Sköta ärenden för någon annan

Sköta ärenden för någon annan

Skötsel av ärenden för någon annan innebär att sköta ärenden på en annan persons eller ett företags vägnar. För att ha rätt att göra detta krävs vårdnad, fullmakt eller beslut om intressebevakning.

Möjligheten att sköta ärenden för minderåriga som är över 10 år tas i bruk successivt från och med 1.10.2020. Myndiga personer som fyllt 18 år kan sköta ärenden på Mina Kanta-sidor för andra personer som fyllt 18 år. Skötseln av ärenden sker med stöd av en elektronisk fullmakt. 

Sköta ärenden för ett minderårigt barn

Vårdnadshavarnas möjlighet att sköta ärenden för sina minderåriga barn i Mina Kanta håller på att utvidgas till att gälla alla minderåriga. Innan uppgifter om alla minderåriga kan visas för vårdnadshavarna måste man emellertid inom hälso- och sjukvården göra de nödvändiga ändringarna i patientdatasystemen. Arbetena framskrider enligt vårdorganisationernas egna beslut. Den nya funktionen införs småningom i hela landet.

När ändringarna i vårdorganisationen har genomförts utför en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården en bedömning av den minderåriga patientens beslutsförmåga under pågående vårdsituation, och en beslutskapabel minderårig patients viljeyttring om utlämning av uppgifter till vårdnadshavarna registreras i patientdatasystemet. 

Bedömningen av beslutsförmågan och eventuellt förbud att lämna ut uppgifter gäller alltid ett enskilt besök eller en enskild vårdperiod och handlingarna i samband med den. Uppgiften ska registreras strukturerat både i uppgifterna om besök och recept.

En minderårig som bedömts ha beslutsförmåga kan förbjuda utlämning av följande uppgifter till vårdnadshavarna

  • uppgifter om besök
  • uppgifter om vårdperiod 
  • uppgifter som gäller recept.

Sköta ärenden för minderåriga på Mina Kanta

En vårdnadshavare som sköter ärenden i Mina Kanta för sitt minderåriga barn ska logga in i tjänsten med sina egna inloggningskoder, välja länken Mitt barns uppgifter och det barn vars ärenden vårdnadshavaren vill sköta. Rätten att läsa ett minderårigt barns uppgifter kontrolleras i befolkningsdatasystemet. Det går inte att sköta ärenden för ett minderårigt barn med fullmakt.

Mer information om att Sköta ärenden för minderåriga och begränsningar i samband med tjänsten, t.ex. vid delad vårdnad:

Fördelar med att sköta ärenden för minderåriga

Att minderårigas uppgifter blir synliga i Mina Kanta

  • stöder vårdnadshavarnas delaktighet och rätt att få information
  • stärker minderårigas rätt till en förtroendefull vårdrelation
  • underlättar informationsutbytet och minskar behovet av brevpost 
  • möjliggör tillgång till uppgifterna oberoende av tid och ort

Vissa uppgifter kan vara dolda

Vårdnadshavarna kan inte nödvändigtvis se samtliga hälsouppgifter om sitt minderåriga barn.

Detta gäller särskilt minderåriga som

  • efter ibruktagandet av den nya funktionen i en kontakt med hälso- och sjukvården har bedömts vara kapabla att besluta om sin egen vård och som förbjudit utlämning av sina uppgifter till vårdnadshavarna i Mina Kanta. 
  • har fyllt 10 år och besöker en enhet inom hälso- och sjukvården vars patientdatasystem inte ännu stöder den funktion som behövs för att ärenden ska kunna skötas på minderårigas vägnar.

Sådana uppgifter för barn över 10 år som saknar anteckning om det minderåriga barnets beslutsförmåga och vilja i fråga om utlämning av uppgifter visas inte för vårdnadshavarna. 

Hälso- och sjukvårdsenheter behöver inte retroaktivt registrera en bedömning i minderåriga barns uppgifter om barnets beslutsförmåga eller ställningstagande till utlämning av uppgifter till vårdnadshavare. 

Skötsel av ärenden för minderåriga och gemensam vårdnad

Tills vidare kan vårdnadshavare för vilka det i befolkningsdatasystemet finns uppgift om delad vårdnad av barnet inte sköta ärenden för sitt minderåriga barn. Längre fram ska det bli möjligt att meddela kodad information till befolkningsdatasystemet om vad som avtalats om vårdnaden av ett barn. Under 2021 tar Suomi.fi-fullmakter i bruk uppgifter om delad vårdnad, och efter det kan också Mina Kanta-sidor utnyttja den kodade informationen.

Kodningen gäller endast nya avtal om delad vårdnad. Gamla avtal om delad vårdnad kodas i befolkningsdatasystemet bara på särskild begäran.

Sköta ärenden för myndiga personer 

En myndig person som fyllt 18 år kan sköta ärenden för en annan person som fyllt 18 år, om han eller hon har fullmakt att göra det. Skötseln av ärenden sker med stöd av en elektronisk fullmakt med Suomi.fi-fullmakter (suomi.fi). För att ge fullmakt krävs stark autentisering med t.ex. bankkoder eller mobilcertifikat.

Fullmakten som gäller Mina Kanta-sidor heter Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården. Den ger rätt att granska, meddela och ta emot uppgifter som gäller fullmaktsgivarens hälsa samt göra tidsbeställningar inom hälso- och sjukvården på fullmaktsgivarens vägnar i de kanaler som fullmakten omfattar.

Tills vidare kan intressebevakare inte sköta ärenden på Mina Kanta-sidor för en huvudman som fyllt 18 år. En person som saknar elektroniska identifikationsverktyg kan inte heller ge fullmakt. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utreder som bäst hur fullmakt i framtiden ska kunna ges i dessa fall. Målet är att tidsschemat för implementeringen ska preciseras under 2021. 

Sköta ärenden för någon annan inom socialvården

I framtiden kommer också klientuppgifter inom socialvården att börja visas på Mina Kanta-sidor. Då blir det möjligt att sköta ärenden för någon annan på Mina Kanta-sidor med stöd av vårdnad och elektronisk fullmakt även när det gäller klientuppgifter inom socialvården.

Mer information

Sidan har uppdaterats 01.09.2021