Dataskyddsbeskrivning för leverantören av FPA:s broschyrers och blanketters adressregister

Dataskyddsbeskrivning för leverantören av FPA:s broschyrers och blanketters adressregister

FPA beställer broschyrer och blanketter för sina samarbetspartner genom sin avtalsleverantörs nätbutik. I samband med beställningarna överförs adressuppgifter till leverantören, och således bildas det ett adressregister hos leverantören. Dessutom förutsätter vissa blankettbeställningar att man kontrollerar samarbetspartnerns läkartillstånd. FPA kontrollerar läkartillståndet och detta dokumenteras inte i registret hos avtalsleverantören av blanketter.

Personuppgiftsansvarig

FOLKPENSIONSANSTALTEN (FPA)

PB 450, 00056 FPA eller Nordenskiöldsgatan 12, 00250 HELSINGFORS

Tfn 020 634 11, www.kela.fi/forvaltning-kontaktuppgifter

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Riitta Keskitalo

Tfn 020 634 11 (växel)

Registrets namn

Adressregister för leverantören av FPA:s broschyrer och blanketter

Syftet med och grunden för behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter används endast för leverans av broschyrer och blanketter. Behandlingen grundar sig på skötseln av FPA:s lagstadgade uppgifter. FPA:s samarbetspartner har rätt att få pappersblanketter gratis av FPA.

Registrets datainnehåll

Följande identifikationsuppgifter finns i registret:

  • företagets namn/beställarens namn
  • adress
  • telefonnummer (för leveranserna)

Registret innehåller också andra uppgifter

  • blankettkod/blankettens namn
  • antalet blanketter som beställts
  • broschyrens namn
  • antalet broschyrer som beställts

Regelmässiga uppgiftskällor

De uppgifter som ingår i registret fås av kunderna själva.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas utifrån kundens samtycke ut till avtalsleverantören. Uppgifter lämnas ut endast för leverans av broschyrer och blanketter och endast i samband med beställningar.

Överförande av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES.

Lagringstid för personuppgifter

Leverantören av broschyrer och blanketter lagrar uppgifterna hela avtalsperioden, varefter uppgifterna förstörs.

Principer för skydd av registret

FPA handlar omsorgsfullt i all sin verksamhet och ser till att dataskyddet och datasäkerheten beaktas.

Alla anställda hos FPA som behandlar personuppgifter avger en tystnadsförbindelse. Uppgifterna i registret används bara av de personer som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter och som har behörighet att behandla uppgifterna.

Rätt att få tillgång till uppgifter

Enligt artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679) har den registrerade rätt att få tillgång till personuppgifter som rör hen. Det här innebär att en person som finns i registret har rätt att kontrollera de uppgifter som rör personen själv.

En registrerad som vill kontrollera de uppgifter som rör hen ska begära uppgifterna av FPA.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats (fpa.fi).

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen. Begäran kan också skickas som ett meddelande via e-tjänsten MittFPA.

Rätt att få felaktiga uppgifter rättade

Enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter som rör hen rättade.

En registrerad som vill få felaktiga uppgifter som rör hen rättade ska begära att FPA rättar uppgifterna.

I begäran ska uppges

  • vilken uppgift som är felaktig
  • på vilken grund uppgiften är felaktig
  • hur uppgiften borde rättas.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats (fpa.fi).

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen. Begäran kan också skickas som ett meddelande via e-tjänsten MittFPA.

Rätt att få uppgifter raderade

Enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få personuppgifter som rör hen raderade ur registret.

Den här rätten gäller inte personuppgifter som FPA behöver för att kunna sköta sina lagstadgade uppgifter.  

En registrerad som vill få uppgifter som rör hen raderade ur registret ska begära att FPA raderar uppgifterna.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats (fpa.fi).

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA. Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Enligt artikel 77 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen om personen anser att behandlingen av personuppgifter hos FPA strider mot dataskyddsförordningen.

Sidan har uppdaterats 21.3.2024