Innehållspublicerare

Socialvårdens anslutning till Kanta-tjänsterna är en stor förändring – vi besvarar frågor på ADB-dagarna

Meddelande - Utvecklare Skrivet 22.5.2023 Alla meddelanden

Kunduppgiftslagen ålägger tjänstetillhandahållarna inom socialvården att ansluta sig till Kanta-tjänsterna. Det här medför stora förändringar i personalens arbete. Kanta-tjänsternas och THL:s experter deltar i social- och hälsovårdens ADB-dagar och svarar på frågor om de krav som den kommande anslutningsskyldigheten medför.

Lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården, det vill säga kunduppgiftslagen, ålägger offentliga tjänstetillhandahållare och privata tjänstetillhandahållare som arbetar för den offentliga socialvårdens räkning att ansluta sig till Kanta-tjänsternas klientdataarkiv för socialvården senast den 1 september 2024.

Det lönar sig att börja förbereda införandet redan nu, eftersom det för med sig nya krav på klientdatasystemen, dokumentationen och rutinerna.  

När anslutningsskyldigheten träder i kraft ska klientuppgifterna sparas i Kanta-tjänsterna som strukturerade handlingar enligt övergångsbestämmelsen i kunduppgiftslagen. Från och med september 2024 ska alla klienthandlingar som uppkommer inom servicen för äldre, barnfamiljer och personer i arbetsför ålder arkiveras i strukturerad form.  

Dessutom börjar socialvårdens klientuppgifter successivt visas för användarna i MittKanta under 2023. Tidsfristen för de ändringar som behöver göras i klientdatasystemen för att uppgifterna ska visas är den 1 september 2024.

Kanta-tjänsterna och THL tillsammans på ADB-dagarna – diskutera med oss!

Har du frågor om den kommande anslutningsskyldigheten? Du kan träffa Kanta-tjänsternas experter på Klientdataarkivet för socialvården och THL:s experter på informationshantering inom social- och hälsovården på ADB-dagarna på Kantas utställningsavdelning tisdagen den 23 maj 2023 kl. 10.30–11.00 och kl. 13.30–14.00.

På ADB-dagarna kan du också lyssna på Kanta-tjänsternas och THL:s inlägg riktade till socialvården:

 • Tisdagen den 23 maj
  • 14.00 Session 5: Utvecklingen av strukturerad informationsproduktion inom socialarbetet (projektchef Vappu Koskinen, THL)
  • 14.25 Session 5: AVAIN-mätaren – planmässigt socialarbete och formbunden informationsproduktion (forskare Niina Tanner, THL)
  • 15.00 Session 2: Välfärdsområdet som personuppgiftsansvarig och Kanta-tjänsterna (kundrelationsansvariga Riikka Pinta och Henrika Merenlehto, FPA:s Kanta-tjänster)
  • 16.00 Session 1: Kanta-tjänsterna som stöd för välfärdsområdena (Outi Lehtokari, chef för serviceverksamheten, FPA:s Kanta-tjänster)
 • Onsdagen den 24 maj
  • 9.00 Session 11: Helheten avgör klientuppgifternas kvalitet (specialsakkunnig Jussi Lehto, THL)
  • 10.00 Session 11: Hurdant är ett klientdatasystem som uppfyller anslutningskraven och vilken är nyttan? (Jaana Nissilä, specialist på FPA:s Kanta-tjänster)
  • 110.30 Session 11: Uppföljningsregistret för socialvården – nu har vi data! (specialsakkunnig Martta Forsell, THL)

Mer information

På kanta.fi kan du läsa mer om övergångstiderna enligt kunduppgiftslagen och THL:s föreskrift om klienthandlingarnas struktur och uppgifter som ska antecknas i dem.