Tillstånd för och förbud mot utlämnande inom hälso- och sjukvården

Tillstånd för och förbud mot utlämnande inom hälso- och sjukvården

På den här sidan beskrivs hur kunden kan påverka utlämnandet av sina patientuppgifter. Kunden kan påverka utlämnandet av uppgifter genom att ge tillstånd för eller meddela förbud mot utlämnande.

Vet du redan hur tillståndet för utlämnade ändras?
I den nya versionen av Kanta-webbskolan kan du uppdatera dina kunskaper om utlämnande av uppgifter inom social- och hälsovården. Du får också anvisningar om hur du ska ge information om Kanta-tjänsterna. Bekanta dig med webbskolans olika teman i egen takt.
 

Utlämnande av uppgifter mellan tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården förutsätter tillstånd för utlämnande

Patientuppgifterna är alltid tillgängliga för den tjänstetillhandahållare vars personuppgiftsansvar de hör till. Användning av uppgifter kräver en gällande kund- eller vårdrelation och åtkomsträtt till uppgifterna i fråga.

När tjänstetillhandahållaren utnyttjar uppgifter i ett annat register är det fråga om utlämnande av uppgifter. Uppgifterna kan lämnas ut:

 • mellan olika välfärdsområden
 • mellan offentliga och privata tjänstetillhandahållare
 • mellan hälso- och sjukvårdens register i välfärdsområdet och företagshälsovårdens register
 • mellan välfärdsområden och andra offentliga tjänstetillhandahållare.

Det är möjligt att lämna ut uppgifter när kunden har gett sitt tillstånd för utlämnande av patientuppgifter (tidigare samtycke). Kunden kan ge tillstånd för utlämnande när hen har fått informationen om Kanta-tjänsterna.

Tillståndet för utlämnande förnyas

Fram till den 31 december 2023 gör tillståndet för utlämnande det möjligt att lämna ut uppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna.

I fortsättningen kan med ett tillstånd för utlämnande lämnas ut också sådana uppgifter som inte finns i Kanta-tjänsterna. Då får till exempel även uppgifter som antecknats på papper lämnas ut från ett välfärdsområde till ett annat eller mellan den offentliga och den privata hälso- och sjukvården.

Kunden ska uppdatera sitt tidigare tillstånd för utlämnande så att det också möjliggör utlämnande på annat sätt än via Kanta-tjänsterna. Det är möjligt att uppdatera tillståndet för utlämnande i MittKanta och senare även inom hälso- och sjukvården.

Tillståndet för utlämnande gör det möjligt att lämna ut även andra uppgifter än de som sparats i Kanta-tjänsterna efter det att de ändringar som behövs har gjorts i informationssystemen inom hälso- och sjukvården.

Tillståndet för utlämnande av patientuppgifter omfattar både befintliga och framtida patientuppgifter. Ett tillstånd för utlämnande gäller tills vidare. Kunden kan om hen så önskar återkalla sitt tillstånd för utlämnande.

Tillstånden för utlämnande är sektorspecifika för hälso- och sjukvården respektive socialvården.

I vilka situationer behövs inte tillstånd för utlämnande av patientuppgifter?

Inom den offentliga hälso- och sjukvården i landskapet Nyland behövs inget tillstånd för utlämnande av uppgifter, om kunden har fått version 1.1 eller 2.0 av informationen om Kanta-tjänsterna.

När hälso- och sjukvårdsuppgifter som uppkommit i samband med köpta tjänster rör sig mellan tjänsteproducenten och serviceanordnaren är det inte fråga om utlämnande av uppgifter, och därför krävs inget tillstånd för utlämnande av kunden.

Förbud mot utlämnande inom hälso- och sjukvården

Kunden kan begränsa utlämnandet av sina uppgifter genom att meddela förbud mot utlämnande. Utlämnandet av uppgifter kan förbjudas

 • mellan olika tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården
 • mellan olika register hos samma tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården.
 • Om kunden inte vill att hens patientuppgifter ska lämnas ut i Nyland kan utlämnandet begränsas genom förbud mot utlämnande.

Uppgifter för vilka kunden har meddelat förbud mot utlämnande lämnas inte ut via Kanta-tjänsterna mellan olika tjänstetillhandahållare eller mellan olika patientregister. Enligt kunduppgiftslagen gäller förbuden även uppgifter som lämnas ut på annat sätt. I vissa hälso- och sjukvårdsorganisationer har förbuden redan tidigare kunnat beaktas även vid utlämnande på annat sätt än via Kanta-tjänsterna. Om uppgifter lämnas ut på annat sätt än via Kanta-tjänsterna, till exempel på papper, ska det kontrolleras om kunden har meddelat förbud.

Kunden kan rikta förbud mot utlämnande som gäller

 • alla patientuppgifter
 • en enskild servicehändelse
 • en tillhandahållare av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster, till exempel ett välfärdsområde
  • alla register
  • offentlig hälso- och sjukvård
  • företagshälsovård
 • ett register inom den privata företagshälsovården.

Från och med den 2 januari 2024 kan förbud mot utlämnande meddelas gällande alla patientuppgifter och gällande ett register inom den privata företagshälsovården. Inom hälso- och sjukvården är det möjligt att beakta dessa förbud först när de ändringar som behövs har gjorts i tjänstetillhandahållarens informationssystem.

Inom den privata hälso- och sjukvården är det inte möjligt att meddela förbud som gäller alla tjänstetillhandahållarens register.

Anvisningar för kunden om hur man ger tillstånd för och meddelar förbud mot utlämnande inom hälso- och sjukvården

Kunden kan ge tillstånd för eller meddela förbud mot utlämnande av sina uppgifter i samband med besök hos hälso- och sjukvården. En yrkesperson inom hälso- och sjukvården för in kundens viljeyttring i sitt eget patientdatasystem, från vilket den lagras i Viljeyttringstjänsten i Kanta-tjänsterna.

Kunden ska på begäran få en utskrift av ett sammandrag av de förbud hen har meddelat. Vid behov kan kunden också få en utskrift av sitt tillstånd för utlämnande. Pappersblanketterna undertecknas inte och arkiveras inte av tjänstetillhandahållaren.

Utlämnande av uppgifter mellan socialvården och hälso- och sjukvården

Den 1 januari 2026 blir det möjligt att lämna ut uppgifter via Kanta-tjänsterna mellan socialvården och hälso- och sjukvården. För sådant utlämnande krävs separata specificerade tillstånd för utlämnande. Fram till dess krävs kundens lokala samtycke för utlämnande av uppgifter mellan olika sektorer.

Vi berättar mer om de nya tillstånden för utlämnande mellan olika sektorer senare på kanta.fi.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 27.2.2024