Tillstånd för utlämnande och förbud

Tillstånd för utlämnande och förbud

Frågor och svar om tillstånd för utlämnande och förbud.

Med tillstånd för utlämnande kan du påverka hur dina uppgifter används.

När du ger tillstånd för utlämnande av dina uppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna kan olika tjänstetillhandahållare använda dina uppgifter när de vårdar dig. Utan tillstånd för utlämnande får dina uppgifterna användas bara av den tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som har registrerat uppgifterna.

När du gett tillstånd för utlämnande kan dina uppgifter lämnas ut från Kanta-tjänsterna exempelvis

  • mellan offentliga och privata tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården
  • mellan olika välfärdsområden.

Tillståndet för utlämnande täcker också uppgifter som sparas efter att du gett tillståndet. Tillståndet för utlämnande gäller inte receptuppgifter.

 

Du kan ge tillstånd för utlämnande i MittKanta eller vid en hälsovårdsenhet som använder Kanta-tjänsterna.

I MittKanta kan du ge tillstånd för utlämnande under Hantering av användningen av uppgifter i punkten ”Tillstånd för utlämnande av patientuppgifter”.

 

Du kan när som helst återkalla tillståndet för utlämnande i MittKanta eller inom hälso- och sjukvården.

Om du återkallar ett tillstånd för utlämnande av dina patientuppgifter kan dina uppgifter i Kanta-tjänsterna inte lämnas ut mellan olika tjänstetillhandahållare när du får vård. Uppgifterna visas dock vid den enhet som vårdade dig.

 

Tillstånd för utlämnande av uppgifter påverkar inte visningen av uppgifter i MittKanta.

Besöket kan ha gjorts innan hälso- och sjukvårdsenheten anslöt sig till Kanta-tjänsterna, och då har uppgifterna inte dokumenterats i MittKanta. Gamla patientuppgifter sparas inte i MittKanta.

Arkiveringen av patientuppgifter utvidgas successivt, och därför kan det hända att inte alla uppgifter om din vård visas i MittKanta.

Om inga uppgifter visas kan det också bero på att man ännu inte har hunnit godkänna eller spara uppgifterna inom hälso- och sjukvården. Hur lång tid det tar innan uppgifterna lagras i Patientdataarkivet varierar i olika organisationer. 

Om du inte ser uppgifter om din vård i MittKanta inom skälig tid, kan du vända dig till den hälso- och sjukvårdsenhet där du fått vård för att få närmare information.

Du kan hantera förbud mot utlämnande av patientuppgifter i MittKanta under Hantering av användningen av uppgifter i punkten ”Förbud mot utlämnande av patientuppgifter”.

Om du inte använder MittKanta kan du meddela förbud hos en tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården som använder Kanta-tjänsterna.

Observera att du inte kan förbjuda att uppgifter används internt av samma tjänstetillhandahållare.

Inom välfärdsområdet är det inte möjligt att förbjuda användningen av uppgifter.

Du kan förhindra att ett recept visas inom hälso- och sjukvården och på apoteket genom att meddela ett förbud mot detta i MittKanta. Du kan också be den yrkesperson som vårdar dig att registrera ett förbud via patientdatasystemet.

Trots förbudet kan den som förskrivit receptet och den tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården som lagrat receptet se uppgifterna i receptet. Recept som skrivits ut tidigare av en organisation inom den offentliga hälso- och sjukvården och för vilka visningsförbud gäller kan ses inom hela välfärdsområdet.

Uppgifter om recept med förbud lämnas dock inte ut till ett annat välfärdsområde eller till den privata hälso- och sjukvården. Om du har förbjudit att ett recept visas, behöver du en patientanvisning eller en sammanfattning där receptet ingår när du hämtar ut läkemedlet på apoteket. Utan patientanvisning eller sammanfattning kan apoteket inte expediera ditt läkemedel.

Läs mer:

Uppgifter som lagrats i Kanta-tjänster kan inte raderas, om det inte är fråga om en felaktig uppgift. 

I vissa fall kan hälso- och sjukvården emellertid på patientens begäran fördröja visningen av vissa patientuppgifter för patienten själv i tjänsten MittKanta. Också fördröjda uppgifter lagras dock i Kanta och visas via det för tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården, om patienten har gett sitt tillstånd för utlämnande och inte har förbjudit att uppgifterna lämnas ut. Fördröjning förhindrar att uppgifterna visas på MittKanta.

