Usein kysyttyä koronatodistuksesta

Usein kysyttyä koronatodistuksesta

Omakanta-palveluun valmistellaan toteutettavaksi sähköistä koronatodistusta, josta näkyisi tieto henkilön saamasta koronarokotteesta, negatiivisesta koronatestituloksesta tai sairastetusta koronavirustaudista.

Omakannasta ei vielä toistaiseksi saa sähköistä koronatodistusta.

Toukokuun 2021 lopulla käyttöön otetaan kansallinen todistus koronarokotuksesta, joka sisältää tiedot henkilön saamista koronarokotuksista.

Heinäkuussa otetaan käyttöön EU:n yhteinen koronatodistus, joka sisältää todistuksen koronarokotuksista, todistuksen negatiivisesta testituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronavirustaudista.

Omakantaan tuleva koronatodistus koostuu kolmesta eri todistuksesta:

  • todistus koronarokotuksesta  
  • todistus negatiivisesta koronatestituloksesta  
  • todistus sairastetusta koronavirustaudista.

Koronatodistus olisi Omakannasta saatava sähköinen todistus, QR-koodi tai näiden yhdistelmä ja se voitaisiin myös tulostaa paperille. Todistuksen aitouden voisi varmistaa QR-koodilla. Omakannasta saatava todistus olisi maksuton. Todistuksessa tiedot ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Yksittäinen henkilö saa koronatodistuksen Omakanta-palvelusta, kun rokotus- tai testitulostiedot on tallennettu oikeassa muodossa Kanta-palveluihin.

Todistuksen aikataulu on vielä avoinna.

Koska kaikki eivät käytä tai pysty käyttämään Omakanta-palvelua, henkilö saa halutessaan rokotustodistuksen paperisena versiona rokotuksen antaneelta taholta.

Annetusta koronarokotuksesta saa jo nyt pyydettäessä paperille tulostetun todistuksen. Tämä paperituloste ei kuitenkaan ole sama asia kuin valtakunnallisesti yhtenäinen, sähköinen koronarokotustodistus, sillä saatu paperituloste voi olla erilainen eri rokotuspaikoissa eikä se tallennu Omakantaan.

Koronatodistus otetaan käyttöön mahdollisimman pian. Tarkka aikataulu on vielä avoinna.

Ennen kuin koronatodistus voidaan ottaa käyttöön, terveydenhuollossa käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin tehdään kevään aikana tarvittavat muutokset, jotta kaikki rokotustodistusta varten tarvittavat tiedot siirtyvät niistä Omakantaan. Lisäksi asiakastietolakia tarkentava sosiaali- ja terveysministeriön asetus on saatava valmiiksi ja voimaan, jotta kaikkia rokotuksia koskevat todistukset saisi suoraan Omakannasta.

Jo nyt saa halutessaan paperille tulostetun todistuksen rokotuksesta rokotuksen antaneesta toimipaikasta.

EU-asetuksen mukaisesti koronatodistuksen käyttötarkoitus on vapaan liikkuvuuden edistäminen koronapandemian aikana. Käytännössä todistusta käytettäisiin rajanylitystilanteissa.

Matkustuksen lisäksi muita käyttötarkoituksia ei ole vielä päätetty Suomessa.

Suomi on mukana rokotustodistustietoja koskevassa kansainvälisessä yhteistyössä. Näin varmistetaan, että Suomen rokotustodistus olisi yhteensopiva kansainvälisen mallin kanssa ja että Omakanta-palvelusta saatavaa rokotustodistusta voisi käyttää myös muissa maissa todistuksena, jos sitä niissä vaadittaisiin.

Sähköiseen rokotustodistukseen tulisivat ainakin seuraavat tiedot:

  • tarvittavat tiedot rokotetusta henkilöstä
  • tiedot annetusta rokotuksesta
  • tiedot rokotuksen antamisesta
  • todistuksen tunnistetiedot, kuten rokotuksen antaneen organisaation tiedot.

Rokotustodistusta koskevat tiedot määritellään kansainvälisesti yhdenmukaisiksi ja Omakantaan toteutettava sähköinen rokotustodistus noudattaisi näitä määrityksiä.

Hankkeen toimeenpanosta ja aikataulutuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa hankkeesta kokonaisuutena sekä säädösvalmistelutyöstä ja ministeriöiden välisestä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Kela toteuttaa koronatodistuksen ja tarvittavat muutokset Omakanta-palveluun sekä vastaa Omakannan asiakaspalvelusta ja asiakasviestinnästä.

Sähköisen koronatodistuksen alustava kokonaiskustannusarvio on 3,5 miljoonaa euroa.
Arvioon on laskettu mukaan muun muassa Omakanta-palvelun kehittämisen kustannukset sekä potilastietojärjestelmissä tapahtuvat muutokset, jotta tiedot välittyisivät niistä Kanta-palveluihin oikeassa muodossa.

