Yhteistestaus

Yhteistestaus

Yhteistestaus on lakisääteinen velvollisuus A-luokan tietojärjestelmille. Sosiaali- tai terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyssä käytettävän tietojärjestelmän tulee täyttää yhteentoimivuutta, tietoturvaa, tietosuojaa ja toiminnallisuutta koskevat olennaiset vaatimukset.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (finlex.fi), jäljempänä asiakastietolaki, säädetään, että Kanta-palveluihin liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyyn tarkoitetut A-luokan tietojärjestelmät ja välityspalvelut on sertifioitava ennen tuotantokäyttöä. Sertifiointi sisältää Kanta-palvelujen koordinoiman yhteistestauksen ja tietoturvallisuuden auditoinnin, jonka suorittaa tietoturvallisuuden arviointilaitos.

Yhteistestauksia järjestetään:

Yhteistestausta tehdään myös silloin, kun asiakastietolakiin tehdään muutoksia. Tietojärjestelmätoimittajilla on velvollisuus ilmoittaa muutoksista Kanta-palveluihin muutosilmoituksella, jonka perusteella muutostestauksen tarve arvioidaan.

Yhteistestauksessa varmistetaan, että tietojärjestelmä on toteutettu yhteentoimivuutta koskevien kansallisten määrittelyjen mukaisesti. Yhteistestaus ei ole tietojärjestelmän hyväksymistestausta eikä käytettävyystestausta, sillä Kelassa ei tarkastella tietojärjestelmän käyttöliittymää tai sen toiminnallisuutta.

Yhteistestauksen työskentelykielenä on suomi, joten kaikki testimateriaali ja ohjeistukset ovat tarjolla vain suomeksi. Kanta-palvelut ei vastaa yhteistestauksen testimateriaalin kääntämisestä muille kielille eikä siitä mahdollisesti aiheutuvista kuluista.

Sivua päivitetty 22.3.2023