Agerande vid störningar

Agerande vid störningar

Vid en störningssituation följs de anvisningar som servicetillhandahållaren själv utarbetat för störningssituationer. Varje servicetillhandahållare, myndighet eller företag, ansvarar för att den tjänst som tillhandahållaren producerar fungerar. Varje servicetillhandahållare ansvarar också för informationen i anslutning till den egna tjänsten. Servicetillhandahållaren ska ha lokala/regionala verksamhetsmodeller för exceptionella situationer.

Om du upptäcker en störning i den Kanta-tjänst som du använder, ska du börja med att kontrollera om FPA:s Kanta-tjänster har gått ut med ett meddelande om störningen på webbplatsen kanta.fi. Om så inte är fallet ska du ta kontakt med din egen organisations eller informationssystemleverantörs användarstöd. Användarstödet bedömer problemets omfattning och fortsatta åtgärder.

När meddelas störningen till FPA?

Användarstödet eller informationssystemleverantören för en servicetillhandahållare som använder Kanta-tjänsterna ska anmäla eventuella störningar som observeras till FPA/Kanta-tjänsternas tekniska kundstöd, då ett eller flera av följande kriterier uppfylls:

  • Störningen hänför sig inte till det apoteks-, klient- eller patientdatasystem som servicetillhandahållaren använder, utan störningen lokaliseras till FPA:s servicehelhet.
  • Störningen orsakar en misstanke om ett fel som äventyrar patientsäkerheten eller de tjänster som en klient inom socialvården får. Problemet hänför sig direkt eller indirekt till Kanta-tjänsterna.
  • Störningen orsakar en misstanke om ett infomrationssystemfel som äventyrar patientens eller klientens integritetsskydd. Problemet hänför sig direkt eller indirekt till Kanta-tjänsterna.
  • Störningen gör användningen av tjänsterna betydligt långsammare eller förhindrar användningen
  • Störningen kan inte lokaliseras, men det kan antas att den påverkar även andra aktörer utöver servicetillhandahållaren.

Störningar som fyller dessa kriterier ska anmälas till Kanta-tjänsternas tekniska kundstöd av servicetillhandahållarens eget användarstöd eller informationssystemleverantören på störningsanmälningsblanketten. Blanketten skickas som bilaga till ett e-postmeddelande till adressen tekninentuki@kanta.fi.

Kritiska och omfattande störningar ska också alltid anmälas per telefon till det tekniska kundstödet på numret 020 634 7787.

Kanta-tjänsternas tekniska kundstöd och störningskommunikation

Kanta-tjänsternas tekniska kundstöd betjänar servicetillhandahållares och systemleverantörers stödenheter, medborgare som använder Mina Kanta-tjänsten vid tekniska problem samt användare av Kelain-tjänsten 24/7. Dessutom ansvarar det tekniska kundstödet för störningskommunikation i fråga om de tjänster som FPA producerar. Du kan beställa störningsmeddelanden som RSS-flöde.

Vid omfattande störningar

  • informerar Kanta-tjänsternas tekniska kundstöd om störningen genom störningsmeddelanden på webbplatsen kanta.fi
  • skickar Kanta-tjänsternas tekniska kundstöd ett störningsmeddelande till servicetillhandahållarna och intressentgrupperna per e-post och som SMS
  • informerar Kanta-kundstödet om när störningen börjar, när situationen förändras eller störningen upphör.

Planerade ändringar och servicearbeten i anslutning till tjänsterna meddelas mottagarna av störningsmeddelandena

  • två veckor tidigare genom ett servicemeddelande på webbplatsen kanta.fi och per e-post
  • dagen före ändringen eller servicearbetet med SMS

Servicetillhandahållaren meddelar kontaktuppgifter för de personer som tar emot störningsmeddelanden i samband med ibruktagandet av tjänsten och underhåller kontaktuppgifterna i Kanta Extranätet.  

Agerande vid störningar inom social- och hälsovården

Störning som hindrar användning av Receptcentret

Recepten görs upp som adb-, pappers- eller telefonrecept och förs in i patientdatasystemet. Under en störning lagras inga receptuppgifter automatiskt i Receptcentret och de lagras inte heller manuellt efter störningen. Bekanta dig med Social- och hälsovårdens verksamhetsmodell vid störningar.

Störning som hindrar användning av Patientdataarkivet och Klientdataarkivet för socialvården

Patient- och klientdatasystemet lagrar automatiskt de anteckningar som förts in i det då arkivet är i bruk igen. Bekanta dig med Social- och hälsovårdens verksamhetsmodell vid störningar.

Verksamhet i apoteken vid störningar

Nödvändig läkemedelsbehandling tryggas vid störningar i Kanta-tjänsterna. Bekanta dig med anvisning för apoteken vid störningar.

Medborgarnas verksamhet vid störningar

Bekanta dig med anvisningarna för medborgare vid störningar.

Anmälan om en risksituation till Valvira

Om det är fråga om en situation som äventyrat eller misstänkts ha äventyrat patientsäkerheten är både systemleverantören och servicetillhandahållaren skyldiga att göra en anmälan om farlig situation till Valvira (bara på finska).

Myndigheternas verksamhet vid allvarliga störningar och exceptionella situationer

Myndigheterna (THL, FPA, Valvira, BRC, SHM, Fimea) bedömer störningssituationens allvarlighetsgrad. Vid allvarliga störnings- och exceptionella situationer meddelar myndigheterna anvisningar om hur man ska agera under störningssituationen och hur man återgår till normal verksamhet. Anvisningar som utarbetats efter prövning förmedlas till de kontaktpersoner som servicetillhandahållarna uppgett och som sedan ansvarar för att anvisningarna distribueras inom den egna organisationen.

 

Läs mer

Sidan har uppdaterats 20.07.2018