Förbud mot utlämnande av patientuppgifter

Förbud mot utlämnande av patientuppgifter

Genom förbud mot utlämnande av patientuppgifter kan du bestämma vilka av dina patientuppgifter som inte får lämnas ut till exempelvis till ett annat välfärdsområde eller mellan den offentliga och den privata hälso- och sjukvården.

Du kan bestämma att förbudet ska gälla

  • en enskild servicehändelse  
  • en tillhandahållare av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster, dvs. ett välfärdsområde
  • en offentlig tjänstetillhandahållares patientregister
    • offentlig hälso- och sjukvård
    • företagshälsovård

Det är bra att lägga märke till att en servicehändelse kan bestå av till exempel flera besök, åtgärder eller kontakter som gäller samma sak. Ett förbud som riktats mot en servicehändelse gäller alltså alla registreringar som hänför sig till servicehändelsen för tillfället och senare.

De uppgifter som omfattas av förbud kan ses endast av den tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som registrerat uppgifterna.

Hur fungerar förbuden inom välfärdsområdena?

De patientuppgifter som du har förbjudit att lämnas ut får inte lämnas ut till andra tjänstetillhandahållare. Förbuden gäller också utlämnande mellan olika register hos samma tjänstetillhandahållare. Förbuden förhindrar inte användningen av uppgifterna inom det egna välfärdsområdets hälso- och sjukvård.

  • Exempel: Under din semester behöver du besöka hälso- och sjukvården i ett annat välfärdsområde. Om du har gett tillstånd för utlämnande kan den behandlande läkaren vid behov utnyttja de patientuppgifter om dig som har registrerats i ditt eget välfärdsområde, till exempel på din egen hälsostation. På så sätt har läkaren tillgång till heltäckande information om dig.

I landskapet Nylands område ansvarar fyra välfärdsområden, HUS och Helsiski för organiseringen av de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna. Du kan också begränsa utlämnandet av patientuppgifterna genom att meddela ett förbud mot utlämnande mellan Nylands välfärdsområden, Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor och HUS.

Vad händer med förbud som riktade sig till tidigare offentliga tjänstetillhandahållare?

Innan välfärdsområdena inledde sin verksamhet var det möjligt att inom den offentliga hälso- och sjukvården meddela ett förbud riktat till exempelvis hälsovårdscentralen i den egna kommunen. Ett sådant tidigare meddelat förbud förhindrar fortsättningsvis utlämnandet av uppgifter till en annan tjänstetillhandahållare.

De förbud som du tidigare har meddelat gäller bara det specifika registret i fråga, till exempel hälsovårdscentralens uppgifter. Dessa förbud gäller inte i alla fall nya uppgifter som uppkommer inom välfärdsområdet.

Om du vill att inga av dina uppgifter som uppkommer inom välfärdsområdet utlämnas måste förbudet vara riktat mot ditt välfärdsområdes register för hälso- och sjukvården.

Läs mer om hur förbud som riktar sig mot en tjänstetillhandahållare fungerar inom de olika välfärdsområdena.

Förbud inom den privata hälso- och sjukvården

När det gäller privat hälso- och sjukvård kan du meddela förbud endast för enskilda servicehändelser. Du kan alltså inte begränsa utlämnandet av uppgifter genom förbud som gäller enskilda tjänstetillhandahållare eller register.

Inom en privat hälso- och sjukvårdsorganisation kan det finnas flera olika tjänstetillhandahållare. Varje tjänstetillhandahållare för in vårduppgifter om sina patienter i sitt eget patientregister.

Om du har meddelat ett förbud mot utlämnande av uppgifter om en servicehändelse inom en privat hälso- och sjukvårdsorganisation, får uppgifterna inte lämnas ut via Kanta-tjänsterna utanför denna privata organisation. Uppgifterna får inte heller lämnas ut via Kanta-tjänsterna från ett patientregister till ett annat inom denna organisation.

Du får närmare information om interna utlämnanden mellan den privata hälso- och sjukvårdens egna patientdatasystem av den tjänstetillhandahållare som du anlitar.  

Var kan förbud meddelas?

Du kan meddela förbud

  • i MittKanta
  • i samband med att du besöker hälso- och sjukvården. Då har du möjlighet att få ett utskrivet sammandrag av dina förbud.

Du ser dina gällande förbud i MittKanta. Om du har meddelat förbud i samband med ett besök inom hälso- och sjukvården syns förbuden i MittKanta när de har registrerats i Kanta-tjänsterna inom hälso- och sjukvården.

Du kan återta ett förbud när som helst.

I vilka fall är det inte möjligt att förbjuda användningen av uppgifterna?

Det är till exempel inte möjligt att förbjuda utlämnandet av uppgifter mellan olika hälsovårdscentraler inom ett välfärdsområde, eftersom dessa uppgifter hör till samma patientregister.

Om du har meddelat förbud mot utlämnandet av dina patientuppgifter får dessa likväl utlämnas i en potentiell nödsituation när du specifikt har tillåtit det. Trots förbud kan dina uppgifter också användas när myndigheterna har en lagstadgad rätt till det.

Om din vård ges i form av köpta tjänster, har också den som ger vården rätt att få de patientuppgifter som behövs för att vårda dig. Sådant utlämnade kan inte förbjudas.

Sidan har uppdaterats 5.9.2023