Förbud som gäller enskilda servicehändelser, exempelvis besöksspecifika förbud, som meddelats före 1.1.2023, fungerar på samma sätt inom alla välfärdsområden. De förhindrar att uppgifter lämnas ut till en annan tjänstetillhandahållare, men inte att uppgifterna används inom hälso- och sjukvården inom välfärdsområdet.

Om du före 1.1.2023 har meddelat ett tjänstetillhandahållar- eller registerspecifikt förbud, dvs. om du t.ex. har förbjudit utlämnandet av en hälsocentrals alla uppgifter, förhindrar förbudet utlämnande av uppgifterna till en annan tjänstetillhandahållare eller ett annat register.

Nedan berättar vi mer om hur ett gammalt förbud riktat mot en tjänstetillhandahållares register fungerar inom ditt välfärdsområde.

Inom vilka områden omfattar ett gammalt förbud riktat mot en tjänstetillhandahållare inte nya patientuppgifter som uppkommer inom välfärdsområdet?

Inom de flesta välfärdsområden gäller ett sådant tillhandahållarspecifikt förbud som en medborgare meddelat innan välfärdsområdet inlett sin verksamhet inte patientregister inom det nya välfärdsområdet. Om medborgaren vill att de uppgifter som uppkommer inom välfärdsområdet inte utlämnas till en annan tjänstetillhandahållare måste han eller hon meddela ett nytt förbud riktat mot välfärdsområdets register.

Detta gäller för följande välfärdsområden:

Norra Österbotten, Lappland, Päijänne-Tavastland, Östra Nyland, Mellersta Finland, Birkaland. Södra Österbotten, Norra Savolax, Egentliga Tavastland, Västra Nyland, Egentliga Finland, Norra Karelen, Satakunta, Södra Savolax, Vanda och Kervo.

Exempel:

En medborgare har innan välfärdsområdena inledde sin verksamhet meddelat ett tjänstetillhandahållarspecifikt förbud mot social- och hälsovården i Jyväskylä. Detta förbud förhindrar inte att uppgifterna används inom hälso- och sjukvården i Mellersta Finlands välfärdsområde från och med 1.1.2023.

Det förbud som medborgaren tidigare har meddelat mot social- och hälsovården i Jyväskylä förhindrar dock att de uppgifter som uppkommit under den tid som social- och hälsovården i Jyväskylä verkat visas för aktörer inom den privata hälso- och sjukvården eller i ett annat välfärdsområde.

Om medborgaren vill förbjuda utlämnandet av de uppgifter som uppkommer inom det kommande välfärdsområdet måste han eller hon meddela förbud riktat mot patientregistret hos Mellersta Finlands välfärdsområde. Till detta register hör registren hos alla de tjänstetillhandahållare som gått ihop till välfärdsområdet.

Det nya förbud som medborgaren meddelar riktat mot patientregistret hos Mellersta Finlands välfärdsområde täcker utöver social- och hälsovården i Jyväskylä också de gamla patientuppgifter som registrerats till exempel inom områdets specialsjukvård vid Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt och vården och omsorgen i Äänekoski.

Inom vilka områden gäller ett gammalt förbud riktat mot tjänstetillhandahållaren nya patientuppgifter som uppkommer inom välfärdsområdet?

Inom vissa välfärdsområden gäller ett tjänstetillhandahållarspecifikt förbud som medborgaren har meddelat före välfärdsområdet inleder sin verksamhet också i fortsättningen de uppgifter som uppkommer inom välfärdsområdet. Dessa välfärdsområden är: Mellersta Österbotten, Mellersta Nyland, Kajanaland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Österbotten och HUS.

Exempel:

En medborgare har ett gammalt förbud som gäller registret vid Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite. När välfärdsområdet inleder sin verksamhet gäller detta förbud också patientregistret hos Mellersta Österbottens välfärdsområde. Medborgarens uppgifter som uppkommit under tiden med Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun och inom välfärdsområdet utlämnas inte till andra offentliga tjänstetillhandahållare eller till den privata hälso- och sjukvården.

Sidan har uppdaterats 1.3.2023