Mina Kanta-sidor

Mina Kanta-sidor

På Mina Kanta-sidor kan du se dina egna hälsouppgifter och recept, begära att få ett recept förnyat samt spara din donationsvilja och ditt livstestamente.

Alla dina hälsouppgifter och recept på ett och samma ställe!

 

På Mina Kanta-sidor ser du

 • dina recept
 • anteckningar som rör din vård
 • laboratorie- och röntgenundersökningar
 • uppgifter om barn under 10 år som du har vårdnaden om.

På Mina Kanta-sidor kan du också

 • begära att få ett recept förnyat
 • spara ditt livstestamente och din donationsvilja
 • ge samtycke till eller förbjuda att dina uppgifter lämnas ut.

Mina Kanta-sidor är en webbtjänst för medborgarna som visar vilka uppgifter hälso- och sjukvården antecknat om en patient och hans eller hennes medicinering. Till tjänsten kommer man via Kanta-tjänsternas webbplats samt adressen omakanta.fi.

För att använda tjänsten krävs finländsk personbeteckning och identifieringsverktyg 

De är

 • nätbankskoder
 • mobilkoder  
 • elektroniskt ID-kort.

Du kan också identifiera dig med ett organisationskort eller ett certifikatkort för social- och hälsovården som beviljats av Befolkningsregistercentralen.

Mina Kanta-sidor är en riksomfattande tjänst

Det är ingen skillnad som du anlitar offentliga eller privata eller företagshälsovårdens hälsotjänster. Alla använder Kanta-tjänsterna (Recepttjänsten, Läkemedelsdatabasen, Patientdataarkivet och Informationshanteringstjänsten).

Tack vare det nationella systemet kan du läsa dina uppgifter på Mina Kanta-sidor.

Recepttjänsten används redan inom såväl den offentliga som den privata hälso- och sjukvården. En uppdaterad förteckning över verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården som använder Patientdataarkivet finns här.

Tjänsten visar uppgifter om recept och de anteckningar som gjorts i dem:  

 • hur längre receptet är i kraft
 • hur mycket medicin som återstår att hämta ut
 • när medicin senast har hämtats ut på apoteket
 • doseringsanvisningar för medicinen
 • vem som har gjort upp receptet
 • när och var receptet har gjorts upp
 • har receptet förnyats.

I tjänsten kan man också begära att få ett recept förnyat.

Hälsouppgifter som visas

 • patientjournaler och diagnoser
 • kritisk riskuppgifter
 • laboratorie- och röntgenundersökningar.

Uppgifterna syns på Mina Kanta-sidor så länge som den lagstadgade förvaringstiden förutsätter.

Du kan bekanta dig med tjänsten med hjälp av webbskolan.

Om det finns fel i uppgifterna

Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter ska du kontakta den hälso- och sjukvårdsenhet eller det apotek som antecknat uppgifterna. Hälso- och sjukvården ansvarar för att patientuppgifter antecknas och rättas. Du kan också kontakta till exempel enhetens dataskyddsansvarig eller patientombudsman för att få råd. FPA kan inte rätta uppgifterna.

Bestäm själv hur dina uppgifter används

Innan du börjar använda Kanta-tjänsterna berättas det för dig vad elektroniska recept och Patientdataarkivet går ut på. Man pratar om information. Du får informationen inom hälso- och sjukvården eller så kan du kvittera att du fått informationen på Mina Kanta-sidorna.

Det rekommenderas att du ger ditt samtycke till att de aktörer som vårdar dig får tillgång till dina hälsouppgifter. Samtycke innebär att vid behov olika hälso- och sjukvårdsenheter som vårdar dig kan se de uppgifter som antecknats på andra ställen. När uppgifter får lämnas ut kan till exempel den offentliga och den privata hälso- och sjukvården utnyttja samma laboratorieundersökningar. Man kan ge samtycke på Mina Kanta-sidor eller inom hälso- och sjukvården, och det är i kraft tills vidare. Samtycket kan alltid återtas.

Det sätt på vilket patient- och receptuppgifter lämnas ut kan också begränsas. Om du har förbjudit att dina patientuppgifter lämnas ut, syns uppgifterna inte på något annat ställe än i den enhet där uppgifterna har antecknats. Om du förbjuder att receptuppgifter lämnas ut så syns de varken på apoteken eller inom hälso- och sjukvården. Det enda undantaget är att den som förskriver en medicin alltid ser de recept som han eller hon själv gjort upp. Dessutom gäller begränsningen inte narkotiska läkemedel och läkemedel som huvudsakligen påverkar centrala nervsystemet (HCI-läkemedel). Läkemedelsförskrivarna ser alltid dessa recept, även andra läkemedelsförskrivare än den som gjort upp det ursprungliga receptet.

Viljeyttringar

På Mina Kanta-sidor kan du spara ditt livstestamente och din donationsvilja. Viljeyttringarna sparas i Patientdataarkivet, där de är tillgängliga för enheter inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 20.12.2018