Tillstånd för utlämnande av patientuppgifter inom hälso- och sjukvården

Tillstånd för utlämnande av patientuppgifter inom hälso- och sjukvården

När du ger tillstånd för utlämnande av dina patientuppgifter kan dina uppgifter användas på alla vårdenheter du besöker.

God vård förutsätter att de yrkesutbildade personer som vårdar dig har tillgång till alla uppgifter som behövs om ditt hälsotillstånd och de undersökningar som du genomgått. När du tillåter att dina patientuppgifter lämnas ut mellan olika tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster underlättar och påskyndar det din vård.

När du har gett tillstånd för utlämnande får dina uppgifter lämnas ut till exempel

  • mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård
  • mellan olika välfärdsområden.

Om du inte ger tillstånd för utlämnande får dina uppgifter endast användas inom det välfärdsområde eller den privata hälso- och sjukvårdsorganisation där dina uppgifter ursprungligen registrerades.  

Uppgifterna får utnyttjas bara om de behövs för din vård. Användning av uppgifterna förutsätter också alltid en gällande vårdrelation till dig.

Tillstånd för utlämnande ges separat för patientuppgifter inom hälso- och sjukvården och klientuppgifter inom socialvården. Det är frivilligt att ge tillstånd för utlämnande.

Exempel: Under en semesterresa är du tvungen att uppsöka hälso- och sjukvården i ett annat välfärdsområde. Om du har gett tillstånd för utlämnande får den behandlande läkaren vid behov utnyttja dina patientuppgifter som registrerats inom ditt eget välfärdsområde, till exempel på din egen hälsostation. Då har läkaren tillgång till omfattande uppgifter om dig.

Uppdatera ett tillstånd för utlämnande som du gett tidigare

Tillståndet för utlämnande har hittills gjort det möjligt att överföra uppgifterna i Kanta-tjänsterna mellan olika aktörer som vårdar dig. I fortsättningen innebär ett tillstånd för utlämnande att också sådana uppgifter som inte finns i Kanta-tjänsterna kan lämnas ut. Sådana är exempelvis uppgifter som registrerats på papper.

Om du har gett ett tillstånd för utlämnande 2023 eller tidigare är det värt att uppdatera tillståndet i MittKanta. Då kan också uppgifter om dig som inte finns i Kanta-tjänsterna lämnas ut med stöd av tillståndet.

Om du uppdaterar ditt tillstånd för utlämnande får hälso- och sjukvården lämna ut andra uppgifter om dig än sådana som sparats i Kanta-tjänsterna när den aktuella vårdorganisationen har gjort de nödvändiga ändringarna i sina informationssystem. Ändringarna görs i varierande takt i olika organisationer.

Om du inte uppdaterar ditt tillstånd för utlämnande är det tillstånd du gett tidigare fortfarande giltigt, och möjliggör även i fortsättningen utlämnande av uppgifter om dig som har sparats i Kanta-tjänsterna.

Om du ger tillstånd för utlämnande för första gången kan både dina uppgifter i Kanta-tjänsterna och andra uppgifter om dig lämnas ut med stöd av tillståndet. Då behöver du inte uppdatera ditt tillstånd.

Var kan du ge och uppdatera tillstånd för utlämnande?

Du kan ge tillstånd för utlämnande för första gången eller uppdatera det efter att du tagit del av informationen om Kanta-tjänsterna.

Du kan ge eller uppdatera tillstånd för utlämnande

Om personalen inom hälso- och sjukvården märker att du inte har gett tillstånd för utlämnande kan du i samband med en vårdsituation tillfrågas om du ger tillstånd för utlämnande.  Du kan också bli tillfrågad om uppdatering av ett tillstånd du gett tidigare. Tillstånd för utlämnande gäller tills vidare. Tillståndet gäller uppgifter om dig som lagrats innan tillståndet gavs och som lagras i fortsättningen.

I MittKanta ser du när och var du har gett tillstånd för utlämnande.

Läs hur du uppdaterar ett tillstånd för utlämnande.

