Hur används mina uppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna?

Hur används mina uppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna?

På denna sida får du information om uppgifter som sparas i Kanta-tjänsterna och om hur de kan användas inom social- och hälsovården samt på apoteken. På sidan berättas också om hur du kan påverka utlämnandet av dina uppgifter.

Ändringar från 1.1.2023 i användningen av uppgifter som lagrats i Kanta-tjänsterna. Vi uppdaterar sidan före utgången av 2022. 

Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården samt på apoteken kan erbjuda dig bästa möjliga vård och service, när de har tillgång till tillräckliga och uppdaterade uppgifter om dig. Av denna orsak sparas dina uppgifter i Kanta-tjänsterna. Kanta används av den offentliga och privata hälso- och sjukvården, socialtjänsterna samt apoteken. Användningen av tjänsterna är deras lagstadgade skyldighet.

Kanta-tjänsterna möjliggör dina uppgifters rörlighet mellan yrkesutbildade personer som vårdar dig. Du har nytta av Kanta fastän du inte själv skulle använda datateknik.

Information om Kanta-tjänsterna

När du för första gången sköter ärenden inom hälso- och sjukvården, socialvården eller på Mina Kanta-sidorna, informeras du om Kanta-tjänsternas verksamhetsprinciper och användningen av uppgifter som sparats i Kanta. Dessutom får du information om hur du kan påverka behandlingen av uppgifterna. Tidigare gavs informationen tjänstespecifikt, men från och med 1.11.2021 täcker en information alla Kanta-tjänster. Efter att du mottagit informationen kan du till exempel ge tillstånd för utlämnande eller förbud.

För att kunna använda Mina Kanta-sidor krävs det att du kvitterat informationen om Kanta som mottagen, när användaren är myndig eller sköter ärenden för någon annans räkning. En minderårig eller befullmäktigad person har åtkomst till Mina Kanta-sidor fastän den nya informationen om Kanta inte skulle ha kvitterats som mottagen.

Du kan läsa informationstexterna på Mina Kanta-sidor även i pdf-format:

Vilka uppgifter sparas i Kanta?

Kanta-tjänsternas uppgifter består av

Även ditt livstestamente och din donationsvilja samt tillstånd för utlämnande av uppgifter och förbud sparas i Kanta.

Läs mer om de olika Kanta-tjänsterna.

Mina Kanta är ett fönster där du kan titta på dina uppgifter som sparats i Kanta
Yrkesutbildade personer utnyttjar Kanta-tjänsterna via de datasystem de använder. Du kan titta på dina uppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna med hjälp av Mina Kanta-tjänsten.

Recept-, hälso- och klientuppgifter som sparats i Kanta förvaras där den tid som fastställts i lagstiftningen. Uppgifterna raderas inte på begäran av kunden, utan de utplånas efter att förvaringstiden tagit slut.

Användningen och utlämnandet av uppgifter övervakas

Med hjälp av Kanta-tjänsterna behandlas och förvaras dina uppgifter på ett tillförlitligt och säkert sätt. Uppgifterna skyddas så att ingen utomstående kan se dina uppgifter. De behandlas av apoteken och yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. För att kunna titta på uppgifterna i Kanta-tjänsterna förutsätts alltid en kund- eller vårdrelation med dig.

Tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården, apotek och FPA övervakar för egen del att dataskyddet förverkligas och att behandlingen av uppgifterna är lagenlig. För att möjliggöra detta upprätthåller aktörerna loggar om användningen och utlämnandet av uppgifter.

Du kan påverka utlämnandet av dina uppgifter från Kanta-tjänsterna 

Du kan själva bestämma vilka uppgifter som utlämnas från Kanta-tjänsterna för att användas av andra yrkesutbildade personer. Du kan hantera användningen av de egna uppgifterna genom att ge tillstånd för utlämnade, samtycke eller förbud

  • på Mina Kanta-sidor eller
  • när du besöker hälso- och sjukvården.

Dina uppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna kan emellertid alltid användas hos den tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården som har registrerat dem. Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som vårdar dig kan utan ditt särskilda tillstånd använda också dina receptuppgifter och uppgifter som sparats om dig i ett regionalt patientdataregister. Andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som vårdar dig kan använda dina patientuppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna, ifall du gett tillstånd för utlämnande av dem. Läs mer information om tillståndet för utlämnande.

Du har även rätt att förbjuda användning av dina uppgifter så att de inte syns någon annanstans än hos den tjänstetillhandahållare som har registrerat dem. Du kan begränsa användningen av dina uppgifter till exempel genom att förbjuda utlämnande av uppgifter om ett visst recept, besök eller vårdperiod. Läs mer information om förbuden.

Dina uppgifter sparas i Kanta-tjänsterna också då du sköter ärenden inom socialtjänsterna. Tills vidare syns dessa uppgifter endast där de registrerats. Det kommer senare att finnas en möjlighet i Kanta-tjänsterna att ge tillstånd för att dessa uppgifter syns även för andra yrkesutbildade personer inom socialtjänsterna som du sköter ärenden med. Detta tillstånd för utlämnande av uppgifter som gäller socialtjänsterna är separat från tillståndet för utlämnande av uppgifter inom hälso- och sjukvården.

På Mina Kanta-sidor ser du dina uppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna. Du ser också vart dina patientuppgifter utlämnats eller var dina receptuppgifter behandlats via Kanta-tjänsterna. Dessutom kan du be den registeransvariga om information om vilka som behandlat och tittat på uppgifterna om dig.

Kanta-tjänsterna blir hela tiden mer omfattande

Kanta-tjänsterna blir hela tiden mer omfattande och mångsidigare i och med att kundernas behov och lagstiftningen utvecklas. Tjänsterna skapas i samarbete med användarna.

 

Sidan har uppdaterats 20.09.2022