Tillstånd för utlämnande av patientuppgifter inom hälso- och sjukvården

Tillstånd för utlämnande av patientuppgifter inom hälso- och sjukvården

När du ger tillstånd för utlämnande som gäller användning av dina patientuppgifter i Kanta-tjänsterna kan olika tjänstetillhandahållare utnyttja uppgifterna när de vårdar dig. Utan tillstånd för utlämnande får uppgifterna användas bara av den tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som har registrerat uppgifterna.

Tillhandahållaren av hälso- och sjukvårdstjänster, till exempel välfärdsområdet eller en privat läkarcentral, behandlar och läser dina patientuppgifter i det patientdatasystem som tillhandahållaren använder. Därigenom har tjänstetillhandahållaren tillgång till dina vårduppgifter som registrerats vid tjänstetillhandahållarens olika enheter.

Om även vårduppgifter som andra tjänstetillhandahållare registrerat behövs i samband med din vård, kan uppgifterna vid behov läsas i Kanta-tjänsterna. Det här lyckas om du har gett tillstånd för utlämnande av dina patientuppgifter.

Tillstånd för utlämnande gör det möjligt att förmedla uppgifter mellan yrkesutbildade personer som vårdar dig

God vård förutsätter att yrkesutbildade personer som vårdar dig har tillgång till alla uppgifter som behövs om ditt hälsotillstånd och de undersökningar som du genomgått. Att du tillåter att dina patientuppgifter lämnas ut mellan olika tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster underlättar och påskyndar din vård.

  • Exempel: Du meddelar förbud som gäller ett enskilt besök på en hälsostation. Om du senare vårdas inom den privata hälso- och sjukvården eller inom ett annat välfärdsområde, ser den nya behandlande läkaren inte informationen från det besök som förbudet gäller. Uppgifterna om det hälsostationsbesök som förbudet gäller kan dock läsas inom den offentliga hälso- och sjukvården i ditt eget välfärdsområde, om din vård kräver det.

Genom tillstånd för utlämnande ger du de personer som deltar i vården av dig möjlighet att använda dina uppgifter som registrerats i Kanta-tjänsterna. När du har gett tillstånd för utlämnande, får dina uppgifter lämnas ut via Kanta-tjänsterna till exempel

  • mellan offentliga och privata tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster
  • mellan olika sjukvårdsdistrikt.

Uppgifterna får utnyttjas bara om de behövs för din vård. Användning av uppgifterna förutsätter också alltid en gällande vårdrelation till dig.

Tillstånd för utlämnande ges separat för patientuppgifter inom hälso- och sjukvården och klientuppgifter inom socialvården. Att ge tillstånd för utlämnande är frivilligt.

Var kan man ge tillstånd för utlämnande?

Du kan ge tillstånd för utlämnande efter att du tagit del av informationen om Kanta-tjänsterna.

Du kan ge tillstånd för utlämnande

Om man inom hälso- och sjukvården upptäcker att du inte har gett tillstånd får utlämnande, kan du i samband med en vårdsituation tillfrågas om du ger tillstånd för utlämnande. 

Tillstånd för utlämnande gäller tills vidare. Det gäller alla dina uppgifter som lagrats innan tillståndet gavs och som lagras i fortsättningen.

På Mina Kanta-sidor ser du när och var du har gett tillstånd för utlämnande.

Återkallande och begränsning av tillstånd för utlämnande

Du kan återkalla tillståndet för utlämnande när som helst. Du kan göra det antingen på Mina Kanta-sidor eller när du besöker hälso- och sjukvården.

Om du återkallar tillståndet, lämnas dina uppgifter inte längre ut från Kanta-tjänsten till andra tjänstetillhandahållare.

Du har också möjlighet att begränsa omfattningen av tillståndet för utlämnande genom att meddela olika förbud. Genom förbuden bestämmer du vilka patientuppgifter som du inte vill att andra tjänstetillhandahållare ska ha tillgång till.

Läs mera om meddelande av förbud.

När behövs inte tillstånd för utlämnande?

Till exempel i de situationer som beskrivs nedan behövs inte ditt tillstånd för användning eller utlämnande av uppgifter.

Intern användning av tjänstetillhandahållarens patientregister

En tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster har tillgång till de patientuppgifter som registrerats om dig i samma tjänsteleverantörs olika enheter. De kan läsas och användas med hjälp av patientdatasystemet. För att få använda dina uppgifter krävs dock en vårdrelation till dig. Då används uppgifterna inom samma tjänstetillhandahållares eget patientregister och det är inte fråga om utlämnande av patientuppgifter. Sådan användning förutsätter inte ditt tillstånd.

Användningen av uppgifter i Nyland

Tillstånd för utlämnande behövs inte om dina patientuppgifter används inom den offentliga hälso- och sjukvården inom landskapet Nylands område. Den här användningen förutsätter att du har informerats om Kanta-tjänsterna.

Nödsituationer

I nödsituationer får dina patientuppgifter hämtas från Kanta-tjänsterna utan särskilt tillstånd. När du meddelar förbud mot utlämnande kan du emellertid bestämma särskilt om dina uppgifter som omfattas av förbud får användas ens i en nödsituation.

Vård i form av köpta tjänster

Om din vård ges i form av köpta tjänster, har den som ger vården rätt att få de patientuppgifter som behövs för att producera tjänsten. Sådan användning förutsätter inte ditt tillstånd.

Minderårig och tillstånd för utlämnande

Som vårdnadshavare kan du ge tillstånd för utlämnande på ditt barns vägnar. Vid behov kan du senare också återkalla tillstånd som du meddelat på barnets vägnar. Du kan ge och återkalla tillstånd för utlämnande

  • under Sköta ärenden för andra på Mina Kanta-sidor eller  
  • inom hälso- och sjukvården. 

Lägg märke till att om det inom hälso- och sjukvården konstaterats att den minderåriga är mogen att själv besluta om ärenden som gäller sin vård och den minderåriga har getts information om Kanta-tjänsterna, kan du som vårdnadshavare inte hantera den minderårigas tillstånd för utlämnande under Sköta ärenden för andra på Mina Kanta-sidor.

Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården konstaterar att den minderåriga är mogen att själva besluta om sin vård, kan den minderåriga också själv ge tillstånd för utlämnande av sina patientuppgifter. Den minderåriga kan ändå inte själv ge tillstånd på Mina Kanta-sidor, utan endast hos en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster.

Sköta ärenden för en person som fyllt 18 år och tillstånd för utlämnande

Du kan sköta ärenden på Mina Kanta-sidor för någon annans räkning om du har en Suomi.fi-fullmakt. Som befullmäktigad kan du ge tillstånd för utlämnande eller meddela ett förbud mot utlämnande på mina Kanta-sidor eller i samband med besök hos socialvården eller hälso- och sjukvården. Fullmaktsgivaren kan också själv ge tillstånd för eller meddela förbud mot utlämnande av uppgifter.

Tillstånd för och förbud mot utlämnande gäller tills vidare och kan återkallas när som helst.

Sidan har uppdaterats 24.1.2023