SHA-Chatbot-upotus

Klientuppgifter inom socialvården i MittKanta

Klientuppgifter inom socialvården i MittKanta

Klienten kommer småningom att också kunna se sina klientuppgifter om socialservicen i MittKanta. För socialvårdens personal finns det material till stöd för inskolningen och klientarbetet.

Lagstiftningen tillåter visning av klientuppgifter om socialservicen i MittKanta. Klienten kan småningom se uppgifter i MittKanta som socialvårdspersonalen registrerat om klienten i Socialvårdens klientdatalager i Kanta-tjänsterna.

Klientuppgifter om socialservicen börjar visas stegvis i MittKanta från slutet av 2023. Uppgifterna i MittKanta ökar i takt med att

  • tjänstetillhandahållarna inom socialvården gör de ändringar som krävs i datasystemen
  • handlingar som uppkommer inom de olika socialtjänsterna börjar lagras i Kanta-tjänsterna.
Uppgifter om socialservice visas i MittKanta stegvis

I MittKanta syns för närvarande endast klientuppgifter från socialvårdstjänster i Norra Österbottens, Södra Karelens och Päijänne-Tavastlands  välfärdsområden. Uppgifter börjar stegvis synas från olika socialvårdstjänster.

 

I andra välfärdsområden börjar uppgifterna visas senare.

Vilka uppgifter om socialservice ser klienten i MittKanta?

Klienten eller den person som sköter ärenden för klientens räkning ser i MittKanta

  • socialvårdshandlingar, såsom beslut, bedömningar av servicebehovet och klientplaner
  • uppgifter om när klientrelationen börjat
  • kontaktuppgifter till den egna kontaktpersonen.

I framtiden kommer klienten också att se anteckningar i klientjournaler.

Uppgifterna finns under Uppgifter om socialservice i MittKanta.

Avsnittet Uppgifter om socialservice visas även för klienter som inte har någon klientrelation hos socialservicen. Då anges det i MittKanta att det inte finns någon information i det avsnittet.

Alla uppgifter kommer inte att visas i MittKanta

I MittKanta visas inte

  • handlingar som hänför sig till skyddshemstjänster eller förebyggande arbete rörande våld i nära relationer och i hemmet
  • betalningsförbindelser
  • avskrivna, det vill säga makulerade handlingar
  • tidigare versioner av korrigerade handlingar
  • gamla handlingar (som upprättats före anslutningen till Kanta-tjänsterna) och handlingar i format enligt fas 1.

Dessutom visas handlingar i anslutning till adoptionsrådgivning och utredning av föräldraskap i princip inte i MittKanta. I ett senare skede är det dock möjligt att visa dessa handlingar i MittKanta, om en yrkesperson anser att det behövs.

Felaktiga uppgifter rättas inom socialvården

Om det finns fel eller brister i uppgifterna i MittKanta ska de rättas vid den enhet inom socialvården där uppgifterna har registrerats. I sådana fall uppmanas klienten att kontakta exempelvis dataskyddsombudet vid organisationen i fråga. Läs anvisningen om rättelse av felaktiga uppgifter.

Material till stöd för inskolningen av personalen samt klientarbetet

Informationspaketet för yrkespersoner är avsett som stöd för personalen. Det innehåller allmän information om visningen av klientuppgifter från socialservicen i MittKanta. Dessutom lönar det sig för organisationen att komplettera dokumentet med uppgifter om till exempel den egna fördröjningspraxisen och tidsplanen för visningen av uppgifter från olika tjänster i MittKanta.

I informationsbladet till klienter ges en sammanfattning av hur klientuppgifter från socialservicen visas i MittKanta. Ni kan skriva ut det för servicestället eller för att delas ut till klienterna till exempel i samband med hembesök.

Läs mer

Information för medborgare: 

Information för professionella: 

Sidan har uppdaterats 11.6.2024