Förändringssituationer inom den offentliga social- och hälsovården

Förändringssituationer inom den offentliga social- och hälsovården

Vid förändringssituationer inom den offentliga social- och hälsovården är det viktigt att beakta kontinuiteten i förbindelserna till Kanta-tjänsterna. Uppgifterna om tjänstetillhandahållaren ska vara giltiga både i organisationsregistret inom social- och hälsovården och i registret över personuppgiftsansvariga.

I samband med reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet övergår de kommunala social- och hälsovårdstjänsterna till välfärdsområdenas organiseringsansvar den 1 januari 2023. Ändringarnas inverkan på användningen av Kanta-tjänsterna granskas vid varje välfärdsområde under 2022. Läs mer om social- och hälsovårdsreformen.

För mer information och anvisningar om hur kundrelationen till Kanta-tjänsten påverkas i förändringssituationer, ta kontakt via e-post kanta@kanta.fi.

Tjänstetillhandahållarens uppgifter i organisationsregistret för social- och hälsovården

Uppgifterna om en tjänstetillhandahållare inom den offentliga sektorn som använder Kanta-tjänsterna ska vara i kraft i organisationsregistret inom social- och hälsovården i THL:s kodtjänst. Den offentliga sektorn underhåller själv registeruppgifterna i organisationsregistret. Hur det går till att uppdatera uppgifterna i Kodtjänsten beskrivs i THL:s anvisning Kontroll av uppgifterna i SOTE-organisationsregistret och meddelande om uppdateringar, version 30.1.2017 (pdf, thl.fi, endast på finska).

Uppgifter om tjänstetillhandahållare i registret över personuppgiftsansvariga

Uppgifterna om tjänstetillhandahållare inom den offentliga sektorn som använder Kanta-tjänster ska vara giltiga i registret över personuppgiftsansvariga i THL:s kodtjänst. Ändringar i registret över personuppgiftsansvariga meddelas till kodtjänsten. Anvisningar om underhållet av uppgifter i registret över personuppgiftsansvariga hittas på THL:s webbplats Registret över personuppgiftsansvariga (thl.fi, på finska).

Uppgifter om välfärdsområdena i register som upprätthålls av den nationella kodtjänsten.

Ändringar i välfärdsområdenas registeruppgifter överenskoms i samarbetsmöten mellan välfärdsområdet, Fpa och THL på hösten 2022. Fpa skickar kallelserna till samarbetsmötena. Läs mer om social- och hälsovårdsreformen.

Sidan har uppdaterats 9.8.2022