Åtgärder vid störningssituationer

Åtgärder vid störningssituationer

När en störning upptäcks i den Kanta-tjänst som används, börjar man med att kontrollera om det finns ett meddelande om störningen på webbplatsen kanta.fi. Om inte, ska man ta kontakt med den egna organisationens eller informationssystemleverantörens användarstöd. Användarstödet bedömer problemets natur och de fortsatta åtgärderna, vid misstanke om störningar i Kanta-tjänsternas funktion.

Kontakt med det egna användarstödet

Om ingen information om en störning i Kanta-tjänsterna har lagts ut på Kanta-tjänsternas webbplats eller kommit till tjänstetillhandahållarens kontaktperson, ska användaren omedelbart meddela sitt eget användarstöd om den upptäckta störningen.

Varje tjänstetillhandahållare, såväl myndighet som företag, ansvarar för den producerade tjänstens funktion och för informationen om den. Tjänstetillhandahållaren ska komma överens om lokala verksamhetsmodeller för undantagssituationer. Tjänstetillhandahållaren ska ha egna anvisningar för störningar.

Störningsanmälan till FPA

Användarstödet hos eller informationssystemleverantören för en tjänstetillhandahållare som använder Kanta-tjänsterna ska anmäla eventuella upptäckta störningar till FPA:s tekniska support alltid då ett eller flera av följande kriterier uppfylls:

 • Störningen hänför sig inte till det apoteks-, klient- eller patientdatasystem som tjänstetillhandahållaren använder, utan lokaliseras till FPA:s tjänstehelhet.
 • Störningen ger upphov till misstanke om ett fel som äventyrar patientsäkerheten eller de tjänster som en klient inom socialvården får. Problemet hänför sig direkt eller indirekt till Kanta-tjänsterna.
 • Störningen ger upphov till misstanke om ett fel i informationssystemet som äventyrar patientens eller klientens integritetsskydd. Problemet hänför sig direkt eller indirekt till Kanta-tjänsterna.
 • Störningen hindrar användningen av tjänsterna eller gör användningen betydligt långsammare.
 • Det går inte att säkerställa att störningen är lokal, utan det kan antas att den även påverkar andra aktörer utöver tjänstetillhandahållaren.
 • Störningen är inte lokaliserad till Kanta-tjänsterna, men hindrar tjänstetillhandahållaren från att använda Kanta-tjänsterna.
 

Kontaktuppgifter i störningssituationer

Störningen anmäls till FPA:s tekniska stöd med störningsanmälningsblanketten (pdf). Blanketten skickas som e-postbilaga till adressen tekninentuki@kanta.fi.

 

Kritiska och omfattande störningar ska också alltid anmälas via telefon till FPA:s tekniska support på nummer 020 634 7787.

FPA:s tekniska support och störningskommunikation

Vid tekniska problem betjänar FPA:s tekniska support 24/7 stödenheterna hos tjänstetillhandahållare och systemleverantörer, medborgare som använder tjänsten MittKanta samt användare av tjänsten Kelain. Den tekniska supporten ansvarar också för störningskommunikationen i fråga om de tjänster som FPA producerar. Vid andra problem gällande Kanta-tjänsterna betjänar kundservicen för de professionella vardagar kl. 7–17.

Omfattande störningar

Vid omfattande störningar gör den tekniska supporten följande:

 • informerar om störningen genom störningsmeddelanden på kanta.fi
 • skickar störningsmeddelanden till tjänstetillhandahållarna och intressentgrupperna via e-post och/eller SMS
 • informerar om störningen när den börjar, när situationen förändras och när störningen upphör.

Planerade ändringar och servicearbeten 

Mottagarna av störningsmeddelanden informeras om planerade ändringar och servicearbeten i anslutning till tjänsterna

 • två veckor i förväg via e-post samt genom servicemeddelanden på kanta.fi
 • dagen före ändringen eller servicearbetet via SMS.

Tjänstetillhandahållaren meddelar kontaktuppgifter till de personer som tar emot störningsmeddelanden i samband med införandet av tjänsten och underhåller kontaktuppgifterna på Kanta Extranätet.  

Åtgärder inom social- och hälsovården

Störning som hindrar användningen av Receptcentret inom hälso- och sjukvården

Recepten görs upp som adb-, pappers- eller telefonrecept och förs in i patientdatasystemet. Under en störning lagras inga receptuppgifter automatiskt i Receptcentret och de lagras inte heller manuellt efter störningen. Recept som gjorts upp under en störning sparas i Receptcentret av apoteket i samband med expedieringen. Bekanta dig med Verksamhetsmodellen för social- och hälsovården vid störningar (pdf).

Störning som hindrar användningen av Patientdatalagret och Socialvårdens klientdatalager

Anteckningar som förts in i Patient- och klientdatasystemet under störningen lagras automatiskt då datalagret är i bruk igen. Bekanta dig med Verksamhetsmodellen för social- och hälsovården vid störningar (pdf).

Åtgärder på apoteken

Patientens nödvändiga läkemedelsbehandling tryggas vid störningar i Kanta-tjänsterna. Bekanta dig med Verksamhetsmodellen för apoteken vid störningar (pdf).

Anmälan till andra myndigheter 

Om det rör sig om en situation som äventyrat patientsäkerheten och orsakats av ett informationssystem, en produkt eller utrustning för hälso- och sjukvård, är både systemleverantören och tjänstetillhandahållaren skyldiga att göra en anmälan om risksituation. Anmälan ska göras till Valvira och/eller Fimea. Närmare anvisningar finns i respektive webbtjänst:.

Tjänstetillhandahållaren ska också beakta Anvisningen om cybersäkerhet för aktörer inom social- och hälsovården (valtioneuvosto.fi).

Myndigheternas åtgärder vid en allvarlig störning eller undantagssituation

Myndigheterna (THL, FPA, Valvira, MDB, SHM, Fimea) bedömer hur allvarlig störningen är. Vid allvarliga störningar och undantagssituationer meddelar myndigheterna anvisningar om hur man ska agera under störningen och vid återgången till normal verksamhet. De anvisningar som gjorts upp utifrån bedömningen förmedlas till de kontaktpersoner som tjänstetillhandahållarna uppgett och som ansvarar för att anvisningarna distribueras inom den egna organisationen.

Medborgarnas åtgärder vid störningar

Bekanta dig med anvisningarna för medborgare vid störningar.

Personuppgiftsincident eller misstänkt sådan 

Vid misstanke om att personuppgifter är i fara, läs rutinen för hantering av personuppgiftsincident som finns på en separat sida.

Mera information

Sidan har uppdaterats 11.6.2024