Patientens rättigheter i Recepttjänsten

Patientens rättigheter i Recepttjänsten

Recepten lagras i en informationsresurs som kallas Receptcentret. FPA är gemensamt personuppgiftsansvarig för Receptcentret.

Nedan redogörs närmare för dina rättigheter vad gäller recept.

Rätt att bli informerad om Recepttjänsten

Patienten ska informeras om

 • sina rättigheter
 • vart receptuppgifterna kan utlämnas och på vilka villkor
 • på vilket sätt man själv kan påverka utlämnandet av uppgifterna
 • informationssystemens verksamhetsprinciper och administratörer
 • på vilket sätt patientens lagrade uppgifter i Receptcentret har skyddats
 • MittKanta och hur man loggar in i tjänsten.

Informationen kan lämnas av ett mottagningsbiträde inom hälso- och sjukvården, en sjukskötare eller en läkare. Förfarandet varierar hos olika tjänstetillhandahållare. Informationen ska ges muntligt, skriftligt eller via en e-tjänst.

Information i anslutning till ett recept som expedieras på ett apotek utomlands ges när du köper läkemedlet på apoteket.

Rätt att förbjuda utlämnande av receptuppgifter

Om du vill kan du begränsa användningen av dina receptuppgifter som lagrats i Kanta-systemet genom att meddela ett förbud mot utlämnande av dem. Du kan meddela eller återta förbudet i MittKanta eller när du sköter ärenden inom hälso- och sjukvården.

Rätt att få veta resultatet av begäran om förnyelse

Du har rätt att få veta om ditt recept har förnyats eller om din begäran om förnyelse har avslagits eller blivit föråldrad. Du kan höra dig för om situationen med ditt recept på ett apotek eller hos vårdenheten en vecka efter det att du begärt förnyelse av receptet.

Du kan också få uppgiften om ett förnyat recept eller avslag på förnyelsen via sms. Lämna ditt mobiltelefonnummer i samband med receptförnyelsen i MittKanta, på apoteket eller inom hälso- och sjukvården.

Ett sms skickas till det telefonnummer som du uppgett. Det är därför viktigt att kontrollera att numret är korrekt, när du gör en förnyelsebegäran för ett recept. Textmeddelandet skickas av Receptcentret och innehåller läkemedlets namn.

Om receptet inte kan förnyas är tjänstetillhandahållaren inom hälso- och sjukvården skyldig att meddela dig om detta.

Rätt att kontrollera egna receptuppgifter

Du har rätt att

 • kontrollera de uppgifter som lagrats om dig i Receptcentret
 • få information om vilka personer som behandlat och läst dina uppgifter
 • kräva att felaktiga uppgifter rättas.

Begäran om kontroll till FPA

Om du vill kontrollera uppgifterna om de recept som lagrats i Receptcentret bör du rikta en begäran om kontroll till FPA.

Uppgifterna som är lagrade i Receptcentret ser du

 • i patientanvisningen
 • i sammandraget av recepten 
 • i MittKanta eller
 • i rapporten gällande begäran om kontroll.

Du har rätt att få uppgifterna avgiftsfritt en gång per år. Om det har gått mindre än ett år sedan du senast fick kontrollera uppgifterna får FPA ta ut en avgift för de kostnader som utlämnandet av uppgifterna medför.

Om FPA förvägrar patienten rätten till insyn ska patienten ges ett intyg om detta, och orsaken till förvägran ska framgå av intyget.

Receptets logguppgifter

I tjänsten MittKanta ser du hos vilka tjänstetillhandahållare dina receptuppgifter har lästs och behandlats.

Förutom uppgifterna om tjänstetillhandahållaren har du också rätt att få veta vem som behandlat de uppgifter som sparats om dig i Receptcentret. FPA är gemensamt personuppgiftsansvarig för Receptcentret, vilket innebär att en begäran om logguppgifter som gäller elektroniska recept ska lämnas in skriftligt till FPA.

Av loggrapporten framgår

 • de personer inom social- och hälsovården som behandlat patientens receptuppgifter
 • orsaken till att receptuppgifterna har behandlats.

Du får receptuppgifterna för de två senaste åren, om du inte angett en särskild orsak till att receptuppgifterna ska lämnas ut för en längre tid. 

Om du begär samma uppgifter på nytt har du rätt att få dem endast av motiverad orsak eller för att tillgodose dina rättigheter. FPA har rätt att ta ut en avgift för uppgifter som lämnas ut på nytt. 

Om du på basis av receptets logguppgifter upplever att dina receptuppgifter har behandlats utan tillräckliga grunder kan du begära en utredning av vederbörande apotek eller av tjänstetillhandahållaren inom social- eller hälsovården.

Om det är ett utländskt apotek som behandlat receptuppgifterna kan du begära att FPA utreder saken.

 

Ovannämnda begäranden kan du göra skriftligt

 • i fritt formulerad form eller
 • på FPA:s officiella blanketter som du får från social- och hälsovårdens enheter och apotek samt från FPA:s byråer. 
En fritt formulerad begäran ska alltid undertecknas. 
Skicka din begäran till FPA, Registratorskontoret, PB 450, 00056 FPA. 

Rätt att få felaktiga receptuppgifter rättade

Du har rätt att kräva att felaktiga receptuppgifter korrigeras. Om det finns ett fel i dina receptuppgifter bör du be den tjänstetillhandahållare inom social- eller hälsovården som gjort anteckningen eller apoteket att göra en rättelse i anteckningen.

Om den felaktiga receptuppgiften inte kan rättas till inom social- eller hälsovården eller på apoteket kan du lämna in en skriftlig begäran om rättelse till FPA. Begäran om rättelse riktas till FPA också i sådana fall, där den felaktiga anteckningen i receptet har gjorts på ett utländskt apotek. Om begäran om rättelse inte kan accepteras utfärdar FPA ett intyg om vägran att rätta till uppgiften, där också orsaken till vägran anges. 

Radering och överföring av receptuppgifter

För genomförande av FPA:s lagstadgade skyldighet har du inte rätt att 

 • själv radera uppgifter om dig som lagrats i Receptcentret 
 • överföra dina uppgifter från ett system till ett annat. 

Uppgifterna om recepten förvaras i 12 år efter dödsfallet eller 120 år efter födelsen, om dödsdatumet inte är känt eller om det är fråga om ett barn som avlidit före 18 års ålder, varefter uppgifterna förstörs.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 7.5.2024