Sköta ärenden för någon annan

Sköta ärenden för någon annan

I MittKanta kan man också sköta ärenden för andra personer. Vårdnad eller fullmakt berättigar till detta. Det är viktigt att yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och på apoteken känner till verksamhetsmodellerna i anslutning till att sköta ärenden för en minderårigs räkning.

Vårdnadshavaren kan sköta ärenden i MittKanta för alla sina barn, men inom social- och hälsovården förekommer det variationer i hur barnens uppgifter visas. Skötsel av ärenden för en person som fyllt 18 år grundar sig på suomi.fi-fullmakter, med hjälp av vilka närstående kan sköta ärenden bland annat i MittKanta. Fullmaktstagaren får nästan samma rättigheter att sköta ärenden i MittKanta som fullmaktsgivaren.

Vi uppdaterar som bäst innehållet på denna sida.

Anvisningar för vårdpersonal för att sköta ärenden för en minderårigs räkning

Verksamhetsmodellerna styr till exempel bedömningen och anteckningarna av barnets beslutsförmåga. Det finns skillnader i verksamhetsmodellerna för social- och hälsovården. Det förekommer också regionala variationer i hur uppgifterna är synliga för vårdnadshavarna i MittKanta. 

När skötsel av ärenden för en minderårigs räkning används bedömer och antecknar en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården den minderårigas beslutsförmåga i vårdsituationen. Om den minderåriga saknar beslutsförmåga är hans eller hennes uppgifter synliga för vårdnadshavaren i MittKanta. Om den minderåriga bedöms ha beslutsförmåga kan han eller hon själv besluta huruvida hans eller hennes uppgifter är synliga för vårdnadshavaren.

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer den minderårigas beslutsförmåga i samband med varje servicehändelse (besök, vårdperiod eller distanskontakt) och alltid när han eller hon ordinerar eller förnyar ett recept.

Bedömningen görs från fall till fall och vid bedömningen beaktas den minderårigas ålder och utvecklingsnivå samt vad ärendet inom hälso- och sjukvården gäller. Bedömningen av beslutsförmågan hos de minsta barnen grundar sig på den utvecklingsnivå som är allmän i dess ålder. Informationen ska antecknas strukturerat i samband med både besöket och receptet.

En minderårig som bedömts ha beslutsförmåga kan förbjuda att följande uppgifter lämnas ut till vårdnadshavarna

 • uppgifter om besöket
 • uppgifter om vårdperioden
 • uppgifter om receptet.

Sådana uppgifter om ett barn över 10 år som inte innehåller uppgifter om den minderårigas beslutsförmåga och vilja att lämna ut uppgifter är inte synliga för vårdnadshavaren.

Läs mer

Skötsel av ärenden för en minderårigs räkning utvidgas till hela landet

Det blir möjligt att sköta ärenden för en person över 10 år i hela Finland i takt med att hälso- och sjukvårdsorganisationerna gör ändringar i sina egna patientdatasystem. Arbetet framskrider enligt hälso- och sjukvårdsorganisationernas egna beslut. Innan den nya funktionen används ser vårdnadshavaren inte uppgifter om en person över 10 år i MittKanta.

Det nya sättet att anteckna en minderårigas beslutsförmåga påverkar uträttandet av ärenden på apotek. I Kanta-webbskolan uppdaterar apotekspersonalen sin kompetens om hur det nya sättet att anteckna beslutsförmågan påverkar utlämnandet av uppgifter och expedieringen av läkemedel till minderårigas vårdnadshavare på apoteket.

Läs mer

Barnets vårdnadshavare har i regel på basis av vårdnadsförhållandet rätt att se klientuppgifter om sitt barn under 18 år i MittKanta. Enligt lagen är det vårdnadshavarens uppgift är att trygga barnets utveckling och välbefinnande. Vårdnadshavare har därför rätt att bestämma om barnets vård, uppfostran och boningsort samt övriga personliga angelägenheter. 

Barnets uppgifter kan också ses av en annan person som har rätt att få information om barnets angelägenheter, till exempel med stöd av ett avtal om delad vårdnad.   En person med rätt att få information kan vara barnets förälder, som inte har vårdnad om barnet, eller barnets vårdnadshavare, som inte har rätt att besluta om barnets socialvårdsärenden.

I MittKanta kan man från fall till fall begränsa synligheten av barnets uppgifter. Begränsningen kan göras på initiativ av barnet eller vårdpersonal. Det ska alltid finnas vägande skäl att begränsa uppgifternas synlighet. När en yrkesutbildad person inom socialvården upprättar barnets handlingar ska den yrkesutbildade alltid anteckna om den upprättade handlingen är synlig för vårdnadshavaren eller inte.

Vårdpersonalen ska berätta för barnet om hans eller hennes rätt att förbjuda att hans eller hennes uppgifter är synliga för vårdnadshavaren. En minderårig kan av vägande skäl förbjuda att klientuppgifter visas på basis av ålder, utvecklingsnivå och ärendets art. Vårdpersonalen bedömer om barnets begäran om att förbjuda synligheten av sina uppgifter godkänns.

Vårdpersonalen som antecknar barnets uppgifter ska bedöma om det är nödvändigt att begränsa synligheten av uppgifterna för vårdnadshavaren även om den minderåriga inte skulle förbjuda eller begära det.

