Elektronisk journal över den prehospitala akutsjukvården

Elektronisk journal över den prehospitala akutsjukvården

Patientuppgifterna från den prehospitala akutsjukvården sparas som en elektronisk journal över den prehospitala akutsjukvården i Patientdataarkivet. Informationsgången mellan den prehospitala akutsjukvården och den övriga hälso- och sjukvården blir smidigare och klienten ser dokumentationen som gjorts inom den prehospitala akutsjukvården i MittKanta.

Yrkesutbildade personer inom prehospitala akutsjukvårdsenheter dokumenterar i fortsättningen patientuppgifterna elektroniskt med hjälp av KEJO-systemet. Från KEJO lagras journalerna över den prehospitala akutsjukvården i Patientdataarkivet.

KEJO är säkerhetsmyndigheternas gemensamma fältsystem som kommer att användas av alla aktörer inom den prehospitala akutsjukvården. KEJO ersätter de patientdokumentationssystem som nu är i användning inom den prehospitala akutsjukvården.

Den elektroniska journalen över prehospital akutsjukvård förbättrar informationsgången

Patientuppgifterna dokumenteras i KEJO med en nationellt enhetlig informationsstruktur. När journalen över prehospital akutsjukvård lagras från KEJO till Patientdataarkivet har alla aktörer inom hälso- och sjukvården tillgång till journalen.

KEJO och den elektroniska journalen över prehospital akutsjukvård svarar också på utmaningarna i informationsutbytet mellan den och den övriga hälso- och sjukvården. Uppgifterna om den prehospitala akutsjukvården är inte längre i pappersform eller utspridda i olika patientdatasystem utan finns på ett och samma ställe. I Patientdataarkivet kan uppgifter om den prehospitala akutsjukvården lätt ses av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården när vården av patienten förutsätter det.

Via KEJO kan yrkesutbildade personer vid enheter för prehospital akutsjukvård även annanstans se patientuppgifter som sparats i Patientdataarkivet. Kritiska patientuppgifter är till exempel snabbare tillgängliga.

Dessutom ser klienten i fortsättningen i MittKanta även de vårduppgifter som de prehospitala akutsjukvårdsenheterna har dokumenterat.

Registreringen av uppgifter till KEJO inleds stegvis i olika välfärdsområden

Användningen av KEJO-systemet samt upprättandet och lagringen av elektroniska journaler för prehospital akutsjukvård i Patientdataarkivet inleds stegvis i de olika välfärdsområdena. Tidtabellen för införandet har avtalats på nationell nivå.

Välfärdsområdena i Norra Savolax och Norra Karelen har som första områden börjat lagra elektroniska akutvårdsjournaler som upprättats med myndigheternas gemensamma fältsystem KEJO i Patientdataarkivet. I de övriga välfärdsområdena är avsikten att börja lagra journalerna i Patientdataarkivet 2022–2024.

Ytterligare information

Sidan har uppdaterats 6.9.2023