Kundens dvs. den registrerades rättigheter

Kundens dvs. den registrerades rättigheter

I Kanta-tjänsternas verksamhet beaktas medborgarens rättigheter för den registrerade, vilka baserar sig på såväl EU:s allmänna dataskyddsförordning som den nationella lagstiftningen.

EU:s allmänna dataskyddsförordning definierar den registrerades rättigheter. Kanta-tjänsternas verksamhet baserar sig på den nationella speciallagstiftningen, varvid alla rättigheter som presenteras i dataskyddsförordningen inte som sådana kan tillämpas på uppgifterna som sparats i Kanta-tjänsterna.

Kanta-tjänsterna förverkligar följande rättigheter för den registrerade till den del de hör till FPA:s ansvarsområde

  • rätten att bekanta sig med de egna uppgifterna
  • rätten att veta vem som behandlat uppgifterna
  • rätt att begära rättelse av en felaktig uppgift.

Om du vill kontrollera vilka uppgifter om dig som sparats i Kanta-tjänsterna och hur de har behandlats inom social- och hälsovården och på apoteken, hittar du anvisningar på sidan Vilka uppgifter om mig har sparats?

FPA är primär kontaktpunkt i begäranden som gäller de registrerades utövande av sina rättigheter till den del det rör sig om något som omfattas av FPA:s gemensamma personuppgiftsansvar. FPA hjälper vid behov till med att utreda en begäran som gäller en registrerad och förmedlar vid behov begäran till rätt instans.

Om du upptäcker fel eller brister i dina recept-, patient- eller kunduppgifter, har du rätt att kräva att den felaktiga uppgiften korrigeras. En felaktig uppgift korrigeras på den social- och hälsovårdsenhet hos tjänstetillhandahållaren eller på det apotek där registreringen gjorts. Tjänstetillhandahållarna och apoteken ansvarar alltid för innehållet i uppgifterna de registrerar och deras riktighet. Till den del det är fråga om ett ärende som hör till FPA:s gemensamma personuppgiftsansvar, bistår FPA vid behov vid utredning av en begäran som gäller den registrerade.

Dessutom har du rätt att anföra besvär till myndigheten dvs. Dataombudsmannen, ifall du upplever att du inte kan använda dina rättigheter som registrerad.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 20.12.2023

Undersidor för delen Den registrerades rättigheter