Utlämnande av klientuppgifter mellan tjänstetillhandahållare inom socialvården

Utlämnande av klientuppgifter mellan tjänstetillhandahållare inom socialvården

Den nya kunduppgiftslagen gör det möjligt att lämna ut klientuppgifter från Klientdataarkivet för socialvården. Uppgifterna kan lämnas ut från en tjänstetillhandahållare inom socialvården till en annan.

Kunduppgiftslagen, som trädde i kraft i slutet av 2021, möjliggör utlämnande av klientuppgifter från Klientdataarkivet för socialvården till en annan tjänstetillhandahållare inom socialvården från och med 1.1.2023.

Utlämnande av klientuppgifter till en annan tjänstetillhandahållare förutsätter att klienten har informerats om Kanta-tjänsterna och att klienten har gett tillstånd för utlämnande. Därtill ska klienten ha en gällande klientrelation hos tjänstetillhandahållaren.

Klienten har rätt att förbjuda tjänstetillhandahållare att utlämna klientuppgifter om honom eller henne från Klientdataarkivet för socialvården till en annan tjänstetillhandahållare. Klienten kan meddela förbudet i MittKanta eller vid besök hos socialvården.

Tillståndet för utlämnande och förbudshandlingarna registreras i Viljeyttringstjänsten.

Funktionell ändring och centrala resultat

I nuläget har endast tjänstetillhandahållaren själv tillgång till uppgifterna i Klientdataarkivet för socialvården. I målbilden stöder Klientdataarkivet för socialvården utlämnande av klientuppgifter mellan tjänstetillhandahållare inom socialvården.

Fördelar

Ändringen möjliggör åtkomst till klientuppgifter i situationer där uppgifterna behövs för planering eller ordnande av tjänster för klienten.

I och med ändringen kan klientuppgifterna tillgås och utnyttjas omfattande, vilket gör att klientens serviceprocess blir smidigare och socialvårdspersonalens arbetsprocesser blir effektivare. Genom ändringen fullgörs kraven i lagstiftningen.

Vad kräver ändringen ur användarorganisationernas synvinkel?

Användarorganisationerna bör förbereda sig på den funktionella ändringen och organisationerna bör ha ett klientdatasystem där den funktion som krävs för sökningar från andra organisationer har införts.

Klientdatasystemen ska innehålla

  • hantering av Kanta-information (kontroll och registrering av informationen)
  • funktioner för hantering av tillstånd för och förbud mot utlämnade inom socialvården (hantering av förbud) 
  • sökning och hantering av klientuppgifter som erhållits genom sökning från andra organisationer

Tjänstetillhandahållare inom socialvården kan ta i bruk en funktion för sökning från andra organisationer efter 01/2023. Funktionen ska vara i bruk senast 1.9.2024 i enlighet med anslutningsskyldigheten.

Mer information om specifikationerna

Sidan har uppdaterats 6.9.2023