Omakannan Omatietovaranto

Omakannan Omatietovaranto

Omatietovaranto on kansallinen tietovaranto, johon kansalainen voi tallentaa hyvinvointitietojaan.

Omakannan Omatietovaranto (Kanta PHR) on Kanta-palveluihin kuuluva kehitteillä oleva Omakannan palvelu. Omatietovarannon ensimmäisen vaiheen tuotantokäyttöönotto tapahtuu keväällä 2018, kun pilotti-hankkeiden sovellukset on liitetty palvelun piiriin.

Omatietovaranto on kansallinen tietovaranto, johon kansalainen voi tallentaa hyvinvointitietojaan. Hyvinvointitiedoilla tarkoitetaan kansalaisen mittaus-, elämäntapa- ja aktiivisuustietoja, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti kansalaisen hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen. Palvelun käyttö on vapaaehtoista.

Kela toteuttaa Omatietovarannon tallennusalustan ja ylläpitää sekä kehittää sitä. Kela toimii myös Omatietovarannon rekisterinpitäjänä.

Ajankohtaista

 • Tiistaina 19.6.2018 klo 12:30-15:00 on HL7 Finland PH SIG Omatietovarannon tukiprojektin kokous. Kokouksessa käsitellään uusia tietosisältöjä ja pidetään koulutusta Omatietovarantoon liittyen. Lisätietoa: http://www.hl7.fi/sig-toiminta/personal-health-sig/omatietovarannon-tukiprojekti/.
 • 29.5.2018: Kelan Omatietovaranto-tiimi osallistuu 31.5. - 1.6.2018 Helsingissä pidettävään Upgraded Life Festival 2018 tapahtumaan omalla ständillä. Tule tapaamaan meitä, jos olet paikalla!
 • 22.5.2018: Omatietovarannon ensimmäisen vaiheen tuotantokäyttö alkoi pilottiryhmän toimesta 23.4.2018. Pilotoinnissa käyttäjät tallentavat erilaisten aktiivisuusmittareiden tuottamia hyvinvointitietoja (päivittäinen aktiivisuus, askelmäärä ja paino) Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa tehdyllä Terveyskylän Omapolku-sovelluksella Omakannan Omatietovarantoon. Pilottikäyttäjät voivat katsoa tallentamiaan hyvinvointitietoja sekä Omapolku-sovelluksella että Omakanta-palvelun kautta. Pilotoinnin tässä vaiheessa Omatietovaranto on käytettävissä vain Terveyskylän Omapolku-sovelluksen pilottikäyttäjille. Pilotoinnin on tarkoitus laajentua kesän jälkeen.
 • Tiistaina 15.5.2018 klo 12:30-15:00 on HL7 Finland PH SIG Omatietovarannon tukiprojektin kokous, jossa Eeva Turkka jatkaa Sandbox-ympäristöjen käytön opastusta, tällä kertaa puhutaan mm. auktorisoinnista. Lisäksi kokouksessa käsitellään muutosehdotukset Omatietovarannon kansalliseen tietosisältöön. Lisätietoa: http://www.hl7.fi/sig-toiminta/personal-health-sig/omatietovarannon-tukiprojekti/.

Omatietovarannon käyttö hyvinvointisovellusten avulla

Kansalainen voi tallentaa ja käsitellä hyvinvointitietojaan Omatietovarantoon tarkoitusta varten kehitettyjen hyvinvointisovellusten ja mittalaitteiden avulla. Hyvinvointisovellusten toteuttajille Omatietovaranto tarjoaa FHIR-rajapinnan  ja avoimen kansallisen hyväksytyn tietosisällön. Hyväksytyn tietosisällön mukaisia tallennettavia tietoja ovat esimerkiksi erilaiset mittaustiedot (mm. verenpaine, hengitystiheys), oirearviot, tarkastukset ja omahoitosuunnitelmat. Tietosisältöä kehitetään yhteistyössä HL7 Finland Personal Health SIG ryhmän kanssa.

Omatietovarantoon liitettävät hyvinvointisovellukset (web- tai mobiilisovellukset) syntyvät kansallisissa hankkeissa, yksityisten organisaatioiden tuottamina tai sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien tilaamina. Kansalainen asentaa tai ottaa sovelluksen käyttöön sovelluksen tarjoajan antamien ohjeiden mukaisesti. Käyttöönoton yhteydessä kansalainen antaa sovellukselle luvan käsitellä Omatietovarannossa olevia hyvinvointitietojaan sovelluksen esittämällä tavalla. Sovellusten tulee olla Kanta-palveluiden hyväksymiä. Kela ylläpitää luetteloa Omatietovarantoon hyväksytyistä sovelluksista. Luettelo tullaan julkaisemaan myöhemmin. 

Toiminnallisuudet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle

Jotta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantaja voi katsella kansalaisen Omatietovarannon tietoja, tulee palvelunantajalla olla tätä varten käytössä Omatietovarantoon hyväksytty ammattilaissovellus sekä kansalaisen suostumus ja hoitosuhde. Ammattilaissovellus on on Kanta A-luokkaan sertifioitu sosiaali- terveydenhuollon ammattilaisen käytössä oleva erillinen sovellus tai potilastietojärjestelmä.

Toiminnallisuudet kansalaiselle Omakannassa

Kansalainen voi katsella ja poistaa Omatietovarannossa olevia tietojaan Omakanta-palvelussa.