Summassa on myös mukana kustannuksia siitä, että rokotustietoja kirjattaisiin mahdollisella erillisellä Kanta-sertifioidulla sovelluksella tai verkkopalvelulla, jos rokotustodistuksen vaatimia muutoksia ei voitaisi toteuttaa kaikkiin käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin.

Lisäksi arvioon on otettu huomioon kustannuksia muun muassa THL:n, Kelan, STM:n ja muiden organisaatioiden asiantuntijatyöstä sekä sähköisen rokotustodistuksen viestinnästä ja markkinoinnista.

Tavoitteena on, että jatkossa Omakanta-palvelusta saisi koronarokotuksen lisäksi todistuksen myös kaikista muista rokotuksista sekä esimerkiksi laboratorio- ja muista tutkimuksista. Rahoituksella luodaan perustaa tälle myöhemmälle kehittämistyölle.

Rokotustiedot löytyvät Omakannasta. Omakannassa on uusi Rokotukset-osio, jossa rokotustiedot näkyvät sitä mukaa kun tietojen kirjaaminen terveydenhuollossa uudistuu.

Jos terveydenhuollon palveluyksikkö kirjaa rokotuksia jo uudella tavalla, rokotustiedot näkyvät Omakannassa rokotuksen aiheen mukaan. Vanhalla tavalla kirjatut rokotukset näkyvät Omakannassa edelleen käynnin ajankohdan mukaan.

Omakanta pystyy näyttämään vain ne rokotustiedot, jotka on kirjattu sen jälkeen, kun terveydenhuollon yksikkö on liittynyt Kanta-palveluihin.

Tätä ennen annettuja rokotuksia voit tiedustella niistä terveydenhuollon yksiköistä, joissa olet asioinut. Käytössäsi voi olla myös paperinen rokotuskortti, johon saamasi rokotukset on kirjattu.

EU-maat hyväksyivät keskiviikkona 14.4.2021 esityksen EU:n yhteisestä sähköisestä koronatodistuksesta (Digital Green Certificate), jonka tarkoituksena olisi muun muassa helpottaa matkustamista koronapandemian aikana. Todistusta koskevaa komission asetusta esitetään tulevaksi voimaan kesäkuun lopussa ja sille esitetään kuuden viikon siirtymäaikaa. Asetusehdotuksessa ei kuitenkaan esitetä, missä tarkoituksessa todistusta saisi tai pitäisi käyttää.

Suomessa valmisteltavasta Omakannan koronatodistuksesta tulee yhteensopiva EU-mallin kanssa. Omakannan koronatodistus voisi helpottaa muun muassa vapaata liikkuvuutta sekä matkustamista. Käytännössä todistusta käytettäisiin rajanylitystilanteissa. Kukin jäsenmaa päättää itse mitä todistuksia ne edellyttävät maahan saapuvilta henkilöiltä. Muista käyttötarkoituksista ei ole Suomessa vielä linjattu.

Kyllä. Koronarokotuksen näyttävään todistukseen tulee merkintä kustakin rokotusannoksesta. Matkustuksen osalta EU:n jäsenmaat päättävät itse, edellyttävätkö ne maahan saapuvilta henkilöiltä yhtä vai kahta rokotusannosta.

EU-asetuksen mukaisen Omakannasta saatavan todistuksen aitous varmennetaan digitaalisesti eli QR-koodilla. Myös paperille tulostetun todistuksen aitous varmennetaan digitaalisesti QR-koodilla.

EU-tasolla tämä tapahtuu yhdessä sovitun ja yhteentoimivan teknisen ratkaisun mukaisesti. Se perustuu niin sanottuun julkisen avaimen teknologiaan, jossa QR-koodi varmistaa todistuksen julkisen avaimen avulla. Henkilötiedot taas ovat haettavissa taustapalvelimella olevan yksityisen avaimen avulla, jolloin henkilötiedot eivät ole suoraan jäljitettävissä.

Tällä hetkellä ei ole suunnitelmissa, että koronatodistuksen voisi näyttää maksu- tai pankkikortilla.

Useat tahot ovat pohtimassa todistusten käyttöä muilla teknologioilla, kuten sirukorteilla. Muun muassa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra tekee omaa selvitystään maksukorttiin kytkettävästä koronarokotustodistuksesta, mutta se ei ole kytköksissä eikä vaikuta Omakannan koronatodistukseen.

Koronatodistus tehdään Omakantaan, joka on laajasti käytössä oleva, valtakunnallisesti kattava verkkopalvelu. Omakannan verkkoasiointipalvelusta kansalaiset näkevät terveystietonsa, kuten diagnoosi- ja laboratoriotiedot sekä reseptit.

Sivua päivitetty 30.04.2021