Reseptin määrittelyt

Reseptin määrittelyt

Tämä sivu kokoaa Reseptin toiminnalliset- ja tietosisältömäärittelyt sekä tekniset rajapintamäärittelyt (ml. HL7 soveltamisoppaat).

Löydät tältä sivulta:

 • Voimassa olevat toiminnalliset määrittelyt v2.94
  • Viimeksi voimaan tullut määrittelypaketti sisältää apteekin annosjakelua ja sairaala-apteekkireseptien hakuja. Versioon 2.94 liittyy HL7-määrittelypaketti v3.63, joka löytyy tältä sivustolta voimassa olevien toiminnallisten määrittelyiden Rajapintamäärittelyt -kohdasta. 
 • Seuraavaksi tuotantoon menevät toiminnalliset määrittelyt
  • Rakenteinen annostus v3.00, johon liittyy HL7-määrittelypaketti v4.00.
 • Rajat ylittävän reseptin määrittelyt
  • Sisältää käyttötapaukset ja vaatimukset apteekkijärjestelmille, sekä poikkeavuudet kansallisen reseptin CDA R2 -määrittelyistä ja Medical Records -sanomamäärittelyt.
 • Tuotantoympäristön päivitykset
  • Sähköisen reseptin tuotantoympäristöön tehtyjen muutosten julkaisukuvaukset.

Voimassa olevat toiminnalliset määrittelyt v2.94 (alkaen 7.4.2021-)

Voimassa oleva määrittelypaketti sisältää kaiken sähköisen reseptin toiminnallisiin määrittelyihin liittyvän dokumentaation sekä rajapintakuvaukset.

Voimassa oleva määrittelypaketti v2.94 sisältää apteekin annosjakelua ja sairaala-apteekkireseptien hakutoiminnallisuuksia. Muutokset koskevat apteekkitietojärjestelmien vaatimuksia ja käyttötapauksia sekä liitteitä liittyen tilanmuutoksiin ja hakuihin.  Tekninen kuvaus löytyy rajapintakuvausten HL7-määrittelypaketista v3.63.

Taulukossa on linkit voimassa oleviin reseptiä kuvaaviin määrittelydokumentteihin. Voimassa oleva versio sisältää apteekin annosjakelua sekä sairaala-apteekkireseptien hakuja.
Määrittely Kuvaus

Toiminnalliset määrittelyt 

Liitedokumentit

 

Potilas- ja apteekkitietojärjestelmien käyttötapaukset kuvaavat sähköisen lääkemääräyksen toteuttamiseksi tarvittavan toiminnallisuuden siihen liittyvien tietojärjestelmien ja niiden käyttäjien osalta. Dokumenteissa ei kuvata tarkkoja teknisiä yksityiskohtia, vaan toiminnallinen tavoite. 

Potilas- ja apteekkitietojärjestelmien vaatimukset kohdistuvat sähköisen lääkemääräyksen työnkulun eri vaiheisiin.

Liitedokumenteissa on kuvattu hakuja,  tilanmuutoksia sekä sähköiseen lääkemääräykseen liittyviä oikeuksia.

Viimeisimmät päivitykset

 • 30.8.2021 Tarkennettu potilastietojärjestelmien vaatimuksia sairaala-apteekkireseptin osalta.
 • 1.7.2020 julkaistu määrittelypaketti v2.94
 • 29.9.2020 Lisätty yhteenvedon tulostuksen käsittelysäännöt alaikäisen puolesta asioinnissa
 • 24.6.2020 poistettu 2.93 version potilas- ja apteekkitietojärjestelmien vaatimuksista alaikäisen puolesta-asioinnin 12-vuoden ikäraja.

Tietosisältö

Tietosisällössä on kuvattu sähköisen lääkemääräyksen toiminnallisessa prosessissa tarvittavat tiedot.