Läs mer

Sköta ärenden för någon annan i MittKanta

I MittKanta är det möjligt att sköta ärenden för ett minderårigt barn eller med fullmakt för en annan vuxen. Även intressebevakare och personer med intressebevakningsfullmakt kan sköta ärenden i MittKanta på fullmaktsgivarens vägnar. Det förekommer regionala variationer i hur barnets social- och hälsovårdsuppgifter visas för vårdnadshavaren.  

När vårdnadshavaren sköter ärenden i MittKanta för sitt minderåriga barn loggar han eller hon in i tjänsten med sina egna koder och väljer avsnittet Sköta ärenden för någon annan samt det barn vars ärenden vårdnadshavaren vill sköta. Rätten att se den minderårigas uppgifter kontrolleras i befolkningsdatasystemet. Det är inte möjligt att sköta ärenden för ett minderårigt barn med fullmakt.

Patientuppgifterna för ett barn över 10 år är synliga för vårdnadshavarna när de nödvändiga ändringarna har gjorts i hälso- och sjukvårdens informationssystem och barnets beslutsförmåga kan antecknas i barnets uppgifter. 

Uppgifterna om socialservicen blir stegvis synliga i MittKanta åren 2023–2026. Vårdnadshavaren kan i MittKanta se klientuppgifter inom socialvården som gäller barnet och som har sparats i Kanta.

På webbplatsen för skötsel av ärenden för en minderårigs räkning kan du läsa mer om att sköta ärenden för en minderårigs räkning ur vårdnadshavarens synvinkel, om begränsningar i anslutning till skötsel av ärenden, om situationer där vårdnaden delas och om spärrmarkeringar.

Fördelarna med att sköta ärenden för en minderårigs räkning

Synligheten av minderårigas uppgifter i MittKanta

 • stöder vårdnadshavarnas deltagande och rätt till information
 • stärker den minderårigas rätt till en konfidentiell vårdrelation
 • gör informationsutbytet smidigare och minskar mängden brevpost
 • gör det möjligt att granska uppgifter oberoende av tid och plats.

En myndig person kan sköta ärenden för en annan vuxen person i MittKanta om han eller hon har en fullmakt. Skötseln av ärenden grundar sig på elektronisk fullmakt med Suomi.fi-fullmakter (suomi.fi). Fullmakten kan också ges med en fullmaktsansökan om den befullmäktigade inte har elektroniska identifieringsverktyg, såsom nätbankskoder.

För att sköta hälsoärenden i MittKanta behövs fullmakten Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården (suomi.fi). Den ger rätt att granska, anmäla och ta emot uppgifter om fullmaktsgivarens hälsotillstånd samt göra tidsbokningar till hälso- och sjukvården för någon annans räkning i de kanaler som fullmakten omfattar.

För att uträtta ärenden inom socialvården i MittKanta behövs fullmakten Uträtta ärenden inom socialvården (suomi.fi). Den ger rätt att granska, anmäla och ta emot fullmaktsgivarens klientuppgifter i anslutning till socialvården samt att söka socialservice på fullmaktsgivarens vägnar. Dessutom har den befullmäktigade rätt att få information om socialvårdsbeslut som gäller fullmaktsgivaren.

Läs mer

En myndig person som förordnats till intressebevakning kan ge en annan person fullmakt att sköta ärenden i MittKanta. Om personen har förordnats intressebevakning kan han eller hon nu

 • ge sin förtroendeperson eller egen intressebevakare fullmakt att sköta ärenden för hans eller hennes räkning i MittKanta
 • sköta ärenden i MittKanta för sitt barns räkning
 • sköta ärenden i MittKanta för en annan persons räkning, om personen har fått fullmakt för det.

Personer för vilka en intressebevakningsfullmakt har fastställts kan också ge fullmakter.

Om fullmaktsgivaren har elektroniska identifieringsverktyg kan intressebevakaren befullmäktigas genom att identifiera sig i Suomi.fi-fullmakter (suomi.fi). Fullmakten kan också ges utan elektroniska identifieringsverktyg (suomi.fi), såsom nätbankskoder eller mobilcertifikat.

 • För att sköta hälsoärenden i MittKanta behövs fullmakten Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården (suomi.fi). Den ger rätt att granska, anmäla och ta emot uppgifter om fullmaktsgivarens hälsotillstånd samt göra tidsbokningar till hälso- och sjukvården för någon annans räkning i de kanaler som fullmakten omfattar.
 • För att uträtta ärenden inom socialvården i MittKanta behövs fullmakten Uträtta ärenden inom socialvården (suomi.fi). Den ger rätt att granska, anmäla och ta emot fullmaktsgivarens klientuppgifter i anslutning till socialvården samt att söka socialservice på fullmaktsgivarens vägnar. Dessutom har den befullmäktigade rätt att få information om socialvårdsbeslut som gäller fullmaktsgivaren.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar elektronisk ärendehantering för intressebevakarnas och intressebevakningsfullmaktstagarnas räkning 2023–2025. I det första skedet får de som har intressebevakning möjlighet att ge fullmakt och uträtta ärenden för någon annans räkning. Under de kommande åren kan intressebevakarna och intressebevakningsfullmaktstagarna uträtta ärenden för sin huvudmans räkning utan separat beviljade suomi.fi-fullmakter i de ärenden som de har behörighet för.

Läs mer

 

Mer information

Sidan har uppdaterats 20.5.2024