Informations- och förfrågningsservicen

Informations- och förfrågningsservicen

Med hjälp av informations- och förfrågningsservicen kan också organisationer utanför hälso- och sjukvården utnyttja uppgifter i intyg och utlåtanden som är lagrade i Patientdataarkivet.

Informations- och förfrågningsservicen utgör en del av en servicehelhet där intyg och utlåtanden som upprättats inom social- och hälsovården lagras i Patientdataarkivet. Då är det möjligt att lämna dessa uppgifter till sådana aktörer utanför hälso- och sjukvården som behöver dem för att sköta sina lagstadgade uppgifter.

En helhet med många aktörer

För att aktörer utanför hälso- och sjukvården ska få tillgång till uppgifter i intyg och utlåtanden måste informationssystemen ha en viss teknisk beredskap. Denna beredskap ska finnas både hos organisationer utanför hälso- och sjukvården som ansluter sig till informations- och förfrågningsservicen och de hälso- och sjukvårdsorganisationer som lagrar intygen. 

Hälso- och sjukvårdsorganisationerna ska använda ett patientdatasystem med möjlighet att lagra intyg och utlåtanden i en viss strukturerad form i Patientdataarkivet. Dessutom ska det finnas möjlighet att förmedla intyg och utlåtanden, om det är fråga om ett intyg/utlåtande som ska förmedlas.

Fördelar med informations- och förfrågningsservicen

Elektronisk och automatisk förmedling av uppgifter är till fördel för både kunder och professionella. Informationen överförs säkert, enkelt och snabbt. Intygen behöver inte längre skrivas ut och postas, och man behöver inte hantera papper, så serviceprocesserna och behandlingstiderna påskyndas.

Serviceanvändare

De kunder som för närvarande använder informations- och förfrågningsservicen är FPA samt Transport- och kommunikationsverket Traficom. Redan 2015 blev det möjligt att förmedla uppgifter i intyg till FPA. Traficom anslöt sig till tjänsten 2018.

Användningen av tjänsten utvidgas inom den närmaste framtiden då även andra myndighetsaktörer får möjlighet att utnyttja uppgifter i intyg och utlåtanden på elektronisk väg med hjälp av Kanta-tjänsterna.

Förfrågningsservicen

Traficom utnyttjar informations- och förfrågningsservicens förfrågningsfunktion.
Traficom behöver ofta uppgifter i kundens läkarutlåtande för att behandla ärenden. Med hjälp av förfrågningsfunktionen får Traficom uppgifter i utlåtandet på elektronisk väg direkt från Kanta-tjänsterna, och kunden behöver inte lämna in utlåtandet på papper.

Utnyttjande av utlåtanden vid Traficom

Traficom använder en e-tjänst via vilken kunden kan sköta olika ärenden med anknytning till körtillstånd.

Om behandlingen av körtillstånd förutsätter uppgifter i ett läkarutlåtande kan kunden sköta sitt ärende elektroniskt, om kunden i Traficoms e-tjänst godkänner att uppgifter i läkarutlåtandet hämtas från Kanta-tjänsterna. 

E-tjänsten kan hämta uppgifter i elektronisk form om hälso- och sjukvårdsorganisationen har lagrat utlåtandet om körförmågan (F122) i Patientdataarkivet.

Traficom får bara vissa intyg och utlåtanden till kännedom. Det är inte möjligt för Traficom att få tillgång till andra uppgifter i Patientdataarkivet via förfrågningsservicen.

Förfrågan som gäller uppgifter i intyg förutsätter att kunden ger sitt samtycke i varje enskilt fall. Förbud mot utlämnande i Kanta-tjänsterna inverkar inte på förfrågningarna om uppgifter.

Om det inte är möjligt att söka efter uppgifter i ett utlåtande på elektronisk väg, måste kunden sköta saken på något annat sätt och visa att kraven på körhälsa är uppfyllda på traditionellt sätt med ett läkarutlåtande på papper som fåtts från hälso- och sjukvården.

Informationsservicen

Med hjälp av informationsfunktionen är det för närvarande möjligt att förmedla intyg och utlåtanden inom hälso- och sjukvården till FPA. 

För närvarande är det möjligt att förmedla följande intyg och utlåtanden till FPA 

  • SV 6 Läkarintyg A för sjukdagpenning
  • SV 7 Läkarutlåtande B
  • SV 10 Läkarintyg D för specialvårdspenning för barn
  • SV 97 Läkarutlåtande för behov av särskild moderskapsledighet
  • SV 75 Intyg över graviditet eller efterundersökning
  • SV 67 Intyg för reseersättning.

Verksamhet med kundens samtycke

Förmedlingen av intyg förutsätter att kunden varje gång ger separat samtycke till förmedlingen. Förbud mot utlämnande i Kanta-tjänsterna inverkar inte på förmedlingen av uppgifter i intyg och utlåtanden till aktörer utanför hälso- och sjukvården.
 

Sidan har uppdaterats 28.04.2020