Chatbot-upotus

Uppgifter som lagras i Kanta

Uppgifter som lagras i Kanta

I Kanta lagras de uppgifter som har antecknats om dig inom hälso- och sjukvården och på apoteken, i framtiden även inom socialvården. I MittKanta kan du själv se de här uppgifterna.

Om du ger ditt tillstånd för utlämnande kan också yrkesutbildade personer som vårdar dig se dina uppgifter. När de har tillgång till uppgifter om undersökningsresultat och läkemedel som du blivit ordinerad kan överlappande undersökningar undvikas. Med hjälp av Kanta-tjänsterna får social- och hälsovårdspersonalen mer tid för att sköta dina ärenden.

Uppgifterna i Kanta-tjänsterna består av

I MittKanta kan du själv se de här uppgifterna.

Förvaringstider för uppgifter som lagrats i Kanta-tjänsten

Recept- och hälsouppgifter som lagrats i Kanta-tjänsten förvaras den tid som fastställs i social- och hälsovårdslagstiftningen.

Uppgifter om elektroniska recept i Receptcentret förvaras 22,5 år. Förvaringstiden för uppgifter om en patient som dokumenterats i en journalhandling är 12 år efter patientens död eller, om dödstidpunkten är okänd, 120 år efter patientens födelse.

Uppgifter som lagrats i Kanta-tjänsten inom social- och hälsovården och på apoteken raderas inte på kundens begäran, utan uppgifterna förstörs när den lagstadgade förvaringstiden gått ut.

Kanta-tjänsterna ger möjlighet att förmedla uppgifter

Kanta-tjänsterna används av den offentliga och den privata hälso- och sjukvården, apoteken och med tiden också av socialvården och eventuellt av apoteken i andra europeiska länder. Med hjälp av Kanta-tjänsterna är dina uppgifter aktuella och tillgängliga för vårdpersonalen. Kanta-tjänsterna är till nytta för dig även om du inte själv använder digitala tjänster. Ett smidigt informationsflöde inom social- och hälsovården möjliggör bättre vård.

Uppgifter som lagrats om dig i Kanta-tjänsterna behandlas pålitligt och tryggt. Uppgifterna behandlas av apotekspersonal och av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. För att de ska få se uppgifterna förutsätts alltid en vård- eller kundrelation.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 29.3.2023