Rajapintamäärittelyt

 • Reseptin HL7- rajapintamäärittelyt v3.63 (zip)
  • Lääkemääräyksen CDA R2 Header

  • Lääkemääräyksen sanomat CDA R2 –rakenteena

  • Lääkemääräyksen Medical Records –sanomat (soveltamisopas)

  • Medical Records –skeemat ja esimerkit

  • CDA R2 skeemat ja esimerkit

 

 

Lääkemääräyksen CDA R2 Header –dokumentissa kuvataan CDA R2 Header ja kuinka sitä käytetään lääkemääräyssanomien CDA R2 dokumenteissa.

Lääkemääräyksen sanomat CDA R2 -rakenteena -dokumentissa kuvantaa lääkemääräyksen varsinaisen sähköisen lääkemääräyksen, toimituksen tai muun vastaavan tapahtuman rakenne, joka esitetään CDA R2 body-osuudessa.

Lääkemääräyksen Medical Records sanomat -dokumentissa kuvataan reseptikeskuksen viestinvälitysrajapinnan määrittely. Dokumentissa on paikallistettuna ne HL7 kv. Medical Records -sanomien osiot, joita tarvitaan eReseptin toteutuksessa.

Viimeisimmät päivitykset

17.8.2020: Päivitetty MR-scheman TotalAmountin tietotyyppiä.

17.6.2020: Lisätty alaikäisen puolesta-asioinnin authorization rakenteen tunnistava templateId header-määrittelyihin ja esimerkkiin.

Seuraavaksi tuotantoon menevät toiminnalliset määrittelyt

Seuraavaksi tuotantoon menevistä määrittelyistä julkaistaan vain ne toiminnallisten määrittelyiden dokumentit, joihin kyseisessä paketissa on tehty muutoksia. Jos muutokset koskevat myös HL7-määrittelyitä, julkaistaan ne omana määrittelypakettinaan.​​​​​​

 

Rakenteinen annostus v3.00 - voimaan 15.3.2022

Määrittelypakettiin v3.00 on lisätty rakenteisen annostuksen käyttötapaus ja vaatimukset, jotka löytyvät liitteestä: S1 Kirjaa ja muodosta rakenteinen annostusohje. Näiden lisäksi  potilas- ja apteekkitietojärjestelmien vaatimuksia on päivitetty määrätyn lääkkeen yksilöivän tunnisteen ja Lääketietokannan muutosten osalta. Tietosisältöön on päivitetty pakollisuusehtoja ja Koodistopalveluun on viety lääkemääräyksen, lääkemääräyksen korjauksen ja mitätöinnin tietosisällöt.

Määrittelypakettiin v3.00 liittyy HL7-määrittelypaketti v4.00, johon on päivitetty määrätyn lääkkeen yksilöivä tunniste ja sen osatunniste, rakenteinen annostus ja Lääketietokannan muutokset. Muutokset kohdistuvat erityisesti lääkemääräyksen body-osaan.

Taulukossa on kuvattu 15.3.2022 tuotantoon tulevan version 3.00 muutokset.
Määrittely Kuvaus

Muutokset

Viimeisimmät toiminnalliset päivitykset

 • 5.10.2021 Dokumenttiin S1 Kirjaa ja muodosta rakenteinen annostusohje yhtenäistetty kellonajan antamisen ohjeistus, sekä tarkennettu  lääkkeenantoreitin ja -tavan ohjeistusta tietosisällön mukaiseksi. Tietosisältödokumentista poistettu ulkomaan ostoa varten annettavan jäljennöksen tiedoista erillisselvitys.
 • 22.6.2021 Tietosisältöä tarkennettu vanhojen tietojen sekä sairaala-apteekista tehtyjen toimitusten osalta. Apteekkijärjestelmien vaatimuksia tarkennettu erillisselvitykseen liittyvän päivämäärän osalta.
 • 12.5.2021 Päivitetty apteekkijärjestelmien vaatimuksia sekä S1 Kirjaa ja muodosta rakenteinen annostusohje. Muutokset koskevat erillisselvityksen vaatimuksia sekä annosajankohdan ja annosajan syöttämisen ehtoja.
 • 1.2.2021 Päivitetty potilastietojärjestelmien vaatimuksia sekä S1 Kirjaa ja muodosta rakenteinen annostusohje määrittelyä.
 • 1.7.2020 Versioon 3.00 päivitetty tietosisältöön uusimispyynnön pakollisuusehto koskien määrätyn lääkkeen yksilöivää tunnistetta.
 • 25.5.2020 korjattu vaatimuksia liitteessä S1 Kirjaa ja muodosta rakenteinen annostusohje
 • 31.3.2020 julkaistu vaatimusmäärittelypaketti v3.00 ja HL7- määrittelypaketti v4.00

Viimeisimmät rajapinta päivitykset

 • 6.10.2021: Tarkennettu potilasystävällisessä annoksessa annettavan unit:n pakollisuutta.
 • 22.6.2021: Korjattu tietojen nimiä Lääkemääräyksen sanomat CDAR2- dokumentissa.
 • 12.5.2021: Päivitetty versio 4.00 RC4. Isoimmat muutokset kohdistuvat annosajankohdan ja annosajan syöttämisen ehtoihin, sekä PA ja ZA- koodien lisäyksiin PKV- ja huumausainereseptien hakuun. Dokumenttien tracking-versioissa on näkyvissä sekä RC3 että RC4 muutokset.
 • 13.4.2021: Päivitetty myös reseptikeskukseen tallennettavien asiakirjojen versiointikäytännöt. Vanha versio (1.2) on viety Vanhat määrittelyt sivuston alle.
 • 21.12.2020: Päivitetty versio 4.00 RC3, jossa lääkkeenantoreitti- ja tapa sekä käyttöohjeen lisätieto nostettu omaan rakenteeseen. Lisäksi muita pienempiä muutoksia. Version 4.00 aiemmat RC-versiot ovat viety Vanhat määrittelyt sivuston alle. Päivitetty myös reseptikeskukseen tallennettavien asiakirjojen versiointikäytännöt. Vanha versio on viety Vanhat määrittelyt sivuston alle.
 • 17.8.2020: Päivitetty versio 4.00 RC2, johon lisätty 3.63 tehdyt päivitykset (TotalAmount tietotyyppi).
 • 3.7.2020: Julkaistu versio 4.00 RC2, johon lisätty 3.63 tehdyt päivitykset, sekä korjattu erityislupavarauksen ja erityislupavarauksen purun effectiveTimeä. Päivitetty esimerkkipakettia ja lisätty lääkemääräyksen korjauksen esimerkki.
 • 31.3.2020: Versio 4.00 on julkaistu Release Candidate 1 (RC1) statuksella. Lopullinen versio julkaistaan, kun sisältöä tuottavia järjestelmiä on saatu testattua ja palaute testauksesta on saatu huomioitua määrittelyssä. Hyväksytty 26.3.2020 HL7 teknisessä komiteassa.
   

Rakenteinen annostus v4.00 yksilöintitietojen uusi FHIR -rajapinta - voimaan 15.3.2022

Määrittelypakettiin v.3.00 liittyvään HL7-määrittelypakettiin v4.00  tarjotaan HL7 FHIR-standardiin perustuva yksilöintitietojen hakuun uusi rajapinta rakenteisen annostuksen ja muille uusille tietosisällöille sisältäen myös kaikki nykyiset yksilöintitiedoissa palautettavat tiedot.  Vanhalla yksilöintitietojen haulla uusia tietosisältöjä ei palauteta.

Taulukossa on kuvattu 15.3.2022 tuotantoon tulevan version 3.00 muutokset.
Määrittely Kuvaus

Reseptin Simplifier-projekti  (FHIR Rest API rajapinnat) Kanta FHIR Prescription R4             

Lääkemääräyksen yksilöintitietojen palautuksessa tarvittavat FHIR resurssien määrittelyt julkaistaan kehitystyön aikana draft -versioilla Reseptin Simplifier.net -alustalla. Määrittelyt eivät ole lopullisia vaan päivittyvät työn etenemisen ja mahdollisten kommenttien perusteella.

Määrittelyiden työstöversioiden kommentointi tapahtuu FHIRin keskustelupalstalla http://chat.fhir.org/
 

Muut

Reseptin rajapintakuvaus

Sivua päivitetty 11.10.2021