Potilaan oikeudet Resepti-palvelussa

Potilaan oikeudet Resepti-palvelussa

Reseptit tallennetaan keskitettyyn Kanta-palvelujen tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Kela on Reseptikeskuksen rekisterinpitäjä. 

Alla on tarkemmin kerrottu resepteihin liittyvistä oikeuksistasi. Tutustu myös muihin Kanta-palveluihin liittyviin oikeuksiisi.  

Informointi Resepti-palvelusta

Potilaalle täytyy kertoa hänen oikeuksistaan, siitä minne hänen reseptitietojaan voidaan luovuttaa ja millä ehdoin, ja siitä miten hän voi itse vaikuttaa tietojen liikkumiseen. Potilaalle tulee kertoa myös tietojärjestelmien toimintaperiaatteista ja hallinnoijista sekä siitä miten hänen Reseptikeskukseen tallennetut tietonsa on suojattu. 

Potilaalle tulee kertoa myös Omakannasta ja siitä, miten palveluun tunnistaudutaan.

Tiedon voi antaa terveydenhuollon vastaanottovirkailija, sairaanhoitaja tai lääkäri. Toimintatavat vaihtelevat toimintayksiköittäin. Informaatio on annettava suullisesti, kirjallisesti tai sähköisen palvelun välityksellä.

Ulkomaalaisesta apteekista toimitettavan reseptin informointi annetaan samassa yhteydessä kuin potilas antaa suostumuksen Omakannassa reseptin toimittamiseen ulkomailla. 

Tieto uusimispyynnön tuloksesta

Potilaalla on oikeus saada tieto, onko hänen reseptinsä uusittu tai onko uusimispyyntö hylätty tai vanhentunut. Potilas voi tiedustella uusitun reseptin tilannetta apteekista tai terveydenhuollon yksiköstä viikon kuluttua siitä, kun uusimispyyntö on tehty. Tiedon uusitusta reseptistä tai sen hylkäämisestä voi saada myös tekstiviestillä.

Matkapuhelinnumero annetaan uusimisen yhteydessä Omakannassa, apteekissa tai terveydenhuollossa. Tekstiviesti lähetetään potilaan antamaan numeroon, joten numeron oikeellisuus on aiheellista tarkistaa joka kerta. Tekstiviestin lähettää Reseptikeskus ja siinä on lääkkeen nimi.
Jos reseptiä ei voida uusia, terveydenhuollon toimintayksikkö on velvollinen ilmoittamaan siitä potilaalle.

Reseptin luovutuskielto

Kiellolla voit rajoittaa sähköisten reseptiesi tietojen luovutusta. Voit kieltää reseptiesi näkymisen apteekissa ja terveydenhuollossa tekemällä luovutuskiellon terveydenhuollossa tai Omakannassa Suostumus ja kiellot -osiossa. Kiellosta huolimatta lääkemääräyksen kirjoittanut henkilö näkee lääkemääräyksen Reseptikeskuksesta ja lääkkeen määrännyt organisaatio potilastietojärjestelmästä. Jos lääkäri on kirjoittamassa sinulle PKV- tai huumausainereseptiä, hän näkee reseptille asetetusta kiellosta huolimatta tiedot sinulle määrätyistä PKV- tai huumausainelääkkeistä.

Jos olet kieltänyt reseptitietojesi luovuttamisen, voit saada lääkkeet apteekista vain potilasohjeen avulla.

Tarkastusoikeus omiin tietoihin

Potilaalla on oikeus

  • tarkastaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu Reseptikeskukseen ja Reseptiarkistoon
  • saada tietää, ketkä henkilöt ovat käsitelleet ja katselleet hänen tietojaan
  • vaatia virheellisen tiedon korjaamista.  

Edellä mainitut pyynnöt tehdään kirjallisesti Kelan virallisilla lomakkeilla.  Niitä saa Resepti-palvelua käyttävistä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköistä, apteekeista ja Kelan toimistoista. Pyynnön voi myös laatia vapaamuotoisesti. Vapaamuotoisesti tehty pyyntö tulee aina allekirjoittaa. Pyyntö toimitetaan kirjallisena osoitteeseen: Kela, Kanta-palvelut, PL 450, 00056 KELA.

