Rakenteisuuden kehittäminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa

Rakenteisuuden kehittäminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa

Rakenteisten asiakirjojen kattava tallentaminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tulee käyttöön THL:n määräyksen myötä 2022 alkaen.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa valmistaudutaan rakenteisten asiakirjojen tallentamiseen

  • osallistumalla asiakirjarakenteiden valmistelutyöhön
  • kehittämällä asiakirjojen laadunvarmistusta ja määritystenmukaisuuden validointia.

Arkistossa otetaan käyttöön kaikkiaan yli 200 asiakirjarakennetta, mikä edellyttää asiakirjarakenteiden rakennemääritysten (schema) versionhallinnan ja asiakirjojen testausmekanismien kehittämistä.

Rakenteisten asiakirjojen käyttöönotolla luodaan edellytykset

  • sosiaalihuollon asiakastiedon kertakirjaamisen toteutumiselle
  • tiedon hyödyntämiselle
  • tiedon toisiokäytölle.

Jotta asiakirjojen hyödyntäminen on mahdollista, asiakirjojen pitää olla sisällöllisesti ja teknisesti yhteentoimivia ja noudattaa annettuja määrittelyjä.  Asiakastiedon ja asiakirjojen oikeellisuus ja rakenteenmukaisuus voidaan tarkistaa validoinnin keinoin.

Hyödyt

Laadukas asiakastieto hyödyttää niin sosiaalihuollon ammattilaisia ja organisaatioita kuin sosiaalihuollon palveluita käyttäviä kansalaisiakin.

Kun sosiaalihuollon asiakastyössä syntyvät tiedot kirjataan ja tallennetaan Kanta-palveluun kansallisesti yhtenäisellä tavalla, on ammattilaisen helppo hakea tarvitsemansa tieto kaikissa keskeisissä asiakkaan palvelutilanteissa.

Laadukas asiakastieto on hyödynnettävissä myös tiedon toissijaisiin käyttötarkoituksiin.

Validointipalvelun kehittäminen

Asiakirjoille kirjattujen tietojen laatua tarkistetaan teknisesti asiakastiedon arkiston validointipalvelussa.

Vuoden 2021 aikana validointipalveluun kehitetään lisätarkistuksia, joilla varmistetaan asiakirjojen rakenteenmukaisuus ja että asiakirjat noudattavat niille määriteltyjä vaatimuksia esimerkiksi käytettävien luokitusten osalta. Lisäksi vuoden 2021 aikana on tavoitteena jatkokehittää Sosmeta-palvelua ja sitä kautta jaettavia teknisiä rakennemäärityksiä eli skeemoja.

Myös asiakastietojärjestelmillä on keskeinen rooli tiedon validoinnissa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tiedon kirjaaja saa palautteen mahdollisista puutteista tai virheistä, sitä laadukkaampaa tietoa asiakastiedon arkistoon tallennetaan.

Mitä muutos vaatii asiakkaan näkökulmasta

  • rakenteisen kirjaamisen käyttöönotto
  • asiakirjarakenteet on otettu käyttöön.
  • Asiakastietojärjestelmiin toteutettu rakenteisen kirjaamisen ja rakenteisen tallentamisen toiminnallisuudet vaatimusten mukaisesti.

Määrittelyt

Asiakirjarakenteiden määrittely ja valmistumisen tila:

Lisätietoja

Sidan har uppdaterats 19.04.2021