Tillstånd för utlämnande och förbud inom hälso- och sjukvården

Tillstånd för utlämnande och förbud inom hälso- och sjukvården

På denna sida berättar vi hur kunden kan påverka utlämnandet av sina patientuppgifter via Kanta-tjänsterna. Det kan man göra genom att ge tillstånd för utlämnande samt sätta förbud.

Social- och hälsovårdsreformens inverkan på utlämnandet av uppgifter

Kundens uppgifter kan utnyttjas inom välfärdsområdena och användas i större utsträckning än tidigare inom hälso- och sjukvården Offentliga tjänstetillhandahållare som tidigare varit verksamma i området har slagits samman till en tjänstetillhandahållare, dvs. välfärdsområdet. Varje område har sitt eget register över patientuppgifter inom hälso- och sjukvården, patientuppgifter inom företagshälsovården och klientuppgifter inom socialvården.

Med tillståndet för utlämnande  kan kunden säkerställa att uppgifterna också rör sig mellan välfärdsområdena samt mellan privata och offentliga tjänstetillhandahållare. Med förbuden kan man ytterligare begränsa utlämnandet av uppgifter mellan tjänstetillhandahållare, till exempel mellan välfärdsområdena samt mellan offentliga och privata tjänstetillhandahållare.

Innan välfärdsområdena inleder sin verksamhet förhindrar inte förbuden användningen av uppgifterna inom det berörda välfärdsområdets hälso- och sjukvård. 

Tjänstetillhandahållarspecifika förbud kan ytterligare ställas mot välfärdsområdets register inom den offentliga hälso- och sjukvården. Om kunden vill säkerställa om det gamla tjänstetillhandahållarspecifika förbudet även täcker välfärdsområdets hälso- och sjukvårdsregister, kan detta säkerställas via patientdatasystemet.

Läs mer om hur gamla tjänstetillhandahållarspecifika förbud fungerar i olika välfärdsområden.

Bekanta dig med helheten för utlämnandet av social- och hälsovårdsuppgifter i vår webbskola (verkkokoulut.kanta.fi).

Hur rör sig patientuppgifterna inom hälso- och sjukvården i välfärdsområdena?

På bilden finns på vänstra spalten en bild med rubriken Välfärdsområde 1, Offentliga hälso- och sjukvårdstjänster och under den texterna Patient- och receptuppgifter rör sig inom välfärdsområdet mellan olika aktörer. Tidigare förbud påverkar inte inom ett välfärdsområdes register. I spalten till höger finns två bilder med rubrikerna Välfärdsområde 2 och Privata hälso- och sjukvårdstjänster. I mitten av vänster och höger spalt finns två element: 1. Rubrik Tillstånd för utlämnande och under den texterna: Uppgifterna överförs med hjälp av tillstånd för utlämnande från ett välfärdsområde till ett annat samt mellan den offentliga och privata hälso- och sjukvården. Överföring av receptuppgifter förutsätter inte tillstånd för utlämnande 2. Rubrik Förbud och under den texten: Överföringen av uppgifter kan begränsas genom förbud
 

Utlämnande av uppgifter mellan hälso- och sjukvårdens tjänstetillhandahållare förutsätter ett tillstånd för utlämnande

Patientuppgifter som arkiverats i Kanta-tjänsterna kan alltid användas av den tjänstetillhandahållare som registerför uppgifterna. När en annan tjänstetillhandahållare söker uppgifter för att se dem via Kanta-tjänsterna, är det fråga om utlämnande av uppgifter.   

Uppgifter kan utlämnas efter att kunden har informerats om Kanta-tjänsterna och kunden har gett tillstånd för utlämnande. I Nylands område behövs inget tillstånd för utlämnande om kunden har tagit emot informationen om Kanta-tjänsterna, där kunden får veta om den temporära rätten till uppgifter i Nyland. 

För att man ska kunna se uppgifterna via Kanta-tjänsterna krävs också en kund- eller vårdrelation.

