Innehållspublicerare

null EU:s coronavaccinationsintyg finns nu tillgängligt i Mina Kanta-tjänsten

EU:s coronavaccinationsintyg finns nu tillgängligt i Mina Kanta-tjänsten

Meddelande Skrivet 22.06.2021 Alla meddelanden

EU:s coronavaccinationsintyg finns nu tillgängligt i Mina Kanta-tjänsten. De två andra EU-coronaintygen, dvs. testintyget och intyget om tillfrisknande, kommer att finnas i Mina Kanta-tjänsten från och med den 14 juli.

EU:s coronavaccinationsintyg innehåller uppgifter om de coronavaccinationer som en person har fått, såsom vilket vaccin som getts, datum för när det senaste vaccinet getts och antalet givna vaccindoser. Intyget fås redan för den första vaccinationen.

Genom att följa dessa anvisningar får du intyget:

 1. Logga in på kanta.fi med ditt identifieringsverktyg, såsom nätbankskoder eller mobilcertifikat. 
 2. Välj Coronaintyg i menyn till vänster. Du hittar en länk till intygsdelen också på Mina Kanta-tjänstens första sida.
 3. Sök intyget genom att trycka på länken ”Öppna vaccinationsintyg (pdf)”. Om du har ett intyg öpp-nas det i en ny flik i pdf-format.
 4. Spara pdf-filen i din egen telefon eller ta en skärmdump på den. På det sättet har du intyget fär-digt när du behöver det.

EU:s coronavaccinationsintyg kan visas upp från en mobil apparat eller skrivas ut på papper. I EU:s coronavaccinationsintyg finns uppgifterna på finska, svenska och engelska. Intyget är gratis.

Det tidigare nationella vaccinationsintyget i Finland tas samtidigt ur bruk, och det lönar sig att nu byta ut det nationella vaccinationsintyget som man sparat i telefonen eller skrivit ut på papper mot EU:s coronavaccinationsintyg. I Mina Kanta-tjänsten byts det nationella vaccinationsintyget automatiskt till EU:s vaccinationsintyg.

Största delen av de vaccinerades uppgifter finns i Mina Kanta-tjänsten

För närvarande får över 92 procent av de vaccinerade ett vaccinationsintyg från Mina Kanta-tjänsten. Coronavaccinationsintygen kan visas i Mina Kanta-tjänsten genast när uppgifterna har kommit till Kanta-tjänsten i rätt format från de vaccinerande organisationerna.

Det förekommer fortfarande regionala variationer i överföringen av vaccinationsuppgifter till Kanta-tjänsterna, och på grund av detta syns vaccinationsintygen ännu inte för alla vaccinerade personer. Du kan kontrollera uppgifterna som gäller din region i Institutet för hälsa och välfärds rapport (på finska):

Om vaccinationsintyget saknas i Kanta-tjänsten eller om det finns fel i vaccinationsuppgifterna, ska man vända sig till den vaccinerande organisationen. Felaktiga uppgifter kan korrigeras på det ställe där vaccinationsuppgifterna ursprungligen registrerades.

Vaccinationsintyg fås vid behov också i pappersform från hälso- och sjukvården

I fortsättningen ska vaccinationsintyget finnas tillgängligt i Mina Kanta-tjänsten senast inom fem dygn från vaccinationen. 

Alla vaccinerade personer får coronavaccinationsintyget från Mina Kanta-tjänsten, och man kan också själv skriva ut intyget. Dessutom kan man befullmäktiga någon annan att använda Mina Kanta-tjänsten.

Personer som inte använder Mina Kanta-tjänsten och inte befullmäktigar någon annan att använda tjänsten, kan i nuläget få ett annat intyg över coronavaccinationen från hälso- och sjukvården.

Aktörerna inom hälso- och sjukvården kommer i juli att få tillgång till en temporär nationell utskrifts- och registreringstjänst. Med hjälp av tjänsten säkerställer man tillgången till pappersversionen av EU:s coronaintyg vid alla verksamhetenheter inom hälso- och sjukvården också för personer som inte använder Mina Kanta-tjänsten.

En applikation för kontroll av intyg tas i bruk från och med den 1 juli

Innehållet i EU:s coronaintyg och dess riktighet kan kontrolleras med hjälp av en digital applikation. I Finland kan applikationen användas från och med den 1 juli. Det är frågan om en telefonapplikation som kan användas av de myndigheter som ansvarar för hälsosäkerheten vid gränserna. Applikat-ionen läser av vaccinationsintygens QR-koder, som resenärerna visar upp på papper eller på mobil-skärmen. Koden visas resenärens namn och de vaccinationer personen har fått.

Applikationen kommer i första hand att användas av hälsovårdsmyndigheter och handräcknings-myndigheter, såsom Gränsbevakningsväsendet.

Coronaintygen kan kontrolleras i tre olika skeden:

 1. I utreselandet av dem som reser till Finland, varvid trafikidkarna om de så önskar kan förutsätta intyg av resenärerna. I lagen om smittsamma sjukdomar förutsätts det dock inte att trafikidkare ska kontrollera intyg.
 2. Vid ankomsten till Finland, varvid hälsomyndigheterna och handräckningsmyndigheterna ansva-rar för kontrollen med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.
 3. Vid avresa från Finland, varvid trafikidkarna kan bli tvungna att kontrollera intygen, om destinat-ionsländerna förutsätter det.

Mer information om anvisningarna och begränsningarna i fråga om resor i EU-länderna finns på Re-open EU (europa.eu) -webbplatsen.

Mer information

 • Kanta.fi/coronaintyg
 • Medborgarnas frågor om coronavaccinationsintygen i Mina Kanta-tjänsten: asiakaspalvelu@kanta.fi
 • Frågor om fel eller brister i vaccinationsintygen: den sjukvårdsorganisation som har gett vaccinet

Vi ber medierna ta kontakt med organisationernas centraliserade kommunikation i enlighet med intervjutemat.

 • FPA: viestinta@kela.fi

Mina Kanta-tjänsten och genomförandet av coronavaccinationsintygen i Mina Kanta-tjänsten

 • Institutet för hälsa och välfärd: info@thl.fi

Institutet för hälsa och välfärds vaccinationsregister, registrering av yrkesutbildade personer, uppgif-ternas regionala täckning, verksamhetsmodeller för hälso- och sjukvården, vaccinationer som getts utomlands, pappersblanketter, applikationen

 • Social- och hälsovårdsministeriet: viestinta@stm.fi

Finansieringen av coronaintyget, helhetsplanen, tekniska egenskaper, juridiska frågor, EU-beredning, användningsändamål, intyg som en del av inresan, bekämpning av covid-19-smitta i gränsöverskridande trafik, inresemodell, praxis i andra länder, lagen om smittsamma sjukdomar, gräns-RP.

​​​​​​Mer information om anvisningarna och begränsningarna i fråga om resor i EU-länderna har samlats på Re-open EU (europa.eu) -webbplatsen.

Vanliga frågor om coronaintyg

Coronaintyg

Mall för EU:s coronaintyg (pdf)