Muutosilmoitus

Muutosilmoitus

Järjestelmätoimittajan tulee ilmoittaa Kanta-palveluihin liitetyn tietojärjestelmän muutoksista Kelaan ja tietoturvallisuuden arviointilaitokselle. Kaikkia tietojärjestelmään toteutettavia muutoksia ei tarvitse ilmoittaa, vaan ainoastaan ne, jotka koskevat Resepti-palvelun, Potilastiedon arkiston, Tahdonilmaisupalvelun tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toiminnallisuuksiin tai rajapintaan tehtäviä muutoksia. Myös Omatietovarannon hyvinvointisovellusten muutoksista tulee ilmoittaa Kanta-palveluihin.

Muutosilmoitus tehdään lomakkeella, joka toimitetaan Kelaan ja tietoturvallisuuden arviointilaitokselle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jo suunnitteluvaiheessa.

Järjestelmätoimittajan on muutoksia suunnitellessaan otettava huomioon mahdolliset vaikutukset Kanta-palveluihin liittyvien tietojärjestelmien väliseen yhteentoimivuuteen. Lisäksi on arvioitava, onko muutoksilla sellaisia vaikutuksia yhteentoimivuuteen, että tarvitaan Kelan koordinoimaa yhteistestausta, vai riittääkö järjestelmätoimittajan omatoiminen testaus Kanta-asiakastestiympäristössä. Lainsäädännön ja kansallisen muutostenhallinnan mukaiset muutokset Kanta-palveluihin testataan jatkossakin Kelan koordinoimassa yhteistestauksessa.

Ilmoituslomake käsitellään mahdollisimman nopeasti. Mikäli kyseessä on kiireellinen korjaus, joka ei vaadi yhteistestausta, korjauksen voi viedä tuotantoon ennen vastausviestiä. Mikäli muutosten testaamiseen tarvitaan Kelan koordinoimaa yhteistestausta, tulee muutosilmoitus toimittaa vähintään kuukautta ennen aiottua testausta, että Kelassa ehditään suunnittelemaan tarvittava yhteistestaus. Lisäksi on huomioitava, että heinäkuussa ei järjestetä yhteistestauksia.

Muutosilmoituslomake toimitetaan osoitteeseen

Sivua päivitetty 13.04.2022