Tillgänglighetsutlåtande för tjänsten MittKanta

Tillgänglighetsutlåtande för tjänsten MittKanta

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller tjänsten MittKanta, på vilka man loggar in på adressen www.kanta.fi. Utlåtandet har upprättats 28.11.2022 enligt den situation som rådde då. FPA ansvarar för webbtjänsten.

Webbtjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående tillgänglighetsexpert. Webbtjänstens tillgänglighet har dessutom bedömts på FPA.

Tillgänglighetsutlåtande för betaversionen av tjänsten MittKanta

Hur tillgänglig är webbtjänsten?

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. (WCAG-riktlinjerna 2.1 nivåerna A och AA)

Innehåll som inte är tillgängligt

Användarna kan fortfarande stöta på vissa tillgänglighetsproblem på webbplatsen. Nedan följer en förteckning över problem som vi känner till. Om du upptäcker ett problem på webbplatsen som inte finns med i förteckningen ber vi dig meddela oss om saken.

Innehåll eller funktioner som ännu inte är helt tillgängliga:

 • Rubriknivåerna går inte i rätt ordningsföljd på en del sidor. (WCAG 1.3.1.)
 • Landmärken har inte använts på en del sidor. (WCAG 1.3.1.)
 • Tabeller har använts även för att presentera information som inte är i tabellform. (WCAG 1.3.1.)
 • Läs- och navigeringsordningen är inte logisk på en del sidor. (WCAG 1.3.2. och 2.4.3.)
 • Automatisk inmatning används inte i inmatningsfälten. (WCAG 1.3.5.)
 • På ett fåtal sidor används färg som enda visuella metod för att förmedla information. (WCAG 1.3.3. och 1.4.1.)
 • En del sidor kan inte användas via tangentbordet. (WCAG 2.1.1. och 2.1.2.)
 • Sidorna i tjänsten MittKanta går bara att hitta på ett enda sätt, det vill säga via navigationslänkar. (WCAG 2.4.5.)
 • Tangentbordsmarkören är inte synlig hela tiden. (WCAG 2.4.7.)
 • Det förekommer brister i gränssnittskomponenternas etiketter. (WCAG 2.5.3.)
 • I element som är skrivna på olika språk har språket inte alltid angetts där det borde ha gjorts. (WCAG 3.1.2.)
 • Sidans innehåll förändras påtagligt när användaren väljer utskrift av recept. (WCAG 3.2.2.)
 • Användaren får inte alltid meddelanden. Om man till exempel fyller i ett formulärfält felaktigt kommer det inte automatiskt meddelande till skärmläsningsprogrammet. (WCAG 3.3.1. och 4.1.3.)
 • Skärmläsningsprogrammet får inte alltid meddelande om gränssnittskomponenternas status. Till exempel anges det inte i navigationsmenyn om en meny är öppen eller stängd eller om en alternativknapp är vald. (WCAG 4.1.2.)
 • Synlig text har inte kopplats till alla formulärfält och informationen förmedlas inte till hjälpmedelsprogrammen. (WCAG 1.3.1.,1.3.5 och 3.3.2.)
 • Alla skärmläsningsprogram läser inte grunden för hur informationen i tabellerna är ordnad. Till exempel om informationen är i kronologisk ordning från nyaste till äldsta. (WCAG 1.3.1.)
 • Rullgardinsmenyerna öppnar sig inte med alla olika sätt att använda hjälpmedel och tangentbordet. (WCAG 1.3.1.)
 • Alla texter och ikoner har inte tillräcklig kontrast, varvid till exempel texten inte framträder tillräckligt tydligt mot bakgrunden. (WCAG 1.4.3. och 1.4.11)

Bytet till den nya gränssnittsteknologin i MittKanta har påbörjats. Tidtabellen för förnyelsearbetet är 1.11.2022–31.12.2024. Det nya, tillgängliga gränssnittet ersätter det nuvarande gränssnittet. Tills det nya användargränssnittet tas i bruk strävar vi efter att beakta tillgängligheten i det nuvarande användargränssnittet.

Tillgänglighetskraven gäller inte vissa innehåll 

De lagstadgade kraven omfattar inte innehåll som producerats av en utomstående aktör i webbtjänsten och som inte finansieras, utvecklas eller övervakas av tjänstetillhandahållaren. Exempel på sådan information i MittKanta är patientuppgifter och uppgifter om välbefinnande.

Ge respons på tillgängligheten

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår tjänst? Meddela oss om saken så att vi kan göra vårt bästa för att avhjälpa bristen.

Ge respons på tillgängligheten på en elektronisk blankett.

Tillgänglighetsresponsen tas emot av FPA:s tekniska support. 

Övervakning av tillgängligheten

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till oss. Vi svarar inom 2 veckor.

Om du inte är nöjd med svaret eller inte får svar inom 2 veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerade anvisningar om hur du kan göra anmälan och hur saken behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi uppdaterar det här utlåtandet vart efter som vi avhjälper bristerna. Vi har förbundit oss att förbättra webbtjänsternas tillgänglighet. Vi säkerställer tillgängligheten genom bland annat följande åtgärder:

 • Vi beaktar tillgänglighetskraven när vi utvecklar tjänsterna.
 • Vi satsar på att språket ska vara lättfattligt.
 • Vi beaktar tillgänglighetskraven redan när vi gör upphandlingar.
 • Vi tillhandahåller tillgänglighetsutbildning för vår personal.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 20.3.2024