Sköta ärenden för någon annan

Sköta ärenden för någon annan

I MittKanta kan man sköta ärenden för någon annans räkning. Rätten att göra det grundar sig på vårdnad eller fullmakt. Det är viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal och apotekspersonal att känna till de verksamhetsmodeller som är förknippade med skötsel av ärenden för en minderårigs räkning.

I MittKanta är det möjligt att sköta ärenden för ett minderårigt barns eller en annan vuxens räkning. Även uppgifter om barn över 10 år visas för vårdnadshavarna när de nödvändiga ändringarna i informationssystemet har gjorts inom hälso- och sjukvården. Enligt den nya verksamhetsmodellen ska en minderårigs beslutsförmåga bedömas inom hälso- och sjukvården.

Verksamhetsmodeller inom hälso- och sjukvården för skötsel av ärenden för minderårigas räkning

Bedömer du minderårigas beslutsförmåga i ditt arbete?

Det är viktigt att anteckna bedömningen av beslutsförmågan på rätt sätt inom hälso- och sjukvården, så att uttag av läkemedel på apoteket inte förhindras. I webbskolan uppdaterar du enkelt dina kunskaper i din egen takt om verksamhetsmodellerna för att sköta ärenden för ett minderårigt barn.

Gå till Kanta-webbskolan (verkkokoulut.kanta.fi).

När funktionen för att sköta ärenden för en minderårigs räkning har tagits i bruk bedömer och registrerar en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården den minderåriges beslutsförmåga i en vårdsituation. Om den minderåriga inte har beslutsförmåga, visas hans eller hennes uppgifter för vårdnadshavaren i MittKanta. Om den minderåriga bedöms ha beslutsförmåga, kan han eller hon själv besluta om vårdnadshavaren ska se hans eller hennes uppgifter.

En yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården bedömer en minderårigs beslutsförmåga i samband med varje servicehändelse (besök, behandlingsperiod eller distanskontakt) och alltid när recept skrivs ut eller förnyas.

Bedömningen görs från fall till fall, med beaktande av den minderårigas ålder och utvecklingsnivå samt vad ärendet inom hälso- och sjukvården gäller. För de minsta barnen grundar sig bedömningen av beslutsförmågan på en utvecklingsnivå som är allmänt känd för åldern. Uppgiften ska dokumenteras strukturerat i uppgifterna om både besök och recept.

En minderårig som bedömts ha beslutsförmåga kan förbjuda utlämning av följande uppgifter till vårdnadshavarna

  • uppgifter om besök
  • uppgifter om vårdperiod 
  • uppgifter som gäller recept.

Sådana uppgifter för barn över 10 år som saknar anteckning om det minderåriga barnets beslutsförmåga och vilja i fråga om utlämning av uppgifter visas inte för vårdnadshavarna.

Möjligheten att sköta ärenden för minderårigas räkning utvidgas till hela landet

Det blir möjligt att sköta ärenden för barn över 10 år i hela Finland allt efter som hälso- och sjukvårdsorganisationerna gör de nödvändiga ändringarna i sina egna patientdatasystem. Ändringarna görs i enlighet med hälso- och sjukvårdsorganisationernas egna beslut. Innan den nya funktionen är i bruk visas uppgifter om barn över 10 år inte för vårdnadshavarna i MittKanta.

Verksamhetsmodeller på apoteken för skötsel av ärenden för minderårigas räkning

Det nya sättet att registrera en minderårigs beslutsförmåga inverkar också på skötsel av ärenden på apoteket. I Kanta-webbskolan uppdaterar apotekspersonalen sitt kunnande om hur det nya registreringssättet inverkar på utlämnandet av uppgifter och på expedieringen av läkemedel till minderårigas vårdnadshavare på apoteket.

Sköta ärenden för minderåriga i MittKanta

En vårdnadshavare som sköter ärenden i MittKanta för sitt minderåriga barn ska logga in i tjänsten med sina egna inloggningskoder, välja länken Mitt barns uppgifter och det barn vars ärenden vårdnadshavaren vill sköta. Rätten att läsa ett minderårigt barns uppgifter kontrolleras i befolkningsdatasystemet. Det går inte att sköta ärenden för ett minderårigt barn med fullmakt.

Mer information om skötsel av ärenden för en minderårigs räkning ur vårdnadshavarens synvinkel och om de begränsningar som gäller (situationer med delad vårdnad och spärrmarkeringar):

Fördelar med att sköta ärenden för minderåriga

Att minderårigas uppgifter blir synliga i MittKanta

  • stöder vårdnadshavarnas delaktighet och rätt att få information
  • stärker minderårigas rätt till en förtroendefull vårdrelation
  • underlättar informationsutbytet och minskar behovet av brevpost 
  • möjliggör tillgång till uppgifterna oberoende av tid och ort

Sköta ärenden för myndiga personer 

En myndig person som fyllt 18 år kan sköta ärenden för en annan person som fyllt 18 år, om han eller hon har fullmakt att göra det. Skötseln av ärenden sker med stöd av en elektronisk fullmakt med Suomi.fi-fullmakter (suomi.fi). Fullmakt kan ges också efter fullmaktsansökan om fullmaktshavaren inte har  elektroniska identifieringsverktyg, såsom nätbankskoder.

Fullmakten som gäller MittKanta heter Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården. Den ger rätt att granska, meddela och ta emot uppgifter som gäller fullmaktsgivarens hälsa samt göra tidsbeställningar inom hälso- och sjukvården på fullmaktsgivarens vägnar i de kanaler som fullmakten omfattar.

Tills vidare kan intressebevakare inte sköta ärenden i MittKanta för en huvudman som fyllt 18 år. Vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata pågår ett projekt för att utveckla intressebevakarnas möjligheter att sköta ärenden elektroniskt.

Sköta ärenden för någon annan inom socialvården

I framtiden kommer också klientuppgifter inom socialvården att börja visas i MittKanta. Då blir det möjligt att sköta ärenden för någon annan i MittKanta med stöd av vårdnad och elektronisk fullmakt även när det gäller klientuppgifter inom socialvården.

Mer information

Sidan har uppdaterats 7.6.2023