Patientens rättigheter i Recepttjänsten

Patientens rättigheter i Recepttjänsten

Recepten lagras i en centraliserad databas som kallas Receptcentret. FPA är personuppgiftsansvarig för Receptcentret.

Nedan redogörs närmare för dina rättigheter vad gäller recept.

Rätt att bli informerad om Recepttjänsten

Patienten ska informeras om

 • sina rättigheter
 • vart receptuppgifterna kan utlämnas och på vilka villkor
 • på vilket sätt man själv kan påverka överföringen av uppgifterna
 • informationssystemens verksamhetsprinciper och administratörer
 • på vilket sätt patientens lagrade uppgifter i Receptcentret har skyddats
 • Mina Kanta och hur man loggar in i tjänsten.

Uppgiften kan lämnas av ett mottagningsbiträde inom hälso- och sjukvården, en sjukskötare eller en läkare. Förfarandet varierar beroende på enhet. Informationen ska ges muntligt, skriftligt eller via en e-tjänst.

Information om recept som expedieras på ett utländskt apotek ges i samband med att patienten på Mina Kanta ger sitt samtycke till att recept får expedieras utomlands.

Rätt att förbjuda utlämnande av receptuppgifter

Du kan förbjuda att dina recept visas för personalen på apotek eller inom hälso- och sjukvården genom att meddela ett förbud mot utlämnande. Det kan du göra antingen i Mina Kanta på sidan Samtycken och förbud eller vid en vårdenhet inom hälso- och sjukvården. Trots förbud kan den person som förskrivit läkemedlet se receptet i Receptcentret, och den organisation där läkemedlet ordinerats kan se receptet i patientdatasystemet.

Trots förbud är det också möjligt för en läkare som tänker skriva ut ett recept på ett HCI-läkemedel eller ett narkotiskt läkemedel att se de HCI- eller narkotiska läkemedel som tidigare har förskrivits till dig.

Om du har förbjudit att dina receptuppgifter lämnas ut kan du få läkemedel på apotek endast om du visar upp patientanvisningen.

Om du har meddelat förbud mot att lämna ut ett recept kan ett sådant recept inte expedieras utomlands, även om du gett ditt samtycke till att dina receptuppgifter får överlåtas till apotek i ett annat europeiskt land.

Rätt att få veta resultatet av begäran om förnyelse

Du har rätt att få veta om ditt recept har förnyats eller om din begäran om förnyelse har avslagits eller blivit föråldrad. Du kan höra dig för om situationen med ditt recept på ett apotek eller hos vårdenheten en vecka efter det att du begärt förnyelse av receptet.

Du kan också få uppgiften om ett förnyat recept eller avslag på förnyelsen via sms. Lämna ditt mobiltelefonnummer i samband med receptförnyelsen i Mina Kanta, på apoteket eller inom hälso- och sjukvården.

Ett sms skickas till det telefonnummer som du uppgett. Det är därför viktigt att kontrollera att numret är korrekt, när du gör en förnyelsebegäran för ett recept. Textmeddelandet skickas av Receptcentret och innehåller läkemedlets namn.

Om receptet inte kan förnyas är det en skyldighet för verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvård att meddela patienten detta.

Rätt att kontrollera egna receptuppgifter

Du har rätt att

 • kontrollera de uppgifter som lagrats om dig i Receptcentret
 • få information om vilka personer som behandlat och läst dina uppgifter
 • kräva att felaktiga uppgifter rättas.

Begäran om kontroll till FPA

Om du vill kontrollera uppgifterna om de recept som lagrats i Receptcentret bör du rikta en begäran om kontroll till FPA.

Uppgifterna som är lagrade i Receptcentret ser du

 • i patientanvisningen
 • i sammandraget av recepten 
 • på Mina Kanta-sidorna eller
 • i rapporten gällande begäran om kontroll.

Du har rätt att få uppgifterna avgiftsfritt en gång per år. Om det har gått mindre än ett år sedan du senast fick kontrollera uppgifterna får FPA ta ut en avgift för de kostnader som utlämnandet av uppgifterna medför.

Om FPA förvägrar patienten rätten till insyn ska patienten ges ett intyg om detta, och orsaken till förvägran ska framgå av intyget.

Receptets logguppgifter

I Mina Kanta-tjänsten ser du inom vilka organisationer dina receptuppgifter har lästs och behandlats.

Förutom uppgifter om organisation har du också rätt att få veta vem som behandlat de uppgifter om dig som lagrats i Receptcentret. FPA är personuppgiftsansvarig för Receptcentret, vilket innebär att en begäran om logguppgifter som gäller elektroniska recept ska lämnas in skriftligt till FPA.

Av loggrapporten framgår

 • de personer inom social- och hälsovården som behandlat patientens receptuppgifter
 • orsaken till att receptuppgifterna har behandlats.

Du får receptuppgifterna för de två senaste åren, om du inte angett en särskild orsak till att receptuppgifterna ska lämnas ut för en längre tid. 

Om du begär samma uppgifter på nytt har du rätt att få dem endast av motiverad orsak eller för att tillgodose dina rättigheter. FPA har rätt att ta ut en avgift för uppgifter som lämnas ut på nytt. 

Om du på basis av receptets logguppgifter upplever att dina receptuppgifter har behandlats utan tillräckliga grunder kan du begära en utredning av vederbörande apotek eller verksamhetsenheten inom socialvården eller hälso- och sjukvården.

Om det är ett utländskt apotek som behandlat receptuppgifterna kan du begära att FPA utreder saken.

 

Ovannämnda begäranden kan du göra skriftligt

 • i fritt formulerad form eller
 • på FPA:s officiella blanketter som du får från social- och hälsovårdens enheter och apotek samt från FPA:s byråer. 
En fritt formulerad begäran ska alltid undertecknas. 
Skicka din begäran till adressen FPA, Kanta-tjänsterna, PB 450, 00056 FPA. 

Rätt att få felaktiga receptuppgifter rättade

Du har rätt att kräva att felaktiga receptuppgifter korrigeras. Om det finns ett fel i dina receptuppgifter bör du be den enhet inom social- eller hälsovården som gjort anteckningen eller apoteket att göra en rättelse i anteckningen. 

Om den felaktiga receptuppgiften inte kan rättas till inom social- eller hälsovården eller på apoteket kan du lämna in en skriftlig begäran om rättelse till FPA. Begäran om rättelse riktas till FPA också i sådana fall, där den felaktiga anteckningen i receptet har gjorts på ett utländskt apotek. Om begäran om rättelse inte kan accepteras utfärdar FPA ett intyg om vägran att rätta till uppgiften, där också orsaken till vägran anges. 

Radering och överföring av receptuppgifter

För genomförande av FPA:s lagstadgade skyldighet har du inte rätt att 

 • själv radera uppgifter om dig som lagrats i Receptcentret 
 • överföra dina uppgifter från ett system till ett annat. 

Uppgifterna i ett elektroniskt recept sparas i 22,5 år, varefter de förstörs.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 20.07.2020