Säkerställande av den tekniska funktionen i produktionsmiljön

Säkerställande av den tekniska funktionen i produktionsmiljön

Tjänstetillhandahållare som använder Kanta-tjänsterna kan bli tvungna att säkerställa att deras informationssystem tekniskt fungerar som de ska i produktionsmiljön. Om åtgärderna påverkar Kanta-tjänsterna måste FPA:s anvisningar följas då funktionen säkerställs.

I vissa fall kan den tekniska funktionen hos det informationssystem som en tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården använder behöva säkerställas också då tjänstetillhandahållaren redan använder Kanta-tjänsterna.

I sådana situationer kan tjänstetillhandahållaren behöva kontrollera funktionerna i informationssystemet i produktionsmiljön. Då kan åtgärderna synas också i produktionen av Kanta-tjänsterna exempelvis i form av meddelandetrafik.

Säkerställande av den tekniska funktionen kan vara relaterad exempelvis till

  • byte av informationssystem
  • byte av version
  • annan systemuppdatering
  • säkerställande av verksamheten inom teknisk kommunikation mellan olika enheter.

Gör så här om säkerställande av funktionen påverkar Kanta-tjänsterna

Säkerställandet av den tekniska funktionen grundar sig på ett behov som bedöms av tjänstetillhandahållaren och/eller systemleverantören. FPA behöver inte få någon plan över åtgärderna och ingen rapport över säkerställandet behöver lämnas in till FPA.

Om problem uppdagas vid säkerställandet av den tekniska funktionen ska tjänstetillhandahållaren kontakta sin systemleverantör. Systemleverantören kontaktar vid behov Kanta-tjänsternas tekniska support vid FPA.

Utnyttja testfall

Vid säkerställande av den tekniska funktionen kan man vid behov utnyttja anvisningarna för ibruktagningsproven (Patientdataarkivet och Klientdataarkivet för socialvården) eller säkerställandet av produktionsberedskapen (Recepttjänsten) och testfallen i samband med dessa. Tjänstetillhandahållaren utför säkerställandet i den omfattning som den bedömer vara tillräcklig för att påvisa den tekniska funktionen.

Använd FPA:s testpersonbeteckningar

Endast de testpersonbeteckningar i 900-serien som FPA levererat får användas vid säkerställande av den tekniska funktionen i produktionsmiljön.

FPA har levererat testpersonbeteckningar till systemleverantörerna som får användas i produktionsmiljön. Tjänstetillhandahållaren kan vid behov begära dessa av sin systemleverantör.

Följ de här anvisningarna om användning av testpersonbeteckningar när du säkerställer den tekniska funktionen:

  • Använd de officiella testpersonbeteckningar som FPA levererat. Deras OID-kod har formen 1.2.246.21.DDMMÅÅ-900X. Tillfälliga identifikationskoder får inte användas.
  • Kombinera inte två testpersonbeteckningar med varandra i produktionsmiljön.
  • Det är absolut förbjudet att i produktionsmiljöerna i Kanta-tjänsterna använda andra testpersonbeteckningar än sådana som hör till 900-serien.

Säkerställ genom Arkivariens användargränssnitt att uppgifterna har sparats

Då man säkerställer den tekniska funktionen kan det vara skäl att kontrollera om uppgifterna har arkiverats i Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården. Det här gör man enklast via Arkivariens användargränssnitt.

Systemtestningen görs i testmiljön

Det är bra om tjänstetillhandahållaren beaktar att säkerställande av den tekniska funktionen i produktionsmiljön inte är detsamma som systemtestning.

Egentlig systemtestning får inte utföras i produktionsmiljön.  Sådan systematisk testning av informationssystemet som anknyter till systemutveckling ska till exempel alltid utföras i testmiljön.

När systemleverantören känner till större systemändringar som påverkar Kanta-tjänsterna eller gränssnitten för tjänsterna ska systemleverantören meddela ändringarna till FPA. FPA bedömer om ändringarna behöver samtestas.

Säkerställande av den tekniska funktionen ersätter inte ett ibruktagningsprov

Den tekniska funktionen säkerställs när Kanta-tjänsterna redan är i bruk.

Om organisationen står i beråd att ta i bruk en tjänst eller en funktion ska funktionen säkerställas

  • med ett ibruktagningsprov (Patientdataarkivet och Klientdataarkivet för socialvården)
  • genom säkerställande av produktionsberedskapen (Recepttjänsten)

Ibruktagningsprovet och säkerställandet av produktionsberedskapen sker i slutet av processen för införande, innan produktionsanvändningen inleds. Behovet av ibruktagningsprov och säkerställande av produktionsberedskapen varierar. Därför lönar det sig för tjänstetillhandahållaren att försäkra sig om anvisningarna på de webbsidor som handlar om införande av tjänsten eller funktionen.

Ett ibruktagningsprov kan inte ersättas med säkerställande av den tekniska funktionen.

Sidan har uppdaterats 9.1.2024