Kansalainen voi antaa Omakannassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajille suostumuksen käyttää tallennettuja tietoja hänen terveyttään ja hyvinvointiaan koskevien päätösten ja diagnoosien tukena. Tätä varten palvelunantajalla tulee olla Omatietovarantoon hyväksytysti liitetty ammattilaissovellus ja hoitosuhde asiakkaaseen. Kansalaisella on oikeus kieltää omatietovarannossa olevan hyvinvointitiedon näyttäminen. Suostumukset ja kiellot annetaan Omakanta-palvelun kautta ja ne voi perua koska tahansa.

Kansalainen voi Omakannan kautta nähdä listan sovelluksista, joille hän on antanut luvan Omatietovarantoon ja halutessaan poistaa sovelluksen luvan käsitellä hänen tietojaan Omatietovarannossa.

Sovellustoimittajille

Hyvinvointisovellusten toteuttajille Omatietovaranto tarjoaa FHIR-rajapinnan ja avoimen kansallisen hyväksytyn tietosisällön. Hyväksytyn tietosisällön mukaisia tallennettavia tietoja ovat esimerkiksi erilaiset mittaustiedot (mm. verenpaine, hengitystiheys), oirearviot, tarkastukset ja omahoitosuunnitelmat.

HL7 FHIR ja kansallinen tietosisältö

Omakannan Omatietovaranto ja sen tietosisältö perustuu HL7 FHIR -standardiin. Tietosisältöä kehitetään yhteistyössä HL7 Finland Personal Health SIG -ryhmän kanssa. Materiaalit ovat englanninkielisiä.

HL7 FHIR -standardin käyttöä Omatietovarannossa kuvataan The implementation guide -dokumentissa. Opas on suunniteltu määrittelijöille ja kehittäjille, jotka kaipaavat tietoa Omatietovarannossa hyödynnettävistä FHIR -resursseista, -elementeistä ja -laajennoksista.

Omatietovarannon alusta tukee ainoastaan JSON-muotoa, joten kaikki resurssit (mukaan lukien profiilit tms.) tulee tallentaa alustalle JSON-muodossa.

FHIR-profiiliin viittaaminen ja profiilin mukaisuus on pakollista

Omatietovarannon kansalliseen tietosisältöön kuuluvaan profiiliin viittaaminen ja profiilin mukaisuus on pakollista. Palvelin validoi tallennettavan resurssin sisällön siinä viitattua profiilia vasten, ja hylkää resurssin, jos resurssin sisältö ei ole profiilin mukainen.

Profiiliin viittaaminen tehdään laittamalla profiilin URL resurssin meta-tietoihin:

     {
"resourceType": "Patient",
…
"meta": {
   "profile": [
        “http://phr.kanta.fi/StructureDefinition/fiphr-patient-stu3”
   ]
},
…
     }

Auktorisointi

Omatietovarannon alusta hyödyntää auktorisoinnissa OAuth 2.0 auktorisointiprotokollaa.

The PHR authorization guide -opas kuvaa alustalla käytetyt auktorisointiprofiilit ja -kulut. Opas sisältää viittaukset asiaankuuluviin OAuth 2.0 määrityksiin.

Sovelluksen liittäminen Omatietovarantoon

Omatietovarantoon liitettävien sovellusten tulee täyttää kansalliset hyväksymiskriteerit ja niiden tulee läpäistä hyväksyntätestausvaihe. Ammattilaisten käyttöön suunnattujen sovellusten tulee lisäksi läpäistä Kanta-sertifiointi (A-luokka).

Ennen sovelluksen hyväksyntätestausta sovellustoimittajan tulee tutustua kansalliseen tietosisältöön ja testata sovellusta Kanta-palveluiden tarjoamassa Sandbox-ympäristössä. Jos kansallinen tietosisältö ei sisällä sovelluksen tarvitsemia resursseja tai profiileja, tulee tarvittavat lisäykset/muutokset hyväksyttää tietosisällön kehitysprosessin mukaisesti.

Alla olevassa kuvassa (klikkaa kuva suuremmaksi) on kansalaisille suunnattujen hyvinvointisovellusten liittämisen vaiheistus karkealla tasolla. Lue tarkemmat tiedot sovelluksen liittämisestä Omatietovarantoon.

Kuva: Sovelluksen liittäminen Omatietovarantoon

Omatietovaranto-palvelun ensimmäisessä vaiheessa sovellukset eivät voi vielä hyödyntää asiakastietoja (Potilastiedon arkisto ja Resepti), koska tämä vaatii muutoksia asiakastietolakiin. Lainmuutokset ovat menossa eduskunnan käsittelyyn vuoden 2018 aikana. Asiakasohjeistusta täydennetään kanta.fi-sivustolle työn edistyessä.

Rajapinta- ja tietosisältömäärittelyt sekä sovelluskehittäjien tukimateriaali julkaistaan englanniksi kanta.fi-sivustolla.

Sovelluskehittäjien tukemiseksi on käytössä avoin Finnish PHR chat - kommunikointiyhteisö, jossa voi esittää ja kommentoida aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Kommunikointi mielellään yhteisössä englanniksi. Kela seuraa ja vastaa kysymyksiin viikoittain. Tämän lisäksi on mahdollista saada lisätietoa sähköpostista kantakehitys(at)kanta.fi.

Lue lisää aiheesta

Sivua päivitetty 18.06.2018