Sköta ärenden för någon annan

Sköta ärenden för någon annan

Skötsel av ärenden för någon annan innebär att sköta ärenden på en annan persons eller ett företags vägnar. För att ha rätt att göra detta krävs vårdnad, fullmakt eller beslut om intressebevakning.

På Mina Kanta-sidor är det för närvarande endast vårdnadshavare till barn under 10 år som kan sköta ärenden för någon annan. Efter att funktionen Skötsel av ärenden för minderåriga tagits i bruk slopas åldersgränsen på 10 år. Detta sker från och med slutet av 2020. I framtiden blir det möjligt att sköta ärenden på Mina Kanta-sidor på basis av fullmakt eller beslut om intressebevakning.

Sköta ärenden för ett minderårigt barn

När en vårdnadshavare sköter ärenden på Mina Kanta-sidor för sitt minderåriga barn som är under 10 år, loggar hen in i tjänsten med sina egna koder, väljer länken Mitt barns uppgifter och det barn vars ärenden hen vill sköta. Rätten att se den minderårigas uppgifter kontrolleras i befolkningsdatasystemet. Läs mer om skötsel av ärenden för minderåriga och om begränsningarna i samband med detta t.ex. vid delad vårdnad:

Skötseln av ärenden för minderåriga utvidgas

Under 2020 får vårdnadshavarna stegvis rätt att sköta ärenden för alla minderåriga på Mina Kanta-sidor. En förutsättning för detta är att patientdatasystemen har teknisk beredskap att förmedla till Kanta-tjänsterna en bedömning av den minderårigas beslutsförmåga som dokumenterats inom hälso- och sjukvården. Ändringarna i informationssystemen görs i olika takt i olika hälso- och sjukvårdsorganisationer. När ändringarna är gjorda bedömer en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården i en vårdsituation den minderårigas beslutsförmåga och sparar i patientdatasystemet den beslutskapabla minderårigas vilja beträffande utlämnande av uppgifterna till vårdnadshavarna.

Bedömningen av beslutsförmågan och det eventuella förbudet mot utlämnande av uppgifter gäller alltid ett enskilt besök eller en enskild vårdperiod och till dessa hörande handlingar. Uppgiften ska dokumenteras i strukturerad form i anslutning till såväl besök som recept. 

En minderårig som bedömts vara beslutskapabel kan förbjuda att följande uppgifter lämnas ut till vårdnadshavarna

 • uppgifter som hänför sig till ett besök
 • uppgifter som hänför sig till en vårdperiod
 • uppgifter som hänför sig till ett recept.

Fördelar med skötsel av ärenden för minderåriga

Den minderårigas uppgifter visas på Mina Kanta-sidor

 • stöder vårdnadshavarnas delaktighet och rätt till information 
 • stärker den minderårigas rätt till en konfidentiell vårdrelation
 • gör informationsgången smidigare och minskar brevposten 
 • ger möjlighet att se uppgifterna oavsett tid och plats.

Vissa uppgifter kan förbli osynliga

Den minderårigas alla hälsouppgifter syns inte nödvändigtvis för vårdnadshavarna på Mina Kanta-sidor. Det här gäller i synnerhet minderåriga som

 • är över 10 år vid övergångsskedet i samband med införandet av funktionen
 • besöker en hälso- och sjukvårdsenhet vars patientdatasystem ännu inte stöder funktionen skötsel av ärenden för minderåriga.

I dessa fall visas på Mina Kanta-sidor 

 • barnets hälsouppgifter som uppkommit då barnet var under 10 år
 • uppgifter från och med den tidpunkt då det blev möjligt att göra dokumentationer i patientdatasystemet i enlighet med den nya funktionen.

Sådana uppgifter om ett barn över 10 år för vilka uppgift om den minderårigas beslutsförmåga och vilja beträffande utlämnande av uppgifter inte har dokumenterats kommer inte att visas för vårdnadshavarna. 

Det krävs inte att hälso- och sjukvården går in i en minderårigs uppgifter och retroaktivt dokumenterar bedömning av den minderårigas beslutsförmåga och ställningstagande till utlämnande av uppgifter till vårdnadshavarna.

Sköta ärenden för myndiga personer 

Mina Kanta-sidor saknar för närvarande funktioner för att sköta ärenden för myndiga personer, och det går inte att sköta ärenden med stöd av fullmakt eller beslut om intressebevakning. I slutet av 2020 beräknas det bli möjligt att sköta ärenden för myndiga personer på Mina Kanta-sidor med stöd av elektronisk fullmakt. 

Vid givande av fullmakt utnyttjas Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst Suomi.fi-fullmakter (suomi.fi), vilket innebär att det krävs stark autentisering med t.ex. bankkoder eller mobilcertifikat för att ge fullmakt. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar också möjligheten att ge fullmakt genom att besöka en myndighet. Då behövs inte elektroniska identifikationsverktyg. 

Intressebevakare kan börja sköta ärenden för sin huvudman, när Suomi.fi-fullmakter ges möjlighet att utnyttja uppgiften om intressebevakning och innehållet i beslutet om intressebevakning.

Sköta ärenden för någon annan inom socialvården

Klientuppgifter inom socialvården börjar visas på Mina Kanta-sidor tidigast från och med 2021. Då blir det möjligt att sköta ärenden för någon annan på Mina Kanta-sidor med stöd av vårdnad och elektronisk fullmakt även när det gäller klientuppgifter inom socialvården.

Mer information

Sidan har uppdaterats 24.08.2020