Testmiljöer

Testmiljöer

Kanta-kundtesttjänsten har två testmiljöer: en kundtestmiljö och en produktionsbildmiljö. När en kund ansluter sig till kundtesttjänsten öppnar FPA förbindelser till testmiljön och ger kunden testpersonbeteckningar som används i miljön. Kundtesttjänstens testmiljöer är inte avsedda för utbildningsändamål.

Kundtestmiljön

Kundtestmiljön (AT-miljön) är en teknisk kundtestmiljö. Anslutning till kundtestmiljön innebär teknisk anslutning från anslutarens egen testmiljö. I kundtestmiljön finns följande utvecklingsversion av produktionsmiljön. Kundtestmiljön är i första hand avsedd för egen testning som utförs som förberedelse för samtestningar samt för systemleverantörer och kundorganisationer som genomför samtestningar.

I kundtestmiljön görs också ändringstestningar av funktioner som redan har samtestats. Det innehåll som produceras för kundtestmiljön ska vara förenligt med GDPR.

Produktionsbildmiljön

Kanta-kundtesttjänstens produktionsbildmiljö (TK-miljön) är en produktionsliknande testmiljö där systemleverantörer och deras kundorganisationer kan utföra självständiga testningar mot Kanta-tjänsterna. I produktionsbildmiljön finns applikationsversioner som motsvarar produktion. Med undantag för applikationsversionerna motsvarar produktionsbildmiljön kundtestmiljön.

Produktionsbildmiljön används vid systemleverantörens och kundorganisationens egen testning. Kanta-tjänsternas produktionsbildmiljöer är i princip avsedda för testning utanför samtestningen. På beslut av Kanta-tjänsterna kan produktionsbildmiljön emellertid användas som en del av genomförandet av samtestning, om kundtesttjänstens utvecklingsversion väsentligt skiljer sig från produktionsversionen.

Systemleverantörer och hälso- och sjukvårdsorganisationer kan använda produktionsbildmiljön för att testa ändringar som de gjort i sina patientdatasystem i en likadan miljö som används för produktion vid tidpunkten för förändringarna. Miljön kan också användas för att testa införandet av redan certifierade system och olika konfigurationer, samt för att utreda fel i produktionen. Produktionsbildmiljön är dock inte avsedd för utbildningsändamål.

Kanta-kundtesttjänstens öppettider, uppdateringar och serviceavbrott

Testmiljöernas stödda öppettid är i regel måndag till fredag kl. 8.00–16.00. Testmiljöerna kan också användas andra tider av dygnet, men utanför deras egentliga öppettid kan det förekomma uppdaterings- och serviceavbrott i dem. Tjänstens servicefönster infaller den första torsdagen i månaden. Då kan det också förekomma avbrott i tjänsten kl. 8.00–16.00. Programuppdateringar i testmiljöerna görs efter behov.

Organisationer som anslutit sig meddelas om serviceavbrott som infaller under den ovan angivna servicetiden och i mån av möjlighet även om andra avbrott i Kanta-testtjänsterna. Meddelande om uppdateringar och serviceavbrott skickas minst två dygn före det planerade avbrottet. De kontaktuppgifter som används för att skicka meddelanden samlas in via ansökan om anslutning till kundtesttjänsten. Eventuella ändringar i kontaktuppgifterna eller kontaktpersonerna kan meddelas via e-post till yhteistestaus@kanta.fi.

Planmässig testning av störningssituationer i Kanta-kundtesttjänsten

Kanta-tjänsterna stöder självständig testning från systemleverantörernas sida genom att erbjuda möjlighet till planmässig testning av störningssituationer i Kanta-kundtesttjänsten.

Den produktionsliknande miljön för Receptet och Patientdataarkivet stängs av programmerat mellan klockan 12 och 15 den första måndagen i varje månad. Då kan systemleverantörerna testa hur deras eget system fungerar i förhållande till avbrottssituationer.

Observera att vid testning i alla testmiljöer i Kanta-kundtesttjänsten, också i den produktionsliknande miljön, bör man för patienterna endast använda testpersonbeteckningar ur 900-serien som fåtts från Kanta-tjänsterna. I Kanta-tjänsternas testmiljöer är det absolut förbjudet att använda andra personbeteckningar än de ur 900-serien.

Krav på kundens testmiljöer

Anslutning till Kanta-kundtesttjänstens testmiljöer kan endast ske från systemleverantörens eller kundorganisationens egen testmiljö. Från produktionsmiljön går det inte att ansluta sig till Kanta-kundtesttjänsten.

Eventuella separata system som ansluts till det huvudsystem som ska samtestas ska vara integrerade i testmiljön senast när systemet anmäls till samtestning. Av den helhet som huvudsystemet och det separata systemet bildar testas den version som ska tas i användning för produktion. På så sätt kan man vara säker på att samtestningen blir rätt inriktad. 

Systemleverantören ska för sitt vidkommande säkerställa att dess kundorganisationer känner till Kanta-tjänsternas testningsrutiner och följer dem i Kanta-tjänsternas testmiljöer.

Sandbox-miljöer för Datalagret för egna uppgifter

På sidan som riktar sig till utvecklare av applikationer för Datalagret för egna uppgifter finns information om sandbox-miljöer för applikationsutvecklare och ibruktagandet av dem (endast på engelska).

Arkivariens användargränssnitt

Arkivariens användargränssnitt är ett webbaserat användargränssnitt som erbjuder en vy över den registeransvariges uppgifter i Patientdataarkivet och Klientdataarkivet för socialvården. Arkivarien har enligt huvudregeln rätt att behandla bland annat följande uppgifter som finns i den egna organisationens register:

  • patient- och klienthandlingar som producerats inom den registeransvariges egen verksamhet efter anslutningen till arkivet
  • handlingar som någon annan tjänsteproducent arkiverat i den registeransvariges register i en köptjänstsituation
  • uppgifter som arkiverats i den registeransvariges register med hjälp av tjänsten Arkivering av gamla uppgifter.

Huvudsyftet med Arkivariens användargränssnitt är att underlätta utredningen av fel. Via användargränssnittet kan man söka, granska och jämföra handlingar och deras metadata.

Alla handlingstyper som går att granska kan dessutom makuleras via Arkivariens användargränssnitt, om det inte finns något annat sätt att rätta felaktiga uppgifter. Alla funktioner som utförs via användargränssnittet loggförs på personnivå.

Åtkomsträttigheter till Arkivariens användargränssnitt i Kundtesttjänsten kan begäras via e-post till kanta@kanta.fi. I meddelandet ska anges

  • testyrkeskortets nummer
  • för den offentliga hälso- och sjukvårdens del den testregisteransvarige som ges åtkomsträttigheter med testyrkeskortet
  • för den privata hälso- och sjukvårdens del den testorganisation som ges åtkomsträttigheter med testyrkeskortet.
Sidan har uppdaterats 30.8.2021