Chatbot-upotus

Uppgifter som sparats i Kanta visas i MittKanta

Uppgifter som sparats i Kanta visas i MittKanta

När du sköter ärenden inom hälso- och sjukvården eller socialservicen, sparar läkaren, skötaren, socialarbetaren eller någon annan yrkesperson uppgifterna i Kanta-tjänsterna. Även apoteket sparar uppgifter i Kanta-tjänsterna. I MittKanta ser du de här uppgifterna själv.

Kanta-tjänsterna används inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården runt om i Finland. I Kanta-tjänsterna samlas uppgifter från den offentliga och privata social- och hälsovården.

Vilken är nyttan med Kanta-tjänsterna?

De yrkespersoner som vårdar dig ser de uppgifter om dig som sparats i olika social- och hälsovårdstjänster, om du har gett tillstånd till det i MittKanta. Du kan också ge tillstånd när du besöker social- eller hälsovården.

När uppgifterna till exempel inom hälso- och sjukvården överförs från en yrkesperson till en annan kan du få bättre vård och undersökningar behöver inte göras flera gånger. När hälso- och sjukvårdspersonalen ser uppgifterna har den också en bättre helhetsbild av ditt hälsotillstånd och de läkemedel du använder.

Infograf om hur uppgifter rör sig inom Kanta. 1. Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården registrerar och läser uppgifterna i sitt eget informationssystem. Därifrån lagras uppgifterna i Kanta. 2. Klient- och patientuppgifterna finns i Kanta. 3. I MittKanta kan användaren se och hantera sina egna uppgifter.
 

Vem ser uppgifterna?

Social- och hälsovårdspersonalen ser de uppgifter som har sparats om dig i sina egna klient- och patientdatasystem. Uppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna behandlas på ett säkert sätt.

Dina uppgifter kan läsas och användas endast av personer inom hälso- och sjukvården eller socialvården som sköter dina ärenden. Uppgifterna används endast när de behövs för din vård och ditt ärende.

Hur ger jag tillstånd för att mina uppgifter visas?

Du kan själv påverka i vilken omfattning de uppgifter om dig som finns sparade i Kanta-tjänsterna kan användas av den social- och hälsovårdspersonal som vårdar dig.

Om uppgifterna är felaktiga

Om du upptäcker fel eller brister i de uppgifter som visas i MittKanta, ta kontakt direkt med den vårdenhet eller den yrkesperson som du har anlitat. Social- och hälsovården och apoteken ansvarar för att uppgifterna registreras och rättas.

I Kanta-tjänsterna kan vi inte uppdatera eller rätta felaktiga uppgifter som visas i MittKanta.

Förvaringstider för uppgifterna

Recept- och hälso- och sjukvårdsuppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna förvaras under den tid som anges i social- och hälsovårdslagstiftningen.

Recept- och patientuppgifter förvaras i 12 år efter patientens död eller 120 år efter patientens födelse, om tidpunkten för dödsfallet inte är känd. Expedieringsanteckningar om recept förvaras i 12 år efter att receptet har upphört att gälla.

Uppgifter som inom social- och hälsovården och på apoteken sparats i Kanta-tjänsterna utplånas inte på kundens begäran, utan uppgifterna förstörs när de lagstadgade bevaringstiderna har löpt ut.

Uppgifter som syns i MittKanta

Hälso- och sjukvården har kunnat registrera uppgifter i Kanta-tjänsterna sedan 2013. I MittKanta ser du uppgifter som registrerats inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården från och med att den hälso- och sjukvårdsenhet som du anlitat har tagit i bruk Kanta-tjänsterna. Uppgifterna om socialservice börjar successivt visas i MittKanta under 2023–2026.

Vilka uppgifter sparas i Kanta-tjänsterna?

En läkare, en skötare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården sparar uppgifterna i patientdatasystemet, som är kopplat till Kanta-tjänsterna. I MittKanta ser du de här uppgifterna själv.

I Kanta-tjänsterna lagras till exempel

  • vårdanteckningar som gjorts på hälsovårdscentraler och sjukhus
  • registreringar från tandvården
  • uppgifter om laboratorieundersökningar
  • uppgifter om bilddiagnostiska undersökningar
  • uppgifter om vaccinering
  • läkarintyg.

Alla aktörer inom hälso- och sjukvården kan ännu inte nödvändigtvis spara alla hälso- och sjukvårdsuppgifter i Kanta-tjänsterna. Alla aktörer lagrar till exempel ännu inte läkarintyg i Kanta-tjänsterna.

Dina hälso- och sjukvårdsuppgifter överförs till Kanta-tjänsterna från och med den tidpunkt då exempelvis en offentlig hälsovårdscentral eller en privat läkarstation har börjat spara uppgifter där. Uppgifter kan inte sparas retroaktivt i Kanta-tjänsterna.

Den offentliga socialservicen sparar redan klientuppgifter i Kanta-tjänsterna i stor omfattning. I framtiden kommer även den privata socialservicen att börja spara uppgifter i Kanta-tjänsterna.

Läkaren eller någon annan yrkesperson inom hälso- och sjukvården gör upp ett recept elektroniskt och lagrar det i Kanta-tjänsterna. Du ser dina egna receptuppgifter i MittKanta.

Även apoteken sparar uppgifter i Kanta-tjänsterna när du köper receptbelagda läkemedel. Apoteket sparar till exempel information om hur mycket du har köpt av ett läkemedel, när du har köpt läkemedlet och om det fortfarande finns läkemedel kvar på receptet.

Du kan spara dina egna mätresultat i MittKanta, inklusive dina vikt-, puls-, blodtrycks- och blodsockeruppgifter. För närvarande är det bara du själv som kan använda mätuppgifterna. I framtiden kommer du att kunna ge samtycke till att dela dina uppgifter om välbefinnande med yrkespersoner inom social- och hälsovården.

 

Sidan har uppdaterats 17.6.2024