Tillstånd för utlämnande av patientuppgifter gäller utlämnande av uppgifter:

 • mellan välfärdsområden
 • mellan offentliga och privata tjänstetillhandahållare
 • mellan välfärdsområdets hälso- och sjukvårdsregister och företagshälsovårdens register
 • mellan välfärdsområden och andra offentliga tjänstetillhandahållare.

Hälso- och sjukvården samt socialvården har egna verksamhetsområdesspecifika tillstånd för utlämnande.

Överföring av hälso- och sjukvårdsuppgifter som uppkommit i köptjänster mellan tjänstetillhandahållaren och -anordnaren är inte utlämnande av uppgifter, och kräver således inte kundens tillstånd för utlämnande.

Tillståndet för utlämnande av patientuppgifter täcker alla patientuppgifter som redan finns i Patientdataarkivet och som senare sparas i det. Tillståndet för utlämnande gäller tills vidare. Kunden kan om hen så önskar upphäva sitt tillstånd för utlämnande.

Tillståndet för utlämnande av patientuppgifter har 1.11.2021 ersatt det tidigare samtycket till utlämnande av uppgifter från Patientdataarkivet.

Förbud mot utlämnande inom hälso- och sjukvården

Kunden kan begränsa utlämnandet av sina uppgifter genom att sätta förbud mot att lämna ut personuppgifter. Man kan förbjuda utlämnade av uppgifter 

 • mellan olika tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården
 • mellan olika register hos samma tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården.   

Om kunden inte vill att hens patientuppgifter utlämnas i Nyland kan hen begränsa utlämnandet genom förbud mot att lämna ut personuppgifter.

Uppgifter, vars utlämnande kunden har förbjudit, lämnas inte ut via Kanta-tjänsterna mellan olika tjänstetillhandahållare eller patientregister.

Kunden kan rikta förbudet mot utlämnande av uppgifter mot

 • en enskild tjänstehändelse
 • en tjänstetillhandahållare inom den offentliga hälso- och sjukvården, till exempel välfärdsområdet 
  • alla register
  • offentlig hälso- och sjukvård
  • företagshälsovård.

Inom den privata hälso- och sjukvården kan man för närvarande förbjuda utlämnande av uppgifter endast specifikt för en tjänstehändelse.

Förbuden mot att lämna ut personuppgifter utvidgas i framtiden 

I framtiden är det också möjligt för kunden att förbjuda utlämnande av uppgifter i den privata företagshälsovårdens register.  På kommande är också ett omfattande förbud mot att lämna ut personuppgifter som gäller specifika verksamhetsområden och hindrar allt utlämnande av uppgifter mellan tjänstetillhandahållare. 

Anvisningar för kundens tillstånd för utlämnande och förbud inom hälso- och sjukvården

Kunden kan muntligen ge tillstånd för utlämnande eller förbjuda att uppgifter lämnas ut inom hälso- och sjukvården. Den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården antecknar kundens viljeyttring i det egna patientdatasystemet, varifrån den sparas i Kantas Viljeyttringstjänst. 

Åt kunden måste man på dennes begäran skriva ut ett sammandrag av förbuden. En kopia kan även skrivas ut av tillståndet för utlämnande vid behov. Pappersblanketter undertecknas inte, och tjänstetillhandahållaren arkiverar dem inte.

THL har publicerat närmare anvisningar om de verksamhetsmodeller inom hälso- och sjukvården som ändras i och med kunduppgiftslagen. Du kan också bekanta dig utbildningsmaterial som behandlar de nya verksamhetsmodellerna.

För utlämnande av uppgifter mellan social- och hälsovården krävs samtycke 

I framtiden är det möjligt att lämna ut uppgifter via Kanta-tjänsterna även mellan social- och hälsovården. Detta kräver att kunden ger ett nytt slags samtycke.  Närmare information om det nya samtycket läggs till senare i kanta.fi.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 11.1.2023