Utlämnande av uppgifter via Kanta-tjänsterna

Utlämnande av uppgifter via Kanta-tjänsterna

Uppgifter som uppkommer inom social- och hälsovården samt på apoteken kan utlämnas via Kanta-tjänsterna. För att man ska kunna lämna ut uppgifter måste kunden informeras om Kanta-tjänsterna.

Lagarna om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (kunduppgiftslagen) och om elektroniska recept (receptlagen) styr utlämnandet av kund- och patientuppgifter via Kanta-tjänsterna och bestämmer till exempel hur kunden kan påverka utlämnandet av sina uppgifter.

I lagarna fastställs även funktionssätt och funktionsmodeller för social- och hälsovården samt för apoteken.

På denna sidas undersidor hittar du närmare information om utlämnande av uppgifter inom social- och hälsovården samt receptuppgifter och om hur kunden kan påverka utlämnandet av sina uppgifter.

Information till kunden om Kanta-tjänsterna

Kunden ska informeras om Kanta-tjänsterna, deras funktionsprinciper och kundens rättigheter i anslutning till Kanta-tjänsterna. I och med lagreformen täcker informationen alla Kanta-tjänster.

Informationen är en förutsättning för att det är möjligt att lämna ut kundens uppgifter via Kanta-tjänsterna och för att kunden kan göra de viljeyttringar hen önskar. Utebliven information hindrar emellertid inte att kundens uppgifter sparas i Kanta-tjänsterna.

Information ges till kunden antingen i Mina Kanta-tjänsten eller senast i samband med det första besöket inom social- och hälsovården.

Inom socialvården börjar informationsskyldigheten när tjänstetillhandahållaren har gått med i Kanta-tjänsterna och det blir möjligt att lämna ut interna uppgifter inom verksamhetsområdet.

I informationen berättas,  

 • vilka uppgifter om kunden som sparas i Kanta-tjänsterna
 • hur uppgifter kan användas inom social- och hälsovården samt på apoteken
 • hur uppgifter kan utlämnas inom social- och hälsovården samt på apoteken
 • om det regionala patientdataregistret och utlämnande av uppgifter inom det
 • hur kunden kan påverka utlämnandet av sina uppgifter.

Hur informeras kunden?

Kanta-information kan ges åt kunden i samband med ett besök

 • muntligen
 • skriftligen
 • via e-tjänst.

I och med den nya kunduppgiftslagen ges informationen på nytt med uppdaterade innehåll, fastän kunden redan skulle vara informerad.

Alla kunder som använder Mina Kanta-sidor får den nya informationen via tjänsten 1.11.2021. Inom social- och hälsovården kan information enligt den nya lagen sparas för kunden när man får genomförandet som krävs för det i kund- eller patientdatasystemet.

Den nya och den gamla informationen fungerar parallellt, tills systemen stöder den nya informationen. Tidigare gjord information förblir i kraft tills ny information mottas, så att det fortfarande är möjligt att lämna ut uppgifter. Vid behov kan den nya Kanta-informationen som getts åt kunden inom social- och hälsovården sparas som gammal information.

Informationen sparas i kund- eller patientdatasystemet, varifrån uppgiften sparas i Kanta-tjänsternas Viljeyttringstjänst.

När det gäller ett minderårigt barn ges information åt hens vårdnadshavare eller annan laglig representant. Informationen ges till den minderåriga själv, om en yrkesutbildade person har bedömt att hen själv kan ta beslut i frågor som gäller den egna vården eller senast då hen blir myndig.

Viljeyttringstjänst

Som en del av Kanta-arkivtjänsten upprätthålls en riksomfattande Viljeyttringstjänst.
I Viljeyttringstjänsten sparas

 • uppgift om att kunden informerats om de riksomfattande datasystemtjänsterna (Kanta-tjänsterna)
 • kundens tillstånd för utlämnande
  • för utlämnande av patientuppgifter mellan tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården
  • för utlämnande av kunduppgifter mellan tjänstetillhandahållare inom socialvården (från och med 2023)
 • kundens samtycke till utlämnande av uppgifter mellan social- och hälsovården (från och med 2024)
 • kundens förbud mot att lämna ut patient- kund- och receptuppgifter
 • upphävande av tillstånd för utlämnande, samtycke och förbud mot att lämna ut personuppgifter
 • kundens livstestamente
 • kundens donationsvilja.

Viljeyttringstjänsten kommer i bruk automatiskt, när Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården tas i bruk. Erforderliga uppgifter sparas i Viljeyttringstjänsten, när en yrkesutbildad person har registrerat dem i patient- eller klientdatasystemet.

Lue lisää

Sidan har uppdaterats 08.11.2021

Undersidor för delen Utlämnande av uppgifter