiftsregister

Den här är den gällande dataskyddsbeskrivningen för Datalagret för egna uppgifter användaruppgiftsregister. Beskrivningen har senast uppdaterats 26.10.2020.

Personuppgiftsansvarig

Folkpensionsanstalten

Nordenskiöldsgatan 12, 00250 Helsingfors
Postadress PB 450, 00056
Telefon 020 634 11

Person som sköter registerärenden eller kontaktperson

Dataskyddsansvarig för Kanta-tjänsterna
kanta@kanta.fi

Registrets namn

Datalagret för egna uppgifter användaruppgiftsregister

Syftet med behandlingen av personuppgifter / registrets användningssyfte

Med stöd av ett avtal mellan social- och hälsovårdsministeriet och Folkpensionsanstalten är FPA registeransvarig för tjänsten Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor som hör till hälso- och sjukvårdens riksomfattande informationssystemtjänster (Kanta-tjänster) i fråga om användaruppgifterna i Datalagret för egna uppgifter.

Registrets syfte är att möjliggöra lagring av medborgarnas (användarna) uppgifter om välbefinnande i det riksomfattande centraliserade Datalagret för egna uppgifter.

FPA svarar för att tjänsten fungerar tekniskt så att uppgifter om välbefinnande inte kan behandlas eller utlämnas i strid med lagen.

Uppgifterna i Datalagret för egna uppgifter lagras tills användaren själv raderar dem eller tills annat föreskrivs i lag.

Datalagret för egna uppgifter och kakor (cookies)

Användaren identifierar sig i Datalagret för egna uppgifter via tjänsten Suomi.fi, när hen tar i bruk tjänsten och vill ge önskade applikationer åtkomsträttigheter till Datalagret för egna uppgifter. I samband med detta använder Datalagret för egna uppgifter kakor (cookies), vilket är nödvändigt för att kunna tillhandahålla tjänsten. Användaren ombeds inte ge sitt samtycke till användning av dessa kakor. I övrigt utnyttjar FPA inte den insamlade informationen på något som helst sätt. Kakorna förstörs automatiskt när man stänger webbläsaren.

Registrets datainnehåll

I registret lagras följande om användarna av Datalagret för egna uppgifter

  • användarens personbeteckning
  • uppgifter om de rättigheter som användaren gett applikationerna (läs- och skrivrättigheter i fråga om mätdata).

Informationen sparas när användaren tar i bruk tjänsten och alltid när användaren ger åtkomsträttigheter till Datalagret för egna uppgifter. I det skede då tjänsten tas i bruk identifierar sig användaren i tjänsten genom Suomi.fi-identifikation. Användaren av tjänsten väljer identifieringssätt/certifikatutfärdare samt samtycker till att via identifieringstjänsten förmedla sin personbeteckning till den registeransvarige.

Regelmässiga uppgiftskällor

De uppgifter som lagras i tjänsten fås från användaren själv.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Inga uppgifter från registret utlämnas till utomstående.

Uppgifter översänds inte till områden utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Principer för skydd av registret

Uppgifter som lagrats i registret är sekretessbelagda uppgifter.

Organisatoriska skyddsprinciper

FPA följer och övervakar för egen del lagenligheten i behandlingen av uppgifter. Folkpensionsanstalten har en dataskyddsansvarig som utsetts för uppföljningsoch övervakningsuppgiften.

FPA ger skriftliga anvisningar om behandlingen av registrets uppgifter samt svarar för personalens tillräckliga kompetens och kunnande.

FPA vidtar behövliga åtgärder på eget initiativ, om uppgifter i registret har behandlats olagligt.

Tekniska skyddsprinciper

Behandlingen av uppgifterna i registret förutsätter en identifieringsmetod som specificerar den som behandlar uppgifter samt att systemet är förenat med kontroll av åtkomsträttigheterna.

I användningsloggen för Datalagret för egna uppgifter lagras uppgifter om all behandling av uppgifter i samband med underhåll som utförs av användaren och FPA.

Fysiska skyddsprinciper

Uppgifter som lagrats i registret är tekniskt skyddade mot ändring och radering. Folkpensionsanstaltens lokaler med utrustning och uppgifterna finns fysiskt i Finland. Folkpensionsanstaltens tekniska administratörer har begränsat tillträde till de lokaler som de behöver ha tillträde till för att kunna sköta sina arbetsuppgifter.

Rätt att kontrollera uppgifter

Användaren kan kontrollera de uppgifter som han eller hon själv lagrat i Datalagret för egna uppgifter via Mina Kanta-tjänsten.

Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten

Om en användare av tjänsten anser att den tillämpliga dataskyddsregleringen (artiklarna 12–22 i EU:s allmänna dataskyddsförordning) överträds vid behandlingen av hans eller hennes personuppgifter har användaren av tjänsten rätt att anföra klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten. I Finland är dataombudsmannen tillsynsmyndighet.

Rätt att begära att en uppgift rättas

Användaren av tjänsten är själv ansvarig för de uppgifter om välbefinnande som han eller hon lagrar samt för att de är korrekta.

Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Tjänstens användare har rätt att begära de uppgifter om välbefinnande som han eller hon lagrat i Tjänsten för att överföra dem till ett annat system.

Sidan har uppdaterats 04.11.2020