Sköta ärenden för någon annan

Sköta ärenden för någon annan

Frågor och svar om att sköta ärenden för vuxna och barn i Kanta-tjänsterna.

En annan person kan ta ut läkemedlen för dig på apoteket, när han eller hon har med sig din patientanvisning eller ditt FPA-kort. En person som bara har ditt FPA-kort med sig på apoteket ska känna till uppgifterna om de läkemedel som ska tas ut.

Om du vill att en annan person tar ut läkemedel för dig på apoteket, kan du ge personen en elektronisk ärendefullmakt för apotek i e-tjänsten Suomi.fi. Den som tar ut läkemedel med fullmakt ska känna till fullmaktsgivarens personbeteckning.

Läs mer:

Det går inte att ta ut läkemedel för någon annan med ett elektroniskt recept på ett apotek utomlands. Orsaken är teknisk, eftersom uppgifter om saken inte kan förmedlas elektroniskt mellan länderna.

Som intressebevakare kan du uträtta ärenden för din huvudmans räkning i MittKanta om du har fullmakt för det. En person som står under intressebevakning kan ge sin intressebevakare eller någon annan förtroendeperson fullmakt i Suomi.fi-webbtjänsten eller med en ansökan.

Läs mer:

I MittKanta är det möjligt att sköta ärenden för en annan myndig person som fyllt 18 år, till exempel en anhörig. För att sköta ärenden för någon annan krävs fullmakten ”Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården” som ges i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas (MDB) tjänst Suomi.fi-fullmakter. Med samma fullmakt kan man även sköta ärenden i många andra servicekanaler inom hälso- och sjukvården.

För att kunna se klientuppgifter inom socialvården behöver man också en Suomi.fi-fullmakt. Fullmakten går under namnet ”Uträtta ärenden inom socialvården”.

Om en annan person har gett dig fullmakt att sköta hans eller hennes ärenden ska du logga in i MittKanta med dina egna inloggningskoder. Välj länken Sköta ärenden för andra och sedan den person vars ärenden du vill sköta.

Läs mer:

I MittKanta kan du sköta ärenden för ett minderårigt barn och se de uppgifter om barnet som registrerats inom social- och hälsovården.

Du får tillgång till barnets uppgifter genom att logga in i MittKanta med dina egna koder och klicka på länken Sköta ärenden för andra. Klicka sedan på knappen ”Gå till val av person”.

Du ser en lista över personer som du kan sköta ärenden för. Välj person och börja sköta ärenden.

Vårdnadshavare ser alla sina minderåriga barns uppgifter i MittKanta. För att uppgifterna ska kunna visas krävs att det inom social- och hälsovården har gjorts nödvändiga tekniska ändringar i informationssystemet.

Läs mer:

Minderåriga kan också själva använda MittKanta. I MittKanta kan en minderårig

  • se recept, klientuppgifter inom socialvården samt hälso- och sjukvårdsuppgifter
  • begära att få ett recept förnyat.

En minderårig behöver ett eget identifieringsverktyg, till exempel nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt id-kort för att kunna logga in.

Läs mer:

Möjligheten i MittKanta visa uppgifter om barn som är över 10 år för vårdnadshavarna införs successivt i olika delar av Finland. Vårdnadshavarna kan se uppgifterna om minderåriga barn som är över 10 år i MittKanta när den hälso- och sjukvårdsenhet där barnet får vård har gjort de tekniska uppdateringar som behövs i informationssystemen. Ändringsarbetena fortskrider i enlighet med hälso- och sjukvårdsorganisationernas egna tidsplaner.

Om du inte ser uppgifter om ditt barn över 10 år kan orsaken vara något av följande:

  • den social- och hälso- och sjukvårdsaktör som vårdat barnet har ännu inte gjort de tekniska uppdateringar som behövs i patientdatasystemet och producerar därför inga uppgifter som visas om barn över 10 år
  • vårdpersonalen har bedömt att barnet har beslutsförmåga och barnet har förbjudit att uppgifter lämnas ut till vårdnadshavaren.

Gamla uppgifter kommer inte heller i fortsättningen att visas för vårdnadshavarna. Med gamla uppgifter avses uppgifter som har sparats i Kanta-tjänsterna efter att den minderåriga fyllt 10 år, men som har sparats före uppdateringen innan ändringen i patientdatasystemet.

Läs mer:

Samtycke i MittKanta till att receptuppgifter lämnas ut till ett apotek i ett annat land har slopats den 1 januari 2023. En minderårig kan hämta ut läkemedel på ett utländskt apotek. Den minderåriga måste dock själv hämta ut läkemedlen på apoteket. Det är också möjligt att expediera läkemedlet på ett utländskt apotek om vårdnadshavaren är med barnet på apoteket. Det är ännu inte möjligt att sköta ärenden för en annans räkning på apotek i utlandet.