Tillstånd för utlämnande av patientuppgifter

Tillstånd för utlämnande av patientuppgifter

När du ger tillstånd för utlämnande som gäller användning av dina patientuppgifter i Kanta-tjänsterna kan olika tjänstetillhandahållare utnyttja uppgifterna när de vårdar dig. Utan tillstånd för utlämnande får uppgifterna användas bara av den tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som har registrerat uppgifterna.

Tillhandahållaren av hälso- och sjukvårdstjänster behandlar och läser dina patientuppgifter i det patientdatasystem som tillhandahållaren använder. Genom det har tjänstetillhandahållaren tillgång till dina vårduppgifter som registrerats i tjänstetillhandahållarens olika enheter.

Om även vårduppgifter som andra tjänstetillhandahållare registrerat behövs i samband med din vård, kan uppgifterna vid behov läsas i Kanta-tjänsterna. Detta lyckas, om du har gett tillstånd för utlämnande av dina patientuppgifter.

Tillstånd för utlämnande gör det möjligt att förmedla uppgifter mellan yrkesutbildade personer som vårdar dig

God vård förutsätter att yrkesutbildade personer som vårdar dig har tillgång till alla uppgifter som behövs om ditt hälsotillstånd och de undersökningar som du genomgått. Om du tillåter att dina patientuppgifter lämnas ut mellan olika tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster underlättas och påskyndas din vård.

Genom tillstånd för utlämnande ger du de personer som deltar i vården av dig möjlighet att använda dina uppgifter i Patientdataarkivet i Kanta-tjänsterna. Uppgifterna kan användas av alla tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som använder Patientdataarkivet

När du har gett tillstånd för utlämnande, får dina uppgifter lämnas ut från Kanta till exempel 

  • mellan offentliga och privata tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster 
  • mellan olika sjukvårdsdistrikt. 

Uppgifterna får utnyttjas bara om de behövs för din vård. Användning av uppgifterna förutsätter också alltid en gällande vårdrelation till dig.

Det är frivilligt att ge tillstånd för utlämnande. 

Var kan man ge tillstånd för utlämnande?

Du kan ge tillstånd för utlämnande

Om man inom hälso- och sjukvården upptäcker att du inte har gett tillstånd får utlämnande, kan du i samband med en vårdsituation tillfrågas om du ger tillstånd för utlämnande. Om du ger tillstånd för utlämnande i samband med ett besök inom hälso- och sjukvården, har du också möjlighet att få en utskrift av ditt tillstånd för utlämnande.

När du loggar in på Mina Kanta-sidor från och med 1.11.2021 ber tjänsten dig kvittera att du har bekantat dig med Kanta-informationen. Dessutom anvisar Mina Kanta-sidor dig att ge tillstånd för utlämnande av patientuppgifter från Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv för din vård.

Ett tidigare samtycke som gör det möjligt att lämna ut uppgifter mellan olika tjänstetillhandahållare ändras automatiskt till tillstånd för utlämnande 1.11.2021. Tillståndet för utlämnande har samma innehåll som ditt tidigare samtycke.

Tillståndet för utlämnande gäller tills vidare. Det gäller alla dina uppgifter som lagrats innan tillståndet gavs och som lagras i fortsättningen.

På Mina Kanta-sidor ser du när och var du har gett tillstånd för utlämnande.

Återkallande och begränsning av tillstånd för utlämnande

Du kan återta tillståndet för utlämnande när som helst. Du kan göra det antingen på Mina Kanta-sidor eller när du besöker hälso- och sjukvården. 

Om du återtar tillståndet, lämnas dina uppgifter inte längre ut från Patientdataarkivet till andra tjänstetillhandahållare.

Du har också möjlighet att begränsa omfattningen av tillståndet för utlämnande genom att meddela olika förbud. Genom förbuden bestämmer du vilka patientuppgifter som du inte vill att andra tjänstetillhandahållare ska ha tillgång till.

Du kan också meddela förbud mot utlämnande som gäller sjukvårdsdistriktets gemensamma patientdataregister.

Läs mera om meddelande av förbud.

När behövs inte tillstånd för utlämnande?

Till exempel i de situationer som beskrivs nedan behövs inte ditt tillstånd för användning eller utlämnande av uppgifter.

Intern användning av tjänstetillhandahållarens patientregister

En tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster har tillgång till de patientuppgifter som registrerats om dig i samma tjänsteleverantörs olika enheter. De kan läsas och användas med hjälp av patientdatasystemet. För att få använda dina uppgifter krävs en vårdrelation till dig. Då används uppgifterna inom samma tjänsteleverantörs eget patientregister och det är inte fråga om utlämnande av patientuppgifter. Sådan användning förutsätter inte ditt tillstånd.

Sjukvårdsdistriktets gemensamma register

Tillstånd för utlämnande behövs inte om dina patientuppgifter används inom den offentliga hälso- och sjukvården och hämtas från sjukvårdsdistriktets gemensamma patientregister. Sådan användning förutsätter att du har informerats om Kanta-tjänsterna och det gemensamma patientregistret

Nödsituationer

I nödsituationer får dina patientuppgifter hämtas från Kanta-tjänsterna utan särskilt tillstånd. När du meddelar förbud mot utlämnande kan du emellertid bestämma särskilt om dina uppgifter som omfattas av förbud får användas ens i en nödsituation.

Vård i form av köpta tjänster

Om din vård ges i form av köpta tjänster, har den som lämnar vården rätt att få de patientuppgifter som behövs för att producera tjänsten. Sådan användning förutsätter inte ditt tillstånd.

Minderårig och tillstånd för utlämnande

Som vårdnadshavare kan du ge tillstånd för utlämnande på ditt barns vägnar. Vid behov kan du senare också återta tillstånd som du meddelat på barnets vägnar. Du kan ge och återta tillstånd för utlämnande 

  • i Sköta ärenden för andra på Mina Kanta-sidor eller 
  • inom hälso- och sjukvården. 

Lägg märke till att om det inom hälso- och sjukvården konstaterats att den minderåriga är mogen att själv besluta om ärenden som gäller sin vård och den minderåriga har getts information om Kanta-tjänsterna, kan du som vårdnadshavare inte hantera den minderårigas tillstånd för utlämnande i Sköta ärenden för andra på Mina Kanta-sidor. 

Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården konstaterar att den minderåriga är mogen att själva besluta om sin vård, kan den minderåriga också själv ge tillstånd för utlämnande av sina patientuppgifter. Den minderåriga kan ändå inte själv ge tillstånd på Mina Kanta-sidor, utan endast hos en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster.

Sidan har uppdaterats 18.11.2021