Elektronisk journal över den prehospitala akutsjukvården

Elektronisk journal över den prehospitala akutsjukvården

Den elektroniska journalen över den prehospitala akutsjukvården, akutsjukvårdsjournalen, ger hälso- och sjukvården tillgång till uppgifter om den prehospitala akutsjukvården direkt i patientdatasystemet. Tjänsten börjar tas i bruk hösten 2020.

Den elektroniska akutsjukvårdsjournalen är en del av Patientdataarkivet, en av patientjournalerna där. Tjänsten tas i bruk stegvis vid alla akutsjukvårdsenheter i hela landet. 

Nya informationssystem tas i bruk

Den prehospitala akutsjukvården börjar använda säkerhetsmyndigheternas gemensamma fältsystem (KEJO) och myndigheternas gemensamma nödcentralsdatasystem (ERICA). Dessa ersätter de nuvarande fält- och patientdokumentationssystemen inom akutsjukvården.

Fördelar med akutsjukvårdsjournalen

KEJO används för att skapa patientjournaler inom den prehospitala akutsjukvården och ERICA för att skapa de uppgifter som behövs för att larma akutsjukvårdsenheter. I KEJO och ERICA används en enhetlig informationsstruktur. 

Tack vare den strukturerade dokumentationen ser hälso- och sjukvårdsaktörerna dessa uppgifter direkt i sitt patientdatasystem medan akutsjukvårdsaktörerna via KEJO ser övriga patientuppgifter som dokumenterats i Patientdataarkivet.

Läs mer om informationsinnehållen i och specifikationerna för den elektroniska journalen över den prehospitala akutsjukvården

Förutsättningar för ibruktagande 

En förutsättning för att uppgifter från akutsjukvårdsjournalen ska kunna sparas elektroniskt i Patientdataarkivet är att ERICA och KEJO tas i bruk i sjukvårdsdistriktet. 

Dessutom måste de privata producenter av prehospital akutsjukvård som sjukvårdsdistriktet anlitar använda Patientdataarkivet.

Förberedelser för ibruktagandena

Ibruktagandet av den elektroniska akutsjukvårdsjournalen innebär många förändringar för hälso- och sjukvården. Bland annat kommer verksamhetsmodellerna för den prehospitala akutsjukvården att förändras, när rutinerna för dokumentation av akutsjukvårdsuppgifter förnyas.

FPA förbereder ibruktagandena av den elektroniska akutsjukvårdsjournalen och informerar om dem tillsammans med SHM, THL, social- och hälsovårdsaktörerna och producenterna av prehospital akutsjukvård samt med informationssystemleverantörerna. 

Inom förberedelseprojektet för ibruktagandena får aktörerna som genomför KEJO handledning och stöd i systemimplementeringen av specifikationerna för akutsjukvårdsjournalen. 

För akutsjukvårdsenheterna och hälso- och sjukvårdsaktörerna kommer det att ordnas utbildning och utarbetas anvisningar om de nya verksamhetsmodellerna och dokumentationsrutinerna i samband med tjänsten. Utbildningarna samordnas av SHM. 

FPA handleder och stöder hälso- och sjukvårdsaktörerna vid ibruktagandena och vid lagringen av uppgifter från den elektroniska akutsjukvårdsjournalen i Kanta-tjänsterna.

Tidsplan för ibruktagandena

Journalen över den prehospitala akutsjukvården tas i bruk stegvis på regional nivå. 

De första som tar i bruk akutsjukvårdsjournalen för produktion är Samkommunen för Norra Savolax sjukvårdsdistrikt och Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Norra Karelen Siun Sote. Enligt planerna ska de här aktörerna ta i bruk journalen under senare hälften av 2020. 

De övriga sjukvårdsdistrikten tar i bruk journalen efter hand från och med 2021.
 

Lisätietoja

Sidan har uppdaterats 05.05.2021