Förbud mot utlämnande av patientuppgifter

Förbud mot utlämnande av patientuppgifter

Genom förbud mot utlämnande av patientuppgifter kan du bestämma vilka av dina patientuppgifter som inte får lämnas ut till exempel till ett annat välfärdsområde eller mellan den offentliga och den privata hälso- och sjukvården. Observera att förbud mot utlämnande kan försvåra och fördröja din vård om du besöker olika vårdenheter.

Om du har gett tillstånd för utlämnande av patientuppgifter rör sig dina patientuppgifter i samband med din vård till exempel från ett välfärdsområde till ett annat eller mellan den offentliga och den privata hälso- och sjukvården. Om överföring av uppgifter mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvården används också termen utlämnande av uppgifter.

Om du vill kan du begränsa utlämnandet av dina uppgifter genom att meddela förbud mot utlämnande. Uppgifter som omfattas av förbud syns dock alltid för den tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster vars patientregister uppgifterna hör till, till exempel välfärdsområdet.

Du kan bestämma att förbudet ska gälla

  • alla patientuppgifter
  • en enskild servicehändelse
  • en tillhandahållare av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster, dvs. ett välfärdsområde
    • separat för den offentliga hälso- och sjukvårdens och företagshälsovårdens register
  • den privata företagshälsovårdens register.

En servicehändelse kan bestå av till exempel flera besök, åtgärder och kontakter som gäller samma sak. Ett förbud som riktats mot en servicehändelse gäller alltså alla registreringar som hänför sig till servicehändelsen för tillfället och senare.

Förbuden mot alla patientuppgifter, välfärdsområdet och enskilda register gäller befintliga uppgifter och uppgifter som uppkommer i framtiden.

Nya förbud mot utlämnande

Från och med början av 2024 kan förbud mot utlämnande meddelas för alla patientuppgifter samt för det privata företagshälsovårdsregistret. Inom hälso- och sjukvården är det möjligt att beakta dessa förbud först när nödvändiga ändringar har gjorts i tjänstetillhandahållarens informationssystem.

Användning av uppgifter i nödsituationer

I samband med meddelande av förbud kan du ge ditt samtycke till att dina uppgifter kan lämnas ut till andra tjänstetillhandahållare i en nödsituation, även om du i övrigt förbjuder utlämnande av dina uppgifter. Med en nödsituation avses en situation där du till exempel på grund av en olycka eller sjukdom är medvetslös.

Hur fungerar förbuden mot utlämnande?

Dina patientuppgifter lämnas ut till en annan aktör inom hälso- och sjukvården i första hand via Kanta-tjänsterna. Om detta inte är möjligt kan dina uppgifter lämnas ut till exempel på papper eller på annat sätt elektroniskt.

Från och med den 1 januari 2024 kan även andra uppgifter än de som sparats i Kanta röra sig med tillstånd för utlämnande. Hälso- och sjukvården ska dock beakta de förbud du meddelat både vid utlämnande av uppgifter som sparats i Kanta och vid utlämnande på annat sätt.

Dina förbud mot utlämnande av patientuppgifter förhindrar att uppgifter lämnas ut till exempel till ett annat välfärdsområde eller till den privata hälso- och sjukvården. Förbuden hindrar inte att uppgifterna utnyttjas inom hälso- och sjukvården i det egna välfärdsområdet. Om välfärdsområdet producerar företagshälsovårdstjänster kan förbudet förhindra att information rör sig mellan välfärdsområdets företagshälsovård och den övriga hälso- och sjukvården.

Exempel: Du meddelar ett förbud mot utlämnande för ett enskilt besök på hälsostationen. Om du senare får vård inom den privata hälso- och sjukvården eller i ett annat välfärdsområde, ser den nya behandlande läkaren inte de besöksuppgifter som du har förbjudit. Det besök på hälsovårdscentralen som förbudet gäller kan dock ses inom den offentliga hälso- och sjukvården i ditt välfärdsområde, om din vård kräver det.

Läs mer om hur förbud som riktar sig mot en tjänstetillhandahållare fungerar inom de olika välfärdsområdena.

Hur fungerar förbuden i Nyland?

I landskapet Nyland ansvarar fyra välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS, för ordnandet av de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna. Med ett förbud mot utlämnande kan du begränsa användningen av dina patientuppgifter även mellan dessa aktörer.

Om du meddelar förbud mot utlämnande av alla patientuppgifter ersätter det dina övriga förbud och du kan inte meddela nya detaljerade förbud. Dina tidigare detaljerade förbud, såsom besöks- och registerspecifika förbud, sparas dock. Om du återkallar förbudet mot utlämnande av alla patientuppgifter träder dina tidigare detaljerade förbud i kraft igen.

Inom en organisation inom den privata hälso- och sjukvården kan patientuppgifterna finnas i ett eller flera register. Kontakta den privata hälso- och sjukvård du besöker om du vill veta hur dina patientuppgifter rör sig i organisationen i fråga och hur du kan begränsa utlämnandet av dina uppgifter med förbud.

Om du har meddelat ett förbud mot utlämnande för en servicehändelse inom den privata hälso- och sjukvården eller för ett företagshälsovårdsregister, kan uppgifterna inte lämnas ut via Kanta utanför denna privata organisation.

Var kan jag meddela ett förbud?

Du kan meddela förbud

  • i MittKanta
  • i samband med att du besöker hälso- och sjukvården.

Om du meddelar förbud i samband med ett besök inom hälso- och sjukvården har du möjlighet att få ett utskrivet sammandrag av dina förbud.

MittKanta förnyas

En ny version av MittKanta har publicerats. Vi överför småningom funktionerna i MittKanta till den nya versionen. Du kan meddela förbud som gäller utlämnande av alla patientuppgifter och den privata företagshälsovårdens register i den nya versionen av MittKanta. Övriga förbud kan du meddela i den gamla versionen av MittKanta. Lösningen är tillfällig. I fortsättningen kan du sköta alla tillstånd och förbud i den nya versionen av MittKanta.

Du ser dina gällande förbud i MittKanta. Om du har meddelat förbud i samband med ett besök inom hälso- och sjukvården syns förbuden i MittKanta när de har registrerats i Kanta-tjänsterna inom hälso- och sjukvården.

Du kan återta ett förbud när som helst.

Du ser dina gällande förbud i MittKanta. Om du har meddelat förbud i samband med ett besök inom hälso- och sjukvården syns förbuden i MittKanta när de har registrerats i Kanta-tjänsterna inom hälso- och sjukvården.

Du kan återta ett förbud när som helst.

När är det inte möjligt att förbjuda användningen av uppgifterna?

Det är till exempel inte möjligt att förbjuda utlämnandet av uppgifter mellan olika hälsovårdscentraler inom ett välfärdsområde, eftersom dessa uppgifter hör till samma patientregister.

Trots förbudet kan dina uppgifter användas även när myndigheterna har en lagstadgad rätt till det.

Om din vård ges i form av köpta tjänster, har också den som ger vården rätt att få de patientuppgifter som behövs för att vårda dig. Sådant utlämnade kan inte förbjudas.

Sidan har uppdaterats 8.4.2024