Begäran om statistikuppgifter

Begäran om statistikuppgifter

Tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården, som välfärdsområdena, kan utan avgift begära statistikuppgifter på sammanfattningsnivå om uppgifter som lagrats i Kanta från FPA:s Kanta-tjänster som stöd för uppföljning och planering av sin egen serviceproduktion.

Offentliga och privata tjänstetillhandahållare kan be FPA om sammanfattningar, dvs. statistikuppgifter om recept-, patient- och klientuppgifter som lagrats i Kanta samt logguppgifter. Tjänstetillhandahållarna kan använda statistiken vid utvecklingen, uppföljningen, rapporteringen och övervakningen av sin verksamhet.

FPA kan lämna statistik endast om tjänstetillhandahållarens uppgifter i Kanta. Tjänstetillhandahållarna kan begära uppgifter en gång eller som kontinuerliga uppgiftsleveranser. Statistiken får inte innehålla personuppgifter.

Kanta innehåller omfattande klient-, recept- och patientuppgifter från social- och hälsovården samt logguppgifter om användningen av Kantas olika tjänster. Med uppgifterna från Kanta kan man svara på olika typer av behov som tjänstetillhandahållarna kan ha. Till exempel välfärdsområdena kan få information från Kanta om hur mycket

  • ett visst läkemedel förskrivs inom välfärdsområdet
  • vissa fysiologika mätresultat har registrerats inom området och hurdana resultatintervall mätningarna ger
  • olika socialvårdsbeslut som fattas inom området
  • professionella gör sökningar i Kanta-tjänsterna.

Att begära statistikuppgifter

Som representant för tjänstetillhandahållaren kan du begära statistikuppgifter genom att fylla i blanketten Begäran om statistikuppgifter (pdf, endast på finska) joch skicka den till adressen kanta@kanta.fi. Vi skickar vanligtvis statistiken i form av CSV-filer. Leveranstiden beror på statistikbegärans omfattning och arbetssituationen.

Råd om hur du begär statistikuppgifter får du per e-post från Kantas statistikuppgiftstjänst på adressen kanta@kanta.fi. Du kan be till exempel om mer information om vilka uppgifter du kan begära från Kanta. Vi erbjuder också rådgivning om statistikuppgiftens innehåll, variabler och klassificeringar.

Användningen av uppgifter från Kanta i offentliga och privata tjänstetillhandahållares egen verksamhet grundar sig på 66 § i kunduppgiftslagen (finlex.fi).

Om du vill göra begäranden om uppgifter som gäller FPA:s övriga statistik, såsom förmåner och läkemedelsersättningar, hittar du anvisningar för detta i FPA:s faktaportal.

Tillstånd att använda uppgifter från Kanta för forskningsbruk söks från Findata

Rätt att använda uppgifter från Kanta för annan sekundär användning söks från Findata dvs. tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårdsdata. Social- och hälsovårdens klientuppgifter som lagras i Kanta kan också användas till exempel som forskningsmaterial samt för utvecklings- och innovationsverksamhet.

Läs mer om användning av uppgifter i Kanta för vetenskaplig forskning och kunskapsbaserad ledning.

FPA:s kommunikation betjänar media

FPA:s kommunikation betjänar media i frågor som rör Kanta-tjänsterna. Vi hänvisar till exempel intervjubegäranden till våra sakkunniga.

Sidan har uppdaterats 3.5.2024