Kundrelation

Kundrelation

Leverantörerna av informationssystem och välbefinnandeapplikationer är samtestningens kunder. Social- och hälsovårdsorganisationer och apotek är med i samtestningen i första hand som systemleverantörernas kundtestare. Anslutning till kundtesttjänsten sker genom att skicka en ansökningsblankett till FPA.

Kundrelation till samtestning

Kundrelationen till samtestning anses börja när en ansökan om anslutning till Kanta-kundtesttjänsten lämnas in till FPA. Kundtesttjänsten består av testmiljöer samt stödtjänster under kundens egen testning. För en organisation som ansluter sig till kundtesttjänsten öppnar FPA förbindelser till testmiljön och ger testpersonbeteckningar som används i miljön. Kundtesttjänsten kan användas både före certifieringen av informationssystemet och även i senare produktutvecklingsskeden. Samtestningen av system sker likaså i kundtesttjänsten. FPA ger de testfall som ska användas vid samtestningen och koordinerar samtestningsprocessen. 

Att bli kund

För att bli samtestningens kund krävs att en leverantör av ett informationssystem eller en välbefinnandeapplikation bygger upp ett informationssystem som ska anslutas till Kanta samt ansluter sig till kundtesttjänsten. I ansökan om anslutning till kundtesttjänsten ska anges:

  • uppgifter om den anslutande organisationen
  • både en teknisk och en administrativ kontaktperson för kommunikationen
  • de tekniska uppgifter som behövs för att öppna förbindelserna.

Systemleverantörernas kundtestarorganisationer (social- och hälsovårdsorganisationer samt apotek) har begränsad möjlighet att ansluta sig till kundtesttjänsten. Om en kundorganisation deltar i samtestning ska den för sin egen testmiljös del lämna in en ansökan om anslutning till kundtestmiljön. Om en kundorganisation däremot vill utföra egen testning i kundtestmiljön ska ansökan lämnas in till produktionsbildmiljön. Dessutom ska kundorganisationen lämna in en testningsplan till FPA. FPA bedömer grunderna för kundorganisationernas anslutning på basis av den inlämnade ansökan och testningsplanen. Mer information om testmiljöerna finns på sidan Testmiljöer.

Systemleverantören anmäler sig till samtestning med en separat blankett. Anmälningsblanketten innehåller allmänna uppgifter samt förtestfall som ska rapporteras i samband med anmälan. 

Anslutning till kundtesttjänsten

Anslutning till kundtesttjänsten sker via testmiljön. Anslutning till kundtesttjänsten förutsätter att kunden har ett informationssystem som motsvarar de centrala användningsfallen och kraven för den tjänst ansökan gäller. Exempel på tjänster är Recepttjänsten, Patientdatalagret och Socialvårdens klientdatalager.

Testcertifikatkorten och testservercertifikaten (servercertifikat och verifiering med elektroniska signaturer) som behövs för Kanta-kundtesttjänsten beställs hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi).

Materialet finns endast att få på finska.

Kundtestmiljön för Datalagret för egna uppgifter

Anslutning till kundtestmiljön för Datalagret för egna uppgifter sker i det skede då man anmäler sig till samtestning. Före det utför applikationsutvecklarna egen testning i sandbox-miljön. Läs mer om sandbox-miljön.

Sidan har uppdaterats 5.6.2024