Innehållspublicerare

Kunduppgiftslagen samlar bestämmelserna om informationshanteringen inom social- och hälsovården

Meddelande - Utvecklare Skrivet 7.6.2023 Alla meddelanden

Lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (703/2023), det vill säga kunduppgiftslagen, medför ändringar i Kanta-tjänsterna. Lagen harmoniserar de lagar och författningar som reglerar informationshanteringen inom social- och hälsovården. Den träder i kraft den 1 januari 2024.

Den nya lagen innehåller de nu gällande lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och lagen om klienthandlingar inom socialvården i sin helhet samt delar av bland annat lagen om patientens ställning och rättigheter och lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

Uppgifter inom social- och hälsovården lämnas i första hand ut via Kanta-tjänsterna. Uppgifter kan fortfarande lämnas ut också på annat sätt, såsom mellan olika register i ett informationssystem eller i pappersform. Förutsättningarna för utlämnande harmoniseras emellertid.

Ändringar i utlämnandet av uppgifter inom verksamhetsområdet

Tillstånden för utlämnande inom social- och hälsovården kan från och med den 1 januari 2024 utnyttjas också för utlämnande utanför Kanta-tjänsterna, till exempel vid utlämnande av uppgifter i pappersform eller lokalt inom ett informationssystem. Inom verksamhetsområdena tillämpas tillstånd för utlämnande inom hälso- och sjukvården och tillstånd för utlämnande inom socialvården. Inom socialvården rör sig uppgifterna via Kanta-tjänsterna, då de funktioner som behövs har införts i tjänstetillhandahållarens kunddatasystem.

Ändringar i utlämnandet av uppgifter mellan verksamhetsområdena

Rätten att få information mellan socialvården och hälso- och sjukvården fullföljs med hjälp av individualiserade tillstånd för utlämnande som ges separat för utlämnande från socialvården till hälso- och sjukvården och för utlämnande från hälso- och sjukvården till socialvården. Specifikationerna för det här är under arbete. 

Via Kanta-tjänsterna rör sig uppgifterna mellan socialvården och hälso- och sjukvården senast den 1 januari 2026. 

Ändringar i förbuden mot utlämnande

Från och med den 1 januari 2024 har kunden möjlighet att förbjuda utlämnande av alla patientuppgifter eller klientuppgifter inom socialvården. Dessutom kan förbud meddelas gällande register inom den privata företagshälsovården.

Inverkan på informationen till kunden om Kanta-tjänsterna och på tillstånd för utlämnande

Det görs behövliga tekniska och operativa ändringar i de tillstånd för utlämnande som registreras i Kanta-tjänsterna, eftersom användningsmöjligheterna utvidgas. För att kunderna ska få information om de kommande ändringarna publiceras en ny version av Kanta-informationen med ett nytt textinnehåll. 

I slutet av 2023 kan man ta del av den nya informationen i MittKanta. För den information som ges i samband med att kunden besöker social- och hälsovården utarbetar tjänstetillhandahållarna närmare anvisningar för hur information om Kanta-tjänsterna ska ges. På det sättet kan informationen ges så smidigt som möjligt inom social- och hälsovården. Kanta-tjänsterna producerar stödmaterial i anslutning till information om Kanta-tjänsterna.

I informationen om Kanta-tjänsterna redogörs för grundprinciperna för Kanta-tjänsterna och kundens rättigheter. Att kunden tar emot informationen är en förutsättning för andra viljeyttringar, till exempel tillstånd för utlämnande. 

Personuppgiftsansvar och överföring av uppgifter i ändringssituationer

Privata tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården som avslutar sin verksamhet ska leverera sina register med patient- och klientuppgifter till FPA för förvaring. Därefter är FPA och välfärdsområdet eller Helsingfors stad, beroende på var den tjänstetillhandahållare som upphör med verksamheten har haft sin hemort, gemensamt personuppgiftsansvariga för uppgifterna. 

Vid ändringssituationer rörande tjänstetillhandahållare överförs personuppgiftsansvaret för handlingar till den tjänstetillhandahållare som fortsätter producera tjänsten. Endast i situationer där en arbetsgivare byter tjänstetillhandahållare inom företagshälsovården förblir journalhandlingarna hos den ursprungliga tjänstetillhandahållaren.

Andra ändringar under övergångsperioden

Hittills har patientuppgifter som uppkommit inom socialvården inte registrerats i Kanta-tjänsterna. Senast den 1 oktober 2026 ska även dessa uppgifter arkiveras i Patientdataarkivet.

Vi berättar mer om ändringarna i kunduppgiftslagen under Kanta-info den 8 juni och den 20 september.

Läs mer