Innehållspublicerare

Socialvårdens skyldighet att ansluta sig till Kanta närmar sig – Uppdatera ditt klientdatasystem så att det motsvarar kraven i lagen

Meddelande - Utvecklare Skrivet 13.3.2023 Alla meddelanden

Välfärdsområdena och privata aktörer som producerar socialservice i regionerna ska ansluta sig till Kanta före september 2024. Även klientdatasystemen bör uppdateras för att till exempel utlämnandet av socialvårdsuppgifter mellan välfärdsområdena ska fungera.


​​​​​Välfärdsområdenas och de privata aktörer, som producerar socialservice för regionerna, skyldighet att ansluta sig till Kanta träder i kraft den 1.9.2024. Senast då ska tjänstetillhandahållaren ha anslutit sig till Kanta-tjänsterna och använda ett klientdatasystem som uppfyller kraven i anslutningsskyldigheten i lagen om kunduppgifter.

Uppdatera ditt klientdatasystem innan anslutningsskyldigheten träder i kraft

Minimikraven för klientdatasystemet beskrivs i de informationssystemprofiler som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerat. Alla klientdatasystem som för närvarande används på fältet ska uppdateras enligt den profil som uppfyller kraven för anslutningsskyldigheten.

Genom att ha ett system i enlighet med den nya profilen är det bland annat möjligt att söka information i ett register över en annan tjänsteproducent av socialvårdstjänster. När uppgifterna överförs med hjälp av Kanta, till exempel från ett välfärdsområde till ett annat, har vårdpersonalen inom det socialvården alltid tillgång till aktuella uppgifter om klienten.

Om man ska ta i bruk Kanta-tjänsten för första gången lönar det sig för tjänstetillhandahållaren att i god tid kontrollera med systemleverantören att tjänstetillhandahållarens klientdatasystem är kompatibelt med Kanta.

Privata aktörer som producerar köptjänster för välfärdsområdena får stöd för att ansluta sig till Kanta

Även privata tjänstetillhandahållare som producerar köpta tjänster ska ansluta sig till Kanta med ett informationssystem som uppfyller kraven i anslutningsskyldigheten enligt lagen om kunduppgifter. Detta kan vara en stor ansträngning, särskilt för små aktörer som inte använder ett eget klientdatasystem.

Privata aktörers anslutning har underlättats med en modell för parallell anslutning, där en privat tjänstetillhandahållare ansluter sig till Kanta med välfärdsområdets certifierade klientdatasystem. På så sätt kan välfärdsområdet stöda anslutningen av små privata serviceproducenter.

För att det ska vara möjligt att ansluta sig parallellt till tjänsteanordnarens datasystem måste det finnas funktioner som stöder användningen av privata tjänsteproducenter, till exempel åtkomsträtt till register. Välfärdsområdet ska även beakta detta i sina avtal om köpta tjänster. FPA och THL ger regionerna närmare anvisningar om detta under våren.

FPA, THL och Kansa-koulu-projektet skickar ett informationspaket till privata aktörer om anslutningen till Kanta och de utbildningar som erbjuds.

Läs mer