Införande av den elektroniska akutvårdsjournalen

Införande av den elektroniska akutvårdsjournalen

Införandena av den elektroniska journalen över den prehospitala akutsjukvården framskrider i etapper i sjukvårdsdistrikten. Före införandet får organisationerna i varje sjukvårdsdistrikt de nödvändiga utbildningarna.

Införandena av fältledningssystemet KEJO och den elektroniska akutvårdsjournalen började år 2020 och de genomförs under social- och hälsovårdsministeriets och sjukvårdsdistriktens styrning.

I införandena framskrider man i etapper i sjukvårdsdistrikten. De första införandena påbörjas i Norra Savolax’ och Norra Karelens sjukvårdsdistrikt. Användningen utvidgas till att omfatta andra sjukvårdsdistrikt från och med år 2021.

Förutsättningar för införandet

För att man inom akutvården ska kunna börja lagra akutvårdsjournaler i Patientdataarkivet, måste anordnaren av akutvårdsservice, dvs. sjukvårdsdistriktet, först införa fältledningssystemet KEJO i sitt område.

Införandet av KEJO och den elektroniska akutvårdsjournalen innebär många förändringar för aktörerna, t.ex. en reform i hur data registreras.

De yrkesutbildade personerna inom akutvården måste i fortsättningen behärska användningen av KEJO och den strukturella registreringen av akutvårdsdata.

Mot de första införandena

Projektgruppen för införandena bereder som bäst de första införandena. I beredningsarbetet deltar SHM, THL, FPA, sjukvårdsdistriktens aktörer samt informationssystemleverantörerna.

För akutvårdens enheter och andra hälsovårdsaktörer planeras och anordnas utbildningar och anvisningar om akutvårdsjournalens verksamhetsmodeller och registreringspraxis. Arbetet koordineras av SHM.

FPA styr och stöder anordnare av akutvårdsservice i den elektroniska akutvårdsjournalens införandefas, dvs. när man börjar lagra akutvårdsdata i Kanta-tjänsterna.

Ytterligare information

Sidan har uppdaterats 09.02.2021