Informationsförmedlings- och förfrågningsservicen

Informationsförmedlings- och förfrågningsservicen

Med hjälp av informationsförmedlings- och förfrågningsservicen kan också organisationer utanför hälso- och sjukvården elektronisk utnyttja uppgifter i intyg och utlåtanden som är lagrade i Patientdataarkivet.

Informationsförmedlings- och förfrågningsservicen utgör en del av en servicehelhet där intyg och utlåtanden som upprättats inom social- och hälsovården, eller uppgifter som finns i dem, förmedlas till aktörer utanför hälso- och sjukvården. Uppgifter förmedlas till aktörer som behöver dem för att fullgöra sina lagstadgade uppgifter.

Inom hälso- och sjukvården sparas intyg och utlåtanden först i Patientdataarkivet, och efter det kan uppgifter i dem lämnas ut till utomstående aktörer med hjälp av informationsförmedlings- och förfrågningsservicen.   

En helhet med många aktörer

För att aktörer utanför hälso- och sjukvården ska få tillgång till uppgifter i intyg och utlåtanden måste informationssystemen ha en viss teknisk beredskap. Denna beredskap ska finnas både hos organisationer utanför hälso- och sjukvården som ansluter sig till informationsförmedlings- och förfrågningsservicen och de hälso- och sjukvårdsorganisationer som lagrar intygen. 

Hälso- och sjukvårdsorganisationerna ska använda ett patientdatasystem med möjlighet att lagra intyg och utlåtanden i en viss strukturerad form i Patientdataarkivet. Dessutom ska det finnas möjlighet att förmedla intyg och utlåtanden, om det är fråga om ett intyg/utlåtande som ska förmedlas.

Fördelar med informationsförmedlings- och förfrågningsservicen

Elektronisk förmedling av uppgifter är till fördel för både kunder och professionella. Informationen överförs säkert, enkelt och snabbt. Intygen behöver inte längre skrivas ut eller postas, och man behöver inte hantera papper, så serviceprocesserna och behandlingstiderna påskyndas.

Serviceanvändare

De kunder som för närvarande använder informationsförmedlings- och förfrågningsservicen är FPA samt Transport- och kommunikationsverket Traficom. Redan år 2015 blev det möjligt att förmedla uppgifter i intyg till FPA. Traficom anslöt sig till tjänsten år 2018.

Användningen av tjänsten utvidgas inom den närmaste framtiden då även andra myndighetsaktörer får möjlighet att utnyttja uppgifter i intyg och utlåtanden på elektronisk väg med hjälp av Kanta-tjänsterna.

Förfrågningsservicen

Med hjälp av förfrågningsservicen kan uppgifter i intyg eller utlåtanden hämtas och utnyttjas elektroniskt. Informationsförmedlings- och förfrågningsservicens förfrågningsfunktion utnyttjas vid Traficom. 

I vissa fall behöver Traficom uppgifter från ett läkarutlåtande för behandlingen av körtillstånd. Med hjälp av förfrågningsfunktionen får Traficom de nödvändiga slutsatsuppgifterna i utlåtandet direkt från Kanta-tjänsterna, och kunden behöver inte lämna in utlåtandet på papper.

Utnyttjande av utlåtanden vid Traficom

För närvarande kan uppgifterna i blanketten Läkarutlåtande om körförmågan (F122) utnyttjas elektroniskt vid Traficom. Om behandlingen av körtillstånd kräver uppgifter från ett läkarutlåtande, kan Traficom hämta uppgifterna elektroniskt med hjälp av förfrågningsservicen. Det här förutsätter att man inom hälso- och sjukvården har sparat blanketten Läkarutlåtande om körförmågan i Patientdataarkivet. 

Traficom har en e-tjänst där kunden kan sköta flera olika ärenden som gäller körtillstånd. Kunden kan sköta ärenden antingen i e-tjänsten eller på något av Ajovarmas serviceställen. I båda fallen kan de uppgifter i läkarutlåtandet som behövs för behandlingen av körtillståndet hämtas från Patientdataarkivet på kundens begäran med hjälp av förfrågningsservicen.

Myndigheten kan endast få uppgifter från vissa bestämda intyg och utlåtanden. Traficom kan inte få åtkomst till andra uppgifter i Patientdataarkivet via förfrågningsservicen.

Om man inom hälso- och sjukvården inte kan spara uppgifterna i läkarutlåtandet om körförmågan i Patientdataarkivet, går det inte att hämta uppgifterna elektroniskt med hjälp av förfrågningsservicen. I det fallet måste man använda ett läkarutlåtande på papper för att visa att kraven på körhälsa uppfylls.

Informationsförmedlingsservicen

Med hjälp av informationsförmedlingsservicen kan intyg och utlåtanden inom hälso- och sjukvården för närvarande förmedlas till FPA. För att förmedlingen till FPA ska lyckas måste hälso- och sjukvårdens patientdatasystem

  • ha implementerat lagring av ett visst intyg eller utlåtande i Patientdataarkivet 
  • ha förmedlingsfunktion.

Förmedling kräver alltid kundens begäran i varje enskilt fall.

För närvarande är det möjligt att förmedla följande intyg och utlåtanden till FPA 

  • SV 6 Läkarintyg A för sjukdagpenning
  • SV 7 Läkarutlåtande B
  • SV 10 Läkarintyg D för specialvårdspenning för barn
  • SV 97 Läkarutlåtande för behov av särskild moderskapsledighet
  • SV 75 Intyg över graviditet eller efterundersökning
  • SV 67 Intyg för reseersättning.

Åtgärd på kundens begäran

För att uppgifter i ett utlåtande ska lämnas ut med hjälp av informationsförmedlings- och förfrågningsservicen måste kunden varje gång ge separat samtycke till det. Samtycken eller förbud mot utlämnande som sparats i Kanta-tjänsterna inverkar inte på förmedlingen av uppgifter i intyg och utlåtanden till aktörer utanför hälso- och sjukvården.
 

Den nya kunduppgiftslagen för med sig förändringar i grunden för förmedling, så att handlingar kan förmedlas med stöd av kundens begäran eller mottagarens lagstadgade begäran eller utlämnarens lagstadgade uppgiftsskyldighet. THL meddelar föreskrifter om vilka intyg och utlåtanden som kan förmedlas och på vilka grunder.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 6.9.2022