Innehållspublicerare

Det har gjorts förbättringar i fullmakten för köpta tjänster i Kanta-tjänsterna enligt kundernas önskemål

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 29.8.2023 Alla meddelanden

Den uppdaterade fullmakten för köpta tjänster gör det bland annat lättare att ordna köpta tjänster som produceras med servicesedlar. Hälso- och sjukvården kan införa den nya versionen när den har samtestats i patientdatasystemen.

Funktionen Fullmakt för köpta tjänster i Patientdataarkivet har utvecklats utifrån kundernas önskemål. Förbättringarna stöder arbetet både hos den som ordnar köpta tjänster och hos tjänsteproducenten.

Inom hälso- och sjukvården kan den nya versionen tas i bruk efter att den har samtestats i det patientdatasystem som är i bruk. Anmälan till samtestning har nu öppnats för systemleverantörer.

Användning av fullmakt för köpta tjänster i servicesedelverksamhet underlättas

I framtiden blir det enklare att använda fullmakt för köpta tjänster också i verksamhet som sköts med servicesedlar. Till exempel ett välfärdsområde som ordnar service kan skapa en fullmakt för köpta tjänster utan att veta vem som kommer att tillhandahålla tjänsten. Serviceproducenten kan på patientens begäran ansöka om och uppdatera informationen om tjänsteproducenten i fullmakten.

En serviceanordnare kan också foga ytterligare uppgifter till en fullmakt för köpta tjänster, till exempel närmare anvisningar om innehållet i den köpta tjänsten. Tjänsteproducentens arbete underlättas också av att den kan ansöka hos Kanta-tjänsterna om alla de fullmakter för köpta tjänster som anvisats denne. Det här var tidigare möjligt endast med patientens personbeteckning. Patientuppgifter söks med fullmakt antingen på patientnivå eller på registernivå, varvid endast de uppgifter som behövs med tanke på tjänsten kommer med i sökresultaten.

Det är därför värt att ta i bruk den nya versionen för att få ut mesta möjliga av fullmakten för köpta tjänster. Det är dock möjligt att använda den nya och den gamla versionen av fullmakten för köpta tjänster parallellt, så att informationen kan förmedlas även om serviceanordnaren och tjänsteproducenten använder olika versioner.

Data som genereras i köpta tjänster rör sig via Kanta-tjänsterna på ett säkert sätt

Det är viktigt att uppgifterna rör sig smidigt när till exempel välfärdsområdet köper hälsovårdstjänster av ett privat företag. Fullmakten för köpta tjänster i Kanta-tjänsterna är ett enkelt, snabbt och datasäkert sätt att förmedla patientuppgifter mellan tjänsteproducenten och serviceanordnaren. Uppgifter som uppkommer i samband med köpta tjänster får registreras direkt i anordnarens register, där de hör hemma. Dessutom ser en privat tjänsteproducent de uppgifter som hen behöver för att tillhandahålla tjänsten.

Läs mer