Samtestningarnas innehåll

Samtestningarnas innehåll

Faserna i samtestningarna med olika Kanta-tjänster och antalet testfall varierar beroende på vilket innehåll som samtestas. Samtestningarnas innehåll och omfattning presenteras på den här sidan.

Samtestningar ordnas för innehåll enligt publiceringstidtabellen (endast på finska), så att tidsschemat för samtestningarna följer det tidsschema som presenterats i publiceringstidtabellen. Systemändringar som görs av systemleverantören eller FPA kan också leda till behov av samtestning. Då kommer man separat överens om tidsschemat för samtestningen.

Arkivet över bildmaterial

I fas 1 av Arkivet över bildmaterial är det möjligt att testa radiologiskt innehåll. Samtestningar i fas 1 kan utföras i perioder enligt publiceringstidtabellen.

I fas 2 är det möjligt att samtesta utvidgade informationsinnehåll, till exempel

 • EKG
 • bilder tagna med hjälp av synligt ljus (ögonbottenbilder)
 • bilder inom mun- och tandvården.

Patientdataarkivet

Informationsinnehåll i fas 1 enligt förordningen om informationstjänster:

 • arkivering inom primärvården och den specialiserade hälso- och sjukvården
  • diagnoser
  • risker
  • åtgärder
  • vaccinationer
  • fysiologiska mätningar
 • hantering av samtycken samt sökningar
 • bilddiagnostik
 • laboratorium.

Informationsinnehåll i fas 2:

 • arkivering inom mun- och tandvården
 • FPA:s läkarintyg
 • intyg enligt mentalvårdslagen
 • fullmakt för köpta tjänster
 • remisser och svar i vården
 • hälso- och vårdplan.

Dessutom är det möjligt att samtesta informationsinnehåll som inte upptas i förordningen om informationstjänster. Exempel på sådant innehåll är optometri samt läkarutlåtande om körförmågan.

I dokumentet Innehållet i samtestningar av Patientdataarkivet presenteras det datainnehåll i Patientdataarkivet som samtestas, testernas omfattning och testfasen. Därtill beskriver man i dokumentet sambanden mellan de olika innehållen och tips som underlättar skapande av innehåll samt planeringen av deras samtestning. Testfallen för samtestningen av Patientdataarkivet omfattar bastest för respektive innehåll. Innan samtestningen börjar kartlägger FPA tillsammans med systemleverantören den användarprofil/de användarprofiler som behövs vid samtestningen samt andra uppgifter som behövs för testningen. Så här säkerställer man att testinnehållet är vältäckande och att det riktas rätt.

Recept

För Recepttjänstens del är det möjligt att testa implementeringar enligt den senaste specifikationsversionen (endast på finska).

Testningar kan utföras med två olika profiler:

 • apotekssystem
 • patientdatasystem.

Klientdataarkivet för socialvården

Det är inte längre möjligt att påbörja samtestningen av systemet med funktionerna i den första fasen. De nya funktionerna kan tas i bruk i etapper och delar kan testas även separat.
 
Funktionerna i den andra fasen och eventuella samband:

 • klientjournalanteckning i strukturerad form: kräver utökad klientrelationshandling och metadatamodell enligt fas 2 eller senare fas
 • gemensamt ärende: kräver den nya versionen av ärendehandling
 • elektronisk underskrift av yrkesutbildad person: inga samband men obligatorisk när man skapar handlingar i fas 2 som kräver underskrift av en yrkesutbildad person
 • behandling av spärrmarkerade uppgifter: kräver utökad klientrelationshandling
 • behandling av tillfälliga identifikationskoder: inga samband
 • användning av metadatamodell för handling enligt fas 2 eller senare fas: kräver handlingar enligt fas 2 och utökad klientrelationshandling. Obligatorisk vid arkivering av handlingar eller journalanteckningar i fas 2.
 • utökad version av sammandraget av klientdata: klientdatasystemet ska vid sökning kunna ta emot och tolka
 • strukturerad lagringsform för klienthandlingar (JSON + XHTML): kräver handlingar i fas 2 och utökad klientrelationshandling
 • användning av en tjänstetillhandahållares registeruppgifter med åtkomsträttigheter: inga samband
 • att se klientuppgifter på Mina Kanta-sidor.

I och med funktionerna i fas 2 förändras också profilerna:

 • system som behandlar klientuppgifter inom socialvården
 • system som producerar uppgifter för klientdataarkivet för socialvården
 • system eller tjänst som hämtar uppgifter ur klientdataarkivet för socialvården
 • system eller tjänst som skickar uppgifter till klientdataarkivet för socialvården

De nya profilerna tas i bruk i april 2020. De nya profilerna föråldras inte, utan deras funktioner och datainnehåll får en giltighetstid. Nya funktioner och datainnehåll läggs till eller uppdateras i profilerna i takt med att de tas i bruk i kundtestmiljön. Certifieringar enligt de nuvarande profilerna är giltiga på normalt sätt. Certifiering av nya profiler förutsätter att följande finns i systemet: de nya versionerna av ärende- och klientrelationshandlingarna, behandling av spärrmarkerade uppgifter och metadatamodell för handlingar enligt fas 2 eller senare fas.  Därtill behövs klientjournalanteckningar i strukturerad form eller klienthandlingar i pdf/a- eller json + xhtml-form, där det vid behov finns en elektronisk underskrift av en yrkesutbildad person.

Sidan har uppdaterats 19.05.2020