Tarkastusoikeus

Jos potilas haluaa tarkastaa Reseptikeskuksessa ja Reseptiarkistossa tallennetut reseptien tiedot, osoitetaan tarkastuspyyntö Kelalle.

Reseptikeskuksen tiedot potilas näkee potilasohjeesta, reseptien yhteenvedosta ja Omakannasta sekä tarkastuspyyntöraportista. Reseptiarkiston tiedot potilas näkee vain tarkastuspyyntöraportista. Potilaalla on oikeus saada tiedot maksutta kerran vuodessa. Jos edellisestä kerrasta on kulunut alle vuosi, Kela saa periä tietojen antamisesta aiheutuvista kustannuksista maksun.

Jos Kela (rekisterinpitäjä) kieltää potilaan tarkastusoikeuden, Kela antaa potilaalle siitä kieltäytymistodistus, jossa mainitaan kieltäytymisen syy.

Sähköisen lääkemääräyksen lokitiedot

Omakanta-palvelusta näet, missä organisaatioissa reseptitietojasi on katseltu ja käsitelty. 

Lisäksi potilaalla on oikeus saada tiedot siitä, kuka on käsitellyt häntä koskevia Reseptikeskukseen ja Reseptiarkistoon tallennettuja tietoja. Kela on Reseptikeskuksen rekisterinpitäjä, jolloin sähköisen lääkemääräyksen lokitietopyyntö toimitetaan kirjallisena Kelalle.
Lokitietoraportista näet ne sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöt, jotka ovat käsitelleet reseptitietojasi sekä syyn, jonka perusteella reseptitietoja on käsitelty. Potilaalle luovutetaan reseptitiedot edellisen kahden vuoden ajalta, jos erityistä syytä ei ole esitetty reseptitietojen luovuttamisesta pidemmältä ajalta.

Jos potilas pyytää uudelleen samoja tietoja, on hänellä oikeus saada samoihin reseptin lokitietoihin perustuvat tiedot vain, jos siihen on perusteltu syy hänen etujensa tai oikeuksiensa toteuttamiseksi. Kela saa periä uudelleen annettavista tiedoista maksun.

Jos potilas katsoo reseptin lokitietojen perusteella, että hänen reseptitietojaan on käsitelty perusteettomasti, hän voi pyytää asiasta selvityksen asianomaiselta apteekilta tai sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköltä.

Jos olet kieltänyt reseptitietojesi luovuttamisen, voit saada lääkkeet apteekista vain potilasohjeen avulla. Selvityspyyntö osoitetaan Kelalle, jos reseptitiedon käsittelijä on ulkomaalainen apteekki.

Virheellisen reseptitiedon korjaaminen

Potilaalla on oikeus vaatia virheellisen reseptitiedon korjaamista. Jos asiakkaan reseptin tiedoissa on virhe, tulee asiakkaan osoittaa virheellisen tiedon korjauspyyntö merkinnän tehneelle sosiaali- tai terveydenhuollon yksikölle tai apteekille.
Kun virheellisen reseptitiedon korjausta ei pystytä toteuttamaan sosiaali- tai terveydenhuollossa tai apteekissa, toimitetaan korjaamisvaatimus kirjallisena Kelaan. Korjauspyyntö osoitetaan myös Kelalle, jos virheellisen reseptimerkinnän tekijä on ulkomaalainen apteekki. Jos korjaamisvaatimukseen ei voida suostua, Kela antaa potilaalle siitä kieltäytymistodistuksen, jossa mainitaan kieltäytymisen syy.

Tietojen poisto ja siirto järjestelmästä toiseen

Kelan lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi rekisteröidyllä ei ole oikeutta poistaa Reseptikeskukseen tallennettuja tietojaan eikä oikeutta siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklat 17 ja 20).

Sähköisen lääkemääräyksen tietoja säilytetään 22,5 vuotta, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Lue lisää

Sivua päivitetty 24.05.2019