Utlämnande av uppgifter via Kanta-tjänsterna

Utlämnande av uppgifter via Kanta-tjänsterna

Uppgifter som uppkommer inom social- och hälsovården samt på apoteken kan utlämnas via Kanta-tjänsterna. Information om Kanta-tjänsterna är en förutsättning för att kunden ska kunna ge tillstånd till att lämna ut sina uppgifter eller utfärda förbud.

När de uppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna rör sig mellan olika tillhandahållare av tjänster kan social- och hälsovårdspersonalen erbjuda kunden bästa möjliga vård och service.

På den här sidan hittar du information om hur kunden informeras om Kanta-tjänsterna. På sidorna nedan kan du läsa mer om utlämnande av uppgifter och om hur kunden kan påverka utlämnandet av sina uppgifter. 

Information till kunden om Kanta-tjänsterna

Kunden ska informeras om Kanta-tjänsterna, deras funktionsprinciper och klientens rättigheter i anslutning till Kanta-tjänsterna. Informationen om Kanta-tjänsterna gäller alla Kanta-tjänster. När välfärdsområdena inleder sin verksamhet och Nyland får temporär rätt till uppgifter, ska alla kunder få ny information om Kanta-tjänsterna i hela landet.

Informationen är en förutsättning för att kunden ska kunna göra viljeyttringar. I Nyland kan uppgifter lämnas ut på basis av att den nya informationen om Kanta-tjänsterna har mottagits. Utebliven information hindrar emellertid inte att kundens uppgifter sparas i Kanta-tjänsterna. 

Information ges till kunden antingen i Mina Kanta-tjänsten eller senast i samband med det första besöket inom social- och hälsovården.

Inom socialvården börjar informationsskyldigheten när tjänstetillhandahållaren har gått med i Kanta-tjänsterna och det blir möjligt att lämna ut interna uppgifter inom verksamhetsområdet.

I informationen berättas  

 • vilka uppgifter om kunden som sparas i Kanta-tjänsterna 
 • hur uppgifter kan användas inom social- och hälsovården samt på apoteken
 • hur uppgifter kan utlämnas inom social- och hälsovården samt på apoteken
 • om de register som finns i välfärdsområdet och användningen av uppgifter inom dem
 • om utlämnandet av uppgifter mellan välfärdsområden
 • om landskapet Nylands temporära rätt att få uppgifter
 • hur kunden kan påverka utlämnandet av sina uppgifter.

Hur informeras kunden?

Information om Kanta-tjänsterna kan ges till kunden i samband med ett besök

 • muntligen 
 • skriftligen 
 • via e-tjänst.

Alla kunder som använder Mina Kanta-sidor får den nya informationen via tjänsten i slutet av 2022. Inom social- och hälsovården kan information enligt lagen sparas för kunden när man får genomförandet som krävs för det i kund- eller patientdatasystemet. 

Informationen sparas i kund- eller patientdatasystemet, varifrån uppgiften sparas i Kanta-tjänsternas Viljeyttringstjänst.

När det gäller ett minderårigt barn ges information åt hens vårdnadshavare eller annan laglig representant. Informationen ges till den minderåriga själv, om en yrkesutbildad person har bedömt att han eller hon själv kan ta beslut i frågor som gäller den egna vården eller senast då han eller hon blir myndig.

Som stöd till informationen om Kanta-tjänsterna har det utarbetats ett informationsblad, som kan printas ut åt kunden.

I den här videon förklarar vi hur en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården kan ge klienten informationen om Kanta-tjänsterna.

Läs mer om de olika versionerna av Kanta-informationen och skillnaderna mellan dem

I tabellen finns versionerna av Kanta-informationen. Du kan också bekanta dig med informationstexterna i PDF-format.

Tabell: Olika versioner av information om Kanta-tjänsterna
Version  Publiceringsdatum Status Ändringar i den förra versionen
Information om Kanta-tjänsterna 1.1 (pdf) 22.11.2022 Gällande Välfärdsområdena inleder sin verksamhet och temporär rätt till uppgifter införs i landskapet Nyland.
Information om Kanta-tjänsterna 1.0 (pdf) 1.11.2021 Gällande fram till 21.11.2022 Första versionen av informationen om Kanta-tjänsterna.

Viljeyttringstjänst

Som en del av Kanta-arkivtjänsten upprätthålls en riksomfattande Viljeyttringstjänst.
I Viljeyttringstjänsten sparas

 • uppgift om att kunden informerats om de riksomfattande datasystemtjänsterna (Kanta-tjänsterna)
 • kundens tillstånd för utlämnande
  • för utlämnande av patientuppgifter mellan tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården
  • för utlämnande av kunduppgifter mellan tjänstetillhandahållare inom socialvården (från och med 2023)
 • kundens samtycke till utlämnande av uppgifter mellan social- och hälsovården (från och med 2024)
 • kundens förbud mot att lämna ut patient- kund- och receptuppgifter
 • upphävande av tillstånd för utlämnande, samtycke och förbud mot att lämna ut personuppgifter
 • kundens livstestamente
 • kundens donationsvilja.

Viljeyttringstjänsten kommer i bruk automatiskt, när Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården tas i bruk. Erforderliga uppgifter sparas i Viljeyttringstjänsten, när en yrkesutbildad person har registrerat dem i patient- eller klientdatasystemet.

Lagstiftningen styr utlämnandet av uppgifter

Lagarna om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (kunduppgiftslagen) och om elektroniska recept (receptlagen) styr utlämnandet av kund- och patientuppgifter via Kanta-tjänsterna och bestämmer till exempel hur kunden kan påverka utlämnandet av sina uppgifter. 

I lagarna fastställs även funktionssätt och funktionsmodeller för social- och hälsovården samt för apoteken. 

Läs mer

Sidan har uppdaterats 22.11.2022