Vanliga frågor om coronaintyg

Vanliga frågor om coronaintyg

I Mina Kanta-tjänsten bereds ett coronaintyg som innehåller ett nationellt coronavaccinationsintyg och ett gemensamt coronaintyg för EU. EU:s coronaintyg innehåller tre olika intyg: intyg över coronavaccination, intyg över negativt covid-19-test och intyg över tillfrisknande från covid-19.

Det nationella coronavaccinationsintyget tas i bruk i maj 2021. EU:s gemensamma coronaintyg tas i bruk i juli.

Det nationella coronavaccinationsintyget kan endast fås på Mina Kanta-sidor. Man kan dock få från hälso- och sjukvården ett annat vaccinationsintyg angående coronavaccination.

Det EU:s coronaintyg kommer också fås på Mina Kanta-sidor. Personer som inte använder Mina Kanta-sidor kan få EU:s coronaintyg som utskrift på den egna hälsovårdscentralen eller från en annan hälso- och sjukvårdsenhet.

Följer du dessa anvisningar för att få ut ditt intyg:

  1. Logga in på kanta.fi med dina nätbankskoder eller ditt mobilcertifikat.
  2. Välj Coronaintyg i menyn till vänster. Du hittar en länk till intygsdelen också på första sidan till Mina Kanta-sidor.
  3. Tryck på länken ”Kontrollera om du har ett coronavaccinationsintyg (pdf)”. Om du har ett intyg öppnas det i en ny flik i pdf-format.

Vaccinationsintyget är i regel tillgängligt inom fem dygn från vaccinering.

Det nationella intyget över coronavaccination tas i bruk den 26 maj 2021.

EU:s gemensamma coronaintyg tas i bruk i juli. Detta mer omfattande coronaintyg ska fungera och godkännas i alla EU-länder när EU-förordningen om ett elektroniskt coronaintyg har trätt i kraft. Avsikten är att godkänna förordningen i slutet av juni och alla medlemsländer ska verkställa den inom sex veckor från godkännandet av förordningen. 

Innan coronaintyget kan tas i bruk måste man införa ändringar i patientjournalsystemen som används så att all den information som behövs för coronaintyg överförs till Mina Kanta-sidor.

Man kan få ett nationellt intyg över coronavaccination på Mina Kanta-sidor efter att vaccinatören har arkiverat vaccinationsuppgifterna i tjänsten Kanta. Vaccinationsintyget är i regel tillgängligt inom fem dygn från vaccinering.

När det nationella coronavaccinationsintyget tas i bruk i slutet av maj kan det dock ta en viss tid innan vaccinationsuppgifterna uppdateras i Kanta-tjänsterna eftersom den största delen av vaccinationsuppgifterna registreras retroaktivt i datasystemet.

Om intyget inte är tillgängligt på Mina kanta-sidor och du behöver ett intyg omedelbart ska du kontakta din egen hälso- och sjukvårdsenhet får att kontrollera vaccinationsuppgifterna.

EU:s coronaintyg är i kraft i tolv månader.

Coronaintyget genomförs stegvis i tjänsten Mina Kanta-sidor.

I slutet av maj tas först ett nationellt intyg om coronavaccination i bruk och i juli ett gemensamt coronaintyg för EU. Intygen från Mina Kanta-sidorna är avgiftsfria.

Det nationella intyget över coronavaccinationer innehåller uppgifter om de coronavaccinationer personen fått.

EU:s coronaintyg som tas i bruk i juli består av tre olika intyg:

  • intyg om coronavaccination  
  • intyg om negativt covid-19-test
  • intyg om tillfrisknande från covid-19.

Detta mer omfattande koronaintyg kan verifieras i alla EU-länder. När EU:s coronaintyg träder ikraft kommer det att ersätta det nationella coronavaccinationsintyget.

En enskild person får intygen från Mina Kanta-tjänster efter att vaccinations- eller testresultaten har sparats i rätt form i Kanta-tjänsterna.

I praktiken är koronaintyget elektronisk information om vaccination eller testresultat som visas upp med telefonen och som användaren själv även kan skriva ut på papper. Äktheten hos det nationella intyget verifieras med streckkod och EU:s coronaintyg med QR-kod.

Rent allmänt är det bra att undvika att resa eftersom coronasituationen är dålig i flera länder. Man ska dessutom kontrollera noggrant coronasituationen i destinationslandet innan avresa och anvisningarna gällande corona innan återresan till Finland.

