Kanta-medicineringslistan

Kanta-medicineringslistan

Kanta-medicineringslistan förbättrar medicineringssäkerheten och gör det lättare att hålla koll på patientens aktuella medicinering. Medicineringslistan tas i bruk successivt.

Med Kanta-medicineringslistan avses en elektronisk lista över den aktuella medicineringen för en person med finsk personbeteckning.

Medicineringslistan visas i uppdaterad form i apoteks- och patientdatasystem som är anslutna till Receptcentret. För medborgarna visas uppgifterna i MittKanta.

Medicineringslistan tas i bruk successivt

THL har publicerat ett koncept för informationshantering inom medicinering. Konceptet godkändes i september 2020. Den första och andra fasen av införandet av medicineringslistan sker åren 2021–2025. Avsikten är att införa Kanta-medicineringslistan inom den öppna vården i slutet av 2025.

Strukturerad dosering och ändringar i Läkemedelsdatabasen

Införande av strukturerad dosering och ändringar i Läkemedelsdatabasen är den första fasen i införandet av medicineringslistan.

Den nya versionen av Läkemedelsdatabasen kommer också att innehålla uppgifter om biosimilarer. I den nya versionen finns även bl.a. datafält som stöder strukturerad dosering, samt en strukturerad särskild utredning.

Tidsschema

Specifikationerna för fas 1 lades ut på kanta.fi i mars 2020. Patient- och apoteksdatasystemen har kunnat anmäla sig till samtestning sedan juni 2021.

Den strukturerade doseringen och ändringarna i Läkemedelsdatabasen infördes för Receptcentrets del den 1 maj 2022, och senast då måste social- och hälsovårdsorganisationerna ha i bruk ett system som åtminstone godkänts som framåtkompatibelt. Strukturerad dosering ska införas i organisationerna före utgången av 2025.

Samtesterna ska genomföras med godkänt resultat senast den 31 december 2022. 

I syfte att säkerställa patient- och läkemedelssäkerheten för de tjänstetillhandahållare som inte har tillgång till ett patientdatasystem med stöd för version 2022 av Läkemedelsdatabasen och för specifikationsversion 4.00 av det elektroniska receptet fortsätter utdelningen av version 2016 av Läkemedelsdatabasen fortfarande efter den 30 september 2023. 

Kanta-medicineringslistan förbättrar medicineringssäkerheten

Införandet av Kanta-medicineringslistan förutsätter att strukturerad dosering implementeras i apoteks- och patientdatasystemen.

Medicineringslistan grundar sig på de riksomfattande informationssystemtjänsterna, med vars hjälp patientuppgifter hämtas, dokumenteras och sparas på enhetligt sätt. Fördelarna består i att det i Receptcentret kan skapas en lista över en persons totala medicinering. Listan upptar alla läkemedel som en person använder, endast en gång och i uppdaterad form.

Fördelar med detta

  • medborgaren får en bättre uppfattning om sin medicinering
  • vårdpersonalen och apoteken sparar tid när listan som ska kontrolleras är kortare och de inte behöver lägga tid på att leta efter aktuella recept
  • medicineringssäkerheten förbättras när patientens totala medicinering är överskådlig
  • det går bättre att undersöka läkemedelsbehandlingarnas effekt
  • det blir möjligt att bygga upp olika slags system som stöd för beslutsfattandet
  • hälso- och sjukvårdspersonalen behöver inte underhålla medicineringslistan separat. Den uppdateras varje gång strukturerade medicineringsuppgifter sparas i Receptcentret.

Utveckling av Kanta-medicineringslistan

Utvecklingen av medicineringslistan är ett riksomfattande projekt som genomförs i samarbete mellan FPA, SHM, THL och Fimea. Projektet resulterar i funktionella specifikationer samt funktioner i Kanta-tjänsterna.

I utvecklingsarbetet har man också tagit med social- och hälsovårdsorganisationer, apotek och systemleverantörer samt läkemedelsanvändare. Utvecklingsarbetet sker i workshoppar som ordnas några gånger per år:

Lämna dina kontaktuppgifter via länken nedan om du vill delta i utvecklingen exempelvis genom att kommentera specifikationerna:

Dina kontaktuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och utnyttjas inte för andra än det här beskrivna ändamålet.​​​​

Mer information

Sidan har uppdaterats 17.1.2024

Undersidor för delen Kanta-medicineringslistan