Kanta Extranät

Kanta Extranät

Extranätet för Kanta är en e-tjänst i Kanta-tjänsterna, där man kan ta Kanta-tjänsterna i bruk, förvalta de uppgifter som hänför sig till användningen av Kanta-tjänsterna samt ta del av olika slag av material som gäller användningen av Kanta-tjänsterna.

Kanta Extranätet används av tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården och apotekare.

I Kanta Extranätet kan kunderna

 • ta i bruk följande Kanta-tjänster:
  • Patientdataarkivet
  • Klientdataarkivet för socialvården
  • Recepttjänsten
 • Arkivet över bildmaterial med ett bildvisarsystem
 • uppdatera sina kunduppgifter (till exempel faktureringsuppgifter och kontaktuppgifter för kontaktpersoner)
 • läsa anvisningar och blanketter som är avsedda för social- och hälsovårdspersonal.

Extranätets användargränssnitt hjälper användaren att utföra de åtgärder som behövs. Det är också värt att läsa den illustrerade bruksanvisningen för Kanta Extranätet, som innehåller beskrivningar av kontaktpersonernas roller och anvisningar om hur man ansöker om anslutning och uppdaterar kunduppgifter.

Anvisning till organisationer som använder Kanta Extranätet

Se till att följande villkor är uppfyllda för att Kanta Extranätet ska kunna användas:

 • Varje person som använder Kanta Extranätet har personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort (dvv.fi)

 • Kundens OID-koder och övriga allmänna uppgifter är uppdaterade i den Nationella kodtjänstens register.

 • ärendefullmakt. Personer som inte har firmateckningsrätt behöver ärendefullmakt för att kunna använda Kanta Extranätet.

Se till att var och en som använder Kanta Extranätet i organisationen har verktyg för stark autentisering, det vill säga personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Utan de ovan nämnda autentiseringsverktygen går det inte att använda Kanta Extranätet efter övergången till Suomi.fi-identifikation.

I frågor som gäller inloggning på och användning av Extranätet samt Extranätets innehåll kan du kontakta Kanta-tjänsternas kundsupport kanta@kanta.fi eller på telefonnumret 020 634 7787 vardagar kl. 7–17.

Offentlig organisation eller stiftelse

För att kunna uträtta ärenden på Kanta Ekstranätet, behövs Suomi.fi-ärendefullmakt. Anvisningar för att ge fullmakt:

 1. Välj minst två personer för vilka man ansöker om registrering av fullmaktsrätt.
 2. Registrera fullmaksrätt på tjänst för tjänstemannabefullmäktigande. Detaljerade anvisningar för ansökan om fullmaktsrätt och om vilka dokument som behövs för detta finns på webbplatsen Suomi.fi.
 3. Ge Suomi.fi ärendefullmakt till personen som uträttar ärenden för organisations räkning på Kanta Extranätet. Du kan ​​​​​​administrera fullmakter i Suomi.fi-tjänsten (suomi.fi).

I tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande kan en offentilig organisation eller en stiftelse ansöka om rätt för sina anställda att ge fullmakter, dvs. rätt att ge fullmakter i organisationens eller stiftelsens namn. När fullmaktsrätt har registrerats för en person kan han eller hon identifiera sig i tjänsten Fullmakter och i organisationens namn ge fullmakter som berättigar till att uträtta ärenden.

Närmare information

Privat tjänstetillhandahållare eller apotekare

Företagens och föreningarnas ansvarspersoner kan utifrån sin ställning använda FPA:s e-tjänster utan fullmakt. Detta är personer som i ett offentligt register, såsom handelsregistret, föreningsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) har någon av följande roller:

 •  näringsidkare
 •  verkställande direktör
 •  verkställande direktörens ställföreträdare
 •  vice verkställande direktör.

Om du vill att en annan person eller ett företag uträttar årenden på Kanta Extranätet, ge då ärendefullmakt. Du kan administrera fullmakter i Suomi.fi-tjänsten.

Suomi.fi-ärendefullmakter på Kanta Ekstranätet

Tabell: Suomi.fi-ärendefullmakter på Kanta Ekstranätet
Suomi.fi-ärendefulmakt Beskrivning
Ibruktagande av social- och hälsovårdens digitala tjänster Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar

• ta i bruk social- och hälsovårdens digitala tjänster
• underteckna avtal om kundrelationer
• anmäla och uppdatera administrativa kontaktuppgifter och tekniska uppgifter
• se faktureringsuppgifter och annat innehåll som gäller de administrativa uppgifterna.

Läsa dataskyddsanvisningar för social- och hälsovårdens digitala tjänster Med denna fullmakt kan den befullmäktigade läsa anvisningar, blanketter och registerbeskrivningar gällande social- och hälsovårdens digitala tjänster på fullmaktsgivarens vägnar.

Lisätietoja

Sidan har uppdaterats 31.1.2024