Återkallande och begränsning av tillstånd för utlämnande

Du kan återkalla tillståndet för utlämnande när som helst. Du kan göra det antingen i MittKanta eller när du besöker hälso- och sjukvården.

Om du återkallar tillståndet lämnas dina uppgifter inte längre ut till andra tjänstetillhandahållare.

Du har också möjlighet att begränsa omfattningen av tillståndet för utlämnande genom att meddela olika förbud. Genom förbuden bestämmer du vilka patientuppgifter som du inte vill att andra tjänstetillhandahållare ska ha tillgång till.

Läs mera om meddelande av förbud.

När behövs inget tillstånd för utlämnande?

Till exempel i de situationer som beskrivs nedan behövs inte ditt tillstånd för användning eller utlämnande av uppgifter.

En tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster, till exempel ett välfärdsområde, har tillgång till de patientuppgifter som registrerats om dig vid olika enheter hos samma tjänstetillhandahållare. De kan läsas och användas med hjälp av ett patientdatasystem. För att dina uppgifter ska få användas krävs dock en vårdrelation till dig. Då används uppgifterna inom samma tjänstetillhandahållares eget patientregister och det är inte fråga om utlämnande av patientuppgifter. Sådan användning förutsätter inte ditt tillstånd.

Tillstånd för utlämnande behövs inte om dina patientuppgifter används inom den offentliga hälso- och sjukvården inom landskapet Nylands område. Den här användningen förutsätter att du har informerats om Kanta-tjänsterna.

I nödsituationer får dina patientuppgifter hämtas från Kanta-tjänsterna utan särskilt tillstånd. När du meddelar förbud mot utlämnande kan du emellertid bestämma särskilt om dina uppgifter som omfattas av förbud får användas ens i en nödsituation.

Tillstånd för utlämnande krävs inte om en person på grund av en minnessjukdom eller utvecklingsstörning inte kan ge tillstånd.

Om din vård ges i form av köpta tjänster har den som ger vården rätt att få de patientuppgifter som behövs för att producera tjänsten. Sådan användning förutsätter inte ditt tillstånd.

Minderårig och tillstånd för utlämnande

Som vårdnadshavare kan du ge tillstånd för utlämnande för ett minderårigt barns räkning. Vid behov kan du senare också återkalla tillstånd som du gett för barnets räkning. 

Du kan ge tillstånd för utlämnande för ditt minderåriga barns räkning eller uppdatera tillståndet under Sköta ärenden för andra i MittKanta eller när du besöker hälso- och sjukvården. Du kan återkalla ditt barns tillstånd för utlämnande hos hälso- och sjukvården. 

Observera att om vårdpersonalen redan har konstaterat att den minderåriga är mogen att själv besluta om behandlingen av sina uppgifter och den minderåriga har getts information om Kanta-tjänsterna kan du som vårdnadshavare inte hantera den minderårigas tillstånd för utlämnande under Sköta ärenden för andra i MittKanta.

Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården konstaterar att den minderåriga är mogen att själv besluta om behandlingen av sina uppgifter kan den minderåriga också själv ge tillstånd för utlämnande av sina patientuppgifter och uppdatera tillståndet. En minderårig kan dock inte själv ge eller uppdatera tillstånd i MittKanta, utan endast hos hälso- och sjukvården.

Sköta ärenden och tillstånd för utlämnande för en person som fyllt 18 år

Du kan sköta ärenden i MittKanta för någon annans räkning om du har en Suomi.fi-fullmakt. Som befullmäktigad kan du ge eller uppdatera tillstånd för utlämnande eller meddela ett förbud mot utlämnande i MittKanta eller i samband med besök hos socialvården eller hälso- och sjukvården. Fullmaktsgivaren kan också själv ge eller uppdatera tillstånd för eller meddela förbud mot utlämnande av uppgifter.

Tillstånd för och förbud mot utlämnande gäller tills vidare och kan återkallas när som helst.

 

Sidan har uppdaterats 13.12.2023