Förbud mot utlämnande av patientuppgifter

Förbud mot utlämnande av patientuppgifter

Genom förbud mot utlämnande av patientuppgifter kan du bestämma vilka av dina patientuppgifter som inte får lämnas ut till andra tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster. De uppgifter som omfattas av förbud kan ses endast av den tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som registrerat uppgifterna.

Du kan bestämma att förbudet ska gälla

 • en enstaka servicehändelse  
 • en tillhandahållare av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster
 • en offentlig tjänstetillhandahållares patientregister
  • offentlig hälso- och sjukvård
  • företagshälsovård

Det är bra att lägga märke till att en servicehändelse kan bestå av till exempel flera besök, åtgärder eller kontakter som gäller samma sak. Ett förbud som riktats mot en servicehändelse gäller alltså alla registreringar som hänför sig till servicehändelsen för tillfället och senare.

De uppgifter som du har förbjudit att lämnas ut får inte lämnas ut till andra tjänstetillhandahållare. Förbuden gäller också utlämnande ur sjukvårdsdistriktets gemensamma register.

Förbud kan inte meddelas inom tjänstetillhandahållarens patientregister
Dina uppgifter kan alltid utnyttjas i vårdsituationer hos den tjänstetillhandahållare där uppgifterna ursprungligen har registrerats, till exempel
 • samma sjukhus olika polikliniker som använder samma patientregister
 • samma stads olika hälsostationer som använder samma patientregister.
Om din vård ges i form av köpta tjänster har också den som lämnar vården rätt att få de patientuppgifter som behövs för din vård. Du kan inte förbjuda sådant utlämnande.

Förbud inom privat hälso- och sjukvård

När det gäller privat hälso- och sjukvård kan du meddela förbud endast för enskilda servicehändelser. Du kan alltså inte begränsa utlämnandet av uppgifter genom förbud som gäller enskilda tjänstetillhandahållare eller register.

Inom en privat hälso- och sjukvårdsorganisation kan det finnas flera olika tjänstetillhandahållare. Varje tjänstetillhandahållare för in uppgifter om sina patienters vård i sitt eget patientregister.

Om du har meddelat ett förbud mot utlämnande av uppgifter om en servicehändelse inom en privat hälso- och sjukvårdsorganisation, får uppgifterna inte lämnas ut från Patientdataarkivet utanför denna privata organisation. Uppgifterna får inte heller lämnas ut via Kanta-tjänsterna från ett patientregister till ett annat inom denna organisation.

Du får närmare information om interna utlämnanden mellan den privata hälso- och sjukvårdens egna patientdatasystem av den tjänstetillhandahållare som du anlitar.  

Var kan förbud meddelas?

Du kan meddela förbud

 • på Mina Kanta-sidor
 • i samband med att du besöker hälso- och sjukvården. Då har du möjlighet att få ett utskrivet sammandrag av dina förbud.

Du ser dina gällande förbud på Mina Kanta-sidor. Om du har meddelat förbud i samband med ett besök inom hälso- och sjukvården syns förbuden på Mina Kanta-sidor när de har registrerats i Kanta-tjänsterna inom hälso- och sjukvården.

Du kan återta ett förbud när som helst.

Förbud i nödsituationer

Du kan bestämma särskilt om dina uppgifter som omfattas av förbud får lämnas ut i en eventuell nödsituation. Om du inte separat har medgett ett sådant undantag, hindrar förbud att dina uppgifter lämnas ut även i en nödsituation.

Sidan har uppdaterats 18.11.2021