Du kan få ett intyg på Mina Kanta-sidor efter att den som gett vaccinet har sparat vaccinationsuppgifterna i rätt form i Kanta-tjänsterna. I allmänhet finns intyget tillgängligt inom fem dygn efter vaccinationen. I maj–juni syns uppgifterna för en del vaccinerade med fördröjning eftersom vaccinationsuppgifterna korrigeras retroaktivt i olika datasystem. Om ditt intyg alltså ännu inte syns på Mina Kanta-sidor, kan du lugnt vänta eftersom dina uppgifter kommer att registreras på Mina Kanta-sidor. Om du ändå behöver vaccinationsintyget av en tvingande orsak ska du kontakta den organisation som har gett vaccinet.

Från och med den 26 maj kan du få ett nationellt coronavaccinationsintyg på Mina Kanta-sidor. På intyget finns uppgifterna på finska, svenska och engelska. Också uppgifterna på EU:s coronaintyg som tas i bruk i juli finns på finska, svenska och engelska.

Ett nationellt coronavaccinationsintyg fås endast för coronavaccinationer som tagits i Finland. För närvarande utreds möjligheterna att i Kanta-tjänsterna registrera coronavaccinationer som getts i ett annat EU-land eller i ett land utanför EU. För att ett intyg över en vaccination som getts någon annanstans ska kunna fås på Mina Kanta-sidor måste man ännu utreda frågor som gäller bland annat lagstiftningen och hälso- och sjukvårdens verksamhetssätt. Vi berättar mer när beslut har fattats.

Coronavaccinationsintyget i Mina Kanta-sidor och andra coronaintyg är avsedda för personligt bruk.

Det nationella coronavaccinationsintyget kan användas vid gränsövergång endast i de EU-länder som godkänner det nationella intyget för coronavaccination. EU-länderna kan alltså besluta själva om de godkänner det nationella intyget vid gränsövergång. Sålunda kan man inte resa direkt fritt inom hela EU med det nationella coronavaccinationsintyget. Resenären ska utreda innan resan vilken typ av intyg destinationslandet kräver och om det nationella coronavaccinationsintyget innehåller tillräcklig information för användningsändamålet.

EU:s coronaintyg som tas i bruk i juni ska fungera i EU-länderna senast när EU-förordningen om coronaintyget har godkänts och trätt i kraft. I detta nu är avsikten att förordningen träder i kraft 1 juli och medlemsländerna ska ta den i bruk inom sex veckor från att förordningen trätt i kraft. Detta betyder att EU-länderna inte nödvändigtvis har färdigheter att utfärda och avläsa intygen helt samtidigt. Varje EU-land bestämmer själv om den förutsätter ett EU-coronaintyg av anländande personer.

Enligt EU-förordningen är syftet med coronaintyget att underlätta den fria rörligheten under coronapandemin.

Finland deltar i det internationella samarbetet om coronaintygsuppgifter. På så sätt säkerställs att Finlands coronaintyg är förenligt med den internationella modellen och att coronaintyget från Mina Kanta-tjänsten kan användas även i andra länder, om det krävs. 

EU:s gemensamma coronaintyg är det enda intyget som alla EU-länder säkert godkänner. Avseende andra intyg bestämmer EU-länderna själva vilka intyg de godkänner av de anländande.

Information om reseanvisningar och resebegränsningar i EU-länder finns på webbplatsen Re-open EU (europa.eu).

I fråga om coronavaccinationerna skulle åtminstone följande uppgifter ingå i det elektroniska coronaintyget:

  • nödvändiga uppgifter om den vaccinerade personen
  • uppgifter om vaccinpreparatet
  • uppgifter om själva vaccinationen
  • identifikationsuppgifter för intyget, till exempel uppgifter om den organisation som har gett vaccinationen.

Ja. Varje vaccindos ska antecknas i såväl det nationella coronavaccinationsintyget som i EU:s coronaintyg. EU:s medlemsländer bestämmer själva om de kräver en eller två vaccindoser av de anländande personerna.

Eftersom det i det elektroniska eller utskrivna coronaintyget och i dess QR-kod finns personuppgifter, rekommenderas det att intygen eller bilder av dem inte ska delas till exempel i sociala medier. Förvara och använd intyget omsorgsfullt liksom andra dokument som innehåller uppgifter om dig.

Det nationella intyget över coronavaccination på Mina Kanta-sidorna innehåller endast uppgifter om coronavaccinationer som personen fått.

EU:s gemensamma coronaintyg som kommer till Mina Kanta-sidorna i juli innehåller förutom ett vaccinationsintyg även ett intyg över testresultat och ett intyg över att man haft sjukdomen. Konkret handlar det dock om olika intyg.

Det är enkelt för resenären att få och visa upp coronaintyget: var och en kan visa upp intyget på sin egen mobilenhet eller skriva ut det på papper. Intyget är kostnadsfritt.

Det krävs ingen hälso- och sjukvårdspersonal för att bevilja intyget: intyget skapas automatiskt på Mina Kanta-sidor och hälso- och sjukvårdens resurser kan användas för andra uppgifter.

Det är enkelt för EU-länder att avläsa de anländande resenärernas coronaintyg som är gemensamma inom hela EU. Länderna bestämmer själva vilka intyg som de förutsätter av de anländande och om de förutsätter till exempel en eller två vaccindoser. Enligt EU-förordningen måste medlemsländerna godkänna EU:s gemensamma coronaintyg om medlemslandet även godkänner motsvarande intyg.

Det nationella vaccinationsintyget blir färdigt först, dvs. i maj, eftersom utvecklandet och utarbetandet av det är långt framskridet. Även om det tekniska genomförandet av intyget inte ännu är klart, kan information om coronavaccinationer redan fås i Kanta-tjänsten.

EU:s gemensamma coronaintyg blir färdigt senare, eftersom det kan tas i bruk först när EU-förordningen om ett elektroniskt coronaintyg har trätt i kraft. Samtidigt säkerställs det att uppgifterna om coronavirustester finns tillgängliga på ett täckande och högklassigt sätt från alla verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården.

Det nationella coronavaccinationsintyget kan redan i maj-juni underlätta resandet, eftersom det är lättillgängligt för resenären och andra EU-länder kan godkänna det om de så önskar, även om EU-förordningen ännu då inte är i kraft.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för genomförandet av och tidtabellen för projektet.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) ansvarar för projektet i sin helhet samt för lagberedningen och det internationella samarbetet mellan ministerierna.

FPA genomför coronaintyget och nödvändiga ändringar i Mina Kanta-tjänsten samt ansvarar för Mina Kantas kundservice och kundkommunikation.

Den preliminära totalkostnadskalkylen för det elektroniska coronaintyget är 3,5 miljoner euro. I kalkylen ingår bland annat kostnaderna för att utveckla tjänsten Mina Kanta-sidor samt ändringar i patientdatasystemen för att uppgifterna ska förmedlas från systemen till Kanta-tjänsterna i rätt format.

I summan ingår också kostnader för att registrera vaccinationsuppgifter med en eventuell separat Kanta-certifierad applikation eller webbtjänst, om de ändringar som vaccinationsintyget kräver inte kan genomföras i alla patientdatasystem som används.

Dessutom har man i bedömningen beaktat kostnaderna för bland annat THL:s, FPA:s, SHM:s och andra organisationers expertarbete samt för kommunikationen och marknadsföringen av det elektroniska coronaintyget.

Målet är att man i fortsättningen utöver intyget över coronavaccination också ska kunna få ett intyg över alla andra vaccinationer samt till exempel laboratorie- och andra undersökningar via Mina Kanta-sidor. Finansieringen skapar grunden för framtida utvecklingsarbete.

Vaccinationsuppgifterna finns på Mina Kanta-sidorna. På Mina Kanta-sidorna finns den nya sektionen Vaccinationer, där vaccinationsuppgifterna syns i takt med att registreringen av uppgifterna inom hälso- och sjukvården förnyas.

Om en serviceenhet inom hälso- och sjukvården redan registrerar vaccinationer på det nya sättet, syns vaccinationsuppgifterna på Mina Kanta-sidorna enligt vaccinationens ämne. Vaccinationer som registrerats på gammalt sätt syns fortfarande på Mina Kanta-sidorna enligt tidpunkten för besöket.

Mina Kanta-sidor kan endast visa de vaccinationsuppgifter som har registrerats efter att hälso- och sjukvårdsenheten har anslutit sig till Kanta-tjänsterna.

Du kan höra dig för om vaccinationer som getts före detta vid de hälso- och sjukvårdsenheter du besökt. Du kan också ha ett vaccinationskort på papper där dina vaccinationer har antecknats.

Du kan få ett intyg över coronavaccination efter den första vaccinationen.

Äktheten hos både det nationella coronavaccinationsintyget och EU:s coronaintyg verifieras digitalt.

Äktheten hos det nationella vaccinationsintyget verifieras med streckkod och EU:s coronaintyg med QR-kod. Äktheten hos ett intyg som har skrivits ut på papper verifieras också digitalt med streck- eller QR-kod.

För närvarande finns det inga planer på att coronaintyget ska kunna visas med betal- eller bankkort.

Flera aktörer funderar över användningen av intyg med annan teknologi, såsom chipkort. Bland annat Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra) gör sin egen utredning om ett coronavaccinationsintyg som kan kopplas till ett betalkort, men det är inte kopplat till och påverkar inte Mina Kantas coronaintyg.

Coronaintyget görs på Mina Kanta-sidorna, som är en riksomfattande webbtjänst som är i omfattande användning. I Mina Kantas e-tjänst ser medborgarna sina hälsouppgifter, såsom diagnos- och laboratorieuppgifter samt recept.

Sidan har uppdaterats